Tôi muốn học tiếng Anh chuyên ngành. HelloChao có chia ra theo chuyên ngành không?

Ngành nào cũng cần giao tiếp phổ thông. Thật sự không có tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành mà chỉ có từ vựng chuyên ngành mà thôi. Bạn hãy bắt đầu học để việc giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh thành công trước đã, và sau đó, hoặc song song đó đọc thêm tài liệu chuyên ngành để bổ sung vốn từ vựng.

Liệt kê câu hỏi theo