Tôi nâng cấp lên Blue member ngày 01.09.2011, tôi nâng để sử dụng trong 10 ngày, vậy nếu tôi không vào học, số ngày của tôi sẽ tính sao?

Số ngày là Blue member sẽ hết sau 10 ngày kể từ ngày bạn nâng cấp, cho dù là bạn có vào học hay không.

Liệt kê câu hỏi theo