Tường nhà

Vũ Hồng Phong
Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm
 .02/12/2012 23:59
Thanh Thoại - 03/12/2012 10:02
  
Nhớ dự phòng bông băng thuốc đỏ nhà em
Vũ Hồng Phong
Tường bữa này gọn quá
giải lao tí nào bà con
Defend attach, lý thuyết và thực tiễn

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j55d8uqvKDQ
 .01/12/2012 15:35
Thanh Thoại - 01/12/2012 17:13
   
Ai lai kịch, ai lai kịch
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY