Để học Ngày học tiếp theo, phải chờ đến sau 4 giờ đêm của ngày hôm đó nghĩa là sao?

Ví dụ 1:
Bạn học Ngày học thứ nhất vào lúc 8 giờ sáng ngày 01.09, bạn Hoàn tất 4 phần học đạt yêu cầu lúc 2 giờ chiều ngày 01.09.
Vậy thì, bạn phải chờ qua 4 giờ đêm của ngày 02.09 bạn mới có thể học tiếp Ngày học thứ 2.

Ví dụ 2:
Bạn học Ngày học thứ nhất vào lúc 8 giờ sáng ngày 01.09, bạn Hoàn tất 4 phần học đạt yêu cầu lúc 12 giờ 05 sáng ngày 02.09.
Vậy thì, qua 4 giờ đêm của ngày 02.09 bạn mới có thể học tiếp Ngày học thứ 2.

Ví dụ 3:
Bạn học Ngày học thứ nhất vào lúc 8 giờ sáng ngày 01.09, Vì lý do nào đó, bạn Hoàn tất chỉ 2 phần học đạt yêu cầu vào ngày 04.09, sau đó bạn Hoàn tất 2 phần học đạt yêu cầu còn lại lúc 10 giờ tối ngày 05.09.
Vậy thì, bạn chờ qua 4 giờ đêm của ngày 06.09 thì bạn mới có thể học tiếp Ngày học thứ 2.

Liệt kê câu hỏi theo