Hoàn tất 4 phần học đạt yêu cầu là như thế nào?

Một ngày học bao gồm 4 phần học, hoàn tất có nghĩa là:
- Bạn đã làm tất cả bài tập của 4 phần học.

- Điểm số đạt được của mỗi phần học là trên 8 điểm (Tức là từ 8 đến 10).

Liệt kê câu hỏi theo