• ×

  Tuần {{week.weekNum}}

  Điểm trung bình: {{week.weekScore}} điểm Đây là tuần học mới nhất
  Ngày {{weekLesson.dayNum}}
  Bài tập 1: {{weekLesson.baiTap.baiTap1.score}}
  Bài tập 2: {{weekLesson.baiTap.baiTap2.score}}
  Bài tập 3: {{weekLesson.baiTap.baiTap3.score}}
  Điểm trung bình: {{weekLesson.avgScore}} điểm
  Đã hoàn thành
  Xem lại bài (Đang xem)
  Chưa hoàn thành
  Học tiếp (Đang xem)
  • Ngày {{lockedLesson}}