Chẳng hạn hôm nay tôi bận thì bài học của ngày hôm nay có bị bỏ qua không và tôi có bị trừ 1 ngày học không ?

Bạn mua ngày sử dụng (ngày là Blue member) chứ bạn không mua nội dung học, vì vậy nếu bạn không học thì sẽ mất ngày sử dụng chứ không mất bài học.

Liệt kê câu hỏi theo