Khi hết ngày là Blue member, tôi có thể ôn lại những bài cũ đã học không? Nếu được thì thời gian là bao lâu?

Nếu bạn đang là Blue member, bạn có quyền học lại tất cả những bài bạn đã học qua.

Nhưng khi hết Blue Member, bạn trở thành thành viên phổ thông thì chỉ có quyền học lại 5 bài đầu tiên.

Muốn học lại từ bài 6 hoặc học tiếp thì bạn phải nâng cấp Blue Member.

Liệt kê câu hỏi theo