Thông tin về thi Offline này có thể lấy ở đâu?

Vui lòng chờ và theo dõi thường xuyên trên trang web http://hellochao.vn để biết thông tin về thể lệ cuộc thi.

Liệt kê câu hỏi theo