×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 193203 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Norikato Ayn 2018-06-20 10:15:25
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 121 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
I CAN DO IT
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2018-01-05 17:14:30
Số cặp câu: 94 Lượt xem: 3937 Bình luận: 0
common phrase
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-14 16:20:08
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 500 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 4796 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 488 Bình luận: 0
Thunder
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 19:14:02
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 520 Bình luận: 0
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 19:08:58
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 525 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
ok
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:31:34
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 522 Bình luận: 0
Những cặp câu thân thuộc
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:31:09
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 532 Bình luận: 0
so cute !
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:30:08
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 520 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Travel
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-11 23:08:02
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 2578 Bình luận: 0
Airport - Hotel - Restaurant
hãy đọc tới 200 lần
Tạo bởi: Truong Thanh Minh Tri 2018-04-10 14:19:21
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 1865 Bình luận: 0
hoang thi anh tuyet
Tạo bởi: Hoàng Mai Lê Trịnh 2017-10-31 20:31:45
Số cặp câu: 45 Lượt xem: 2633 Bình luận: 0
very good
For Work
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-11 23:13:33
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 2550 Bình luận: 0
B 100 cấu trúc câu
Tạo bởi: Nguyễn Kim San 2018-02-28 07:42:19
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 2854 Bình luận: 0
B 100 cấu trúc câu 2
Tạo bởi: Nguyễn Kim San 2018-02-28 07:44:44
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 2830 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 03:06:57
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 3505 Bình luận: 0
Chado
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 04:28:18
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 3515 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Chau Do 2018-01-29 01:55:38
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 3461 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng