Số ngày tối đa nâng cấp lên Blue Member là bao nhiêu?

Nếu bạn là thành viên mới nâng cấp, thì số ngày tối đa được nâng cấp lên Blue Member là 360 ngày.
Nếu bạn đã là Blue Member thì số ngày bạn được nâng cấp tiếp theo bằng 420 ngày trừ đi số ngày Blue Member mà bạn đang có.

Liệt kê câu hỏi theo