Thêm cặp câu vào rồi có được chỉnh sửa không?
Trước khi cặp câu được HelloChao.vn kiểm duyệt thì bạn vẫn có thể chỉnh sửa tùy ý. Nhưng sau khi HelloChao.vn kiểm duyệt rồi, dù kết quả như thế nào thì bạn vẫn không được sửa cặp câu đó nữa.

Liệt kê câu hỏi theo