Cách tính điểm khi làm bài tập của Lớp học ra sao?

- Bài tập mỗi ngày là 20 câu. Lặp lại 1 lần nên thành 40 câu (không tính ngày 1: 10 câu, ngày 2: 20 câu, ngày 3: 30 câu)

- Các câu của bài tập được lấy từ bài tập của 3 ngày trước đó (so với ngày hiện tại) và của ngày học hiện tại.

Ví dụ: Học đến ngày 5 thì bài tập bao gồm 5 câu mới ngày 5 + 15 câu ( gồm 3 ngảy 4,3,2) = 20 câu.

          Lặp lại 1 lần, nên  có tổng cộng 40 câu.

- Cách tính điểm: 10 điểm / 40 câu =  0,25 điểm / câu

- Làm hết 40 câu mới được nộp bài.Liệt kê câu hỏi theo