Thời gian học tính như thế nào?

Có 2 định nghĩa thời gian học ở HelloChao:
- 360 ngày là Blue member, được tính liên tục, không dùng ngày nào bạn sẽ mất ngày đó.
- 360 ngày học (tương đương 360 bài học) của Lớp học. => số ngày là Blue member KHÁC với ngày học trong Lớp học.

Ví dụ: hôm nay là ngày 1/4
- Ngày 25/3, bạn nâng cấp Blue member (có 360 ngày), bạn học và hoàn thành ngày học 1 trong Lớp học.
- Từ ngày 26/3 đến 30/3, bạn không vào HelloChao và không học trong Lớp học.
- Hôm nay ngày 1/4, bạn vào HelloChao, bạn còn 352 ngày là Blue member và được học ngày học 2 trong Lớp học.

Liệt kê câu hỏi theo