THI ORAL
 • ×

  Tuần {{week.weekNum-courseInfo.resetWeek}}

  Điểm trung bình: {{week.weekScore}} điểm Đây là tuần học mới nhất
  Ngày {{weekLesson.dayNum-courseInfo.resetDay}}
  Số câu Khởi động: {{weekLesson.khoiDong.count}} câu
  Điểm các bài tập Câu nói thông dụng: {{baiTap.score}}
  Điểm các bài tập Hỏi & Đáp: {{baiTap.score}}
  Điểm trung bình: {{weekLesson.avgScore}} điểm
  Đã hoàn thành
  Xem lại bài (Đang xem)
  Chưa hoàn thành
  Học tiếp (Đang xem)
  • Ngày {{lockedLesson}}