Obama đồng ý gia hạn cắt giảm thuế 2 năm. (có script A-V)

Nội dung video

I'm Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish

 

President Obama announced an agreement with congressional Republicans in December.

Tổng thống Obama đã công bố thỏa thuận với quốc hội đảng Cộng hòa vào tháng Mười Hai.

 

It would extend for two years the tax cuts put in place by former president George W. Bush.

Việc cắt giảm thuế sẽ kéo dài trong hai năm được đưa ra bởi cựu Tổng thống George W. Bush.

 

The tax cuts were to end in January.

Cắt giảm thuế kết thúc vào tháng Giêng.

 

The compromise extends current income tax rates for all Americans for two years.

Thỏa hiệp mở rộng tỷ lệ thuế thu nhập hiện hành đối với tất cả người Mỹ trong hai năm.

 

That includes rates for the richest Americans.

Điều này bao gồm tỷ lệ dành cho những người Mỹ giàu nhất.

 

The agreement also cuts workers' Social Security taxes by two percentage points.

Thỏa thuận này cũng cắt giảm thuế an sinh xã hội của người lao động khoảng hai  phần trăm chấm.

 

Social Security is retirement insurance paid by almost all American workers and employers.

An sinh xã hội là quỹ bảo hiểm hưu trí được đóng bởi phần lớn các công nhân và người sử dụng lao động Mỹ.

 

The so-called payroll tax holiday would save a family earning fifty thousand dollars about one thousand dollars a year.

Kỳ nghỉ biên chế cái gọi là thuế sẽ tiết kiệm cho một gia đình có thu nhập 50.000 đô la khoảng 1000 đô la một năm.

 

For the president, the most important part of the compromise was the extension of aid payments to unemployed Americans for thirteen months.

Đối với tổng thống, phần quan trọng nhất của thỏa hiệp này là việc gia hạn các khoản thanh toán viện trợ cho người Mỹ thất nghiệp mười ba tháng.

 

In November, the jobless rate increased by two-tenths of a percent to nine point eight percent.

Vào tháng Mười Một, tỷ lệ thất nghiệp tăng hai phần mười trong một phần trăm đến chín chấm tám phần trăm.

 

Economists say payments to unemployed people directly help the economy because they spend the money immediately.

Các nhà kinh tế cho rằng các khoản thanh toán dành cho người thất nghiệp trực tiếp giúp đỡ nền kinh tế bởi vì họ chi tiền trực tiếp.

 

This has led some experts to call the agreement a stimulus measure meant to improve the economy.

Điều này đã khiến một số chuyên gia kêu gọi thỏa thuận biện pháp kích cầu kinh tế mang ý nghĩa cải thiện nền kinh tế.

 

President Obama said he accepted the compromise because he wanted to help unemployed Americans.

Tổng thống Obama nói ông chấp nhận thỏa hiệp này bởi vì ông muốn giúp đỡ người Mỹ thất nghiệp.

 

But the president faced strong opposition from his own party.

Tuy nhiên, tổng thống phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ chính đảng của ông.

 

Some Democrats objected to keeping tax cuts for the rich at a time when the government is struggling with deep budget deficits.

Một số đảng viên Dân chủ đã phản đối cắt giảm thuế cho người giàu khi nhà nước đang phải vật lộn với thâm hụt rất nhiều ngân sách.

 

The extension of the tax cuts for the wealthiest Americans is expected to cost about eighty billion dollars over two years.

Gia hạn việc cắt giảm thuế cho người giàu nhất nước Mỹ dự kiến ​​mất khoảng tám mươi tỷ đô la trong vòng hai năm.

 

The deal also includes tax cuts aimed at middle income Americans and businesses.

Thỏa thuận này cũng bao gồm cắt giảm thuế nhằm vào người Mỹ và các doanh nghiệp có thu nhập trung bình.

 

Senate Minority Leader Mitch McConnell said Republicans support the deal.

Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cho biết đảng Cộng hòa hỗ trợ thỏa thuận.

 

He said it was an important step to take for the American people.

Ông ấy nói rằng đó là một bước quan trọng dành cho người dân Mỹ.

 

Before the agreement, Senate Republicans had threatened to block other measures unless the tax cuts for the richest Americans were extended.

Trước cuộc thỏa thuận, Thượng viện đảng viên Cộng hòa đã bị đe dọa nhằm ngăn chặn các biện pháp khác, trừ khi việc cắt giảm thuế cho những người Mỹ giàu nhất được gia hạn.

 

Some Democrats were disappointed that President Obama agreed to the compromise.

Một số đảng viên Dân chủ thất vọng khi Tổng thống Obama đã đồng ý thỏa hiệp này.

 

In two thousand eight, he campaigned on the promise that he would continue tax cuts for the middle class.

Vào năm 2008, ông ấy đã vận động tranh cử với lời hứa rằng ông sẽ tiếp tục cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu.

 

But he proposed to raise income taxes on families reporting two hundred fifty thousand dollars or more in taxable income.

Tuy nhiên, ông ấy lại đề nghị phải tăng thuế thu nhập đối với các gia đình được báo mức thu nhập phải chịu thuế 250.000 đô la hoặc hơn.

 

Later in December, both houses of Congress passed the tax bill and President Obama signed it into law.

Vào cuối tháng Mười Hai, cả hai Nghị viện Quốc hội đã thông qua dự luật thuế và Tổng thống Obama đã ký thành luật.

 

For VOA Special English I'm Alex Villarreal.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.