Family

Tạo bởi: ToanLambors
Ngày tạo: 2020-05-28 12:08:00
Số cặp câu: 18
Lượt xem: 395
Yêu thích:
   
.
(all) in the family
(giữ kín) chuyện trong nhà; chuyện riêng của gia đình
Hiện danh sách câu
 • (all) in the family
  (giữ kín) chuyện trong nhà; chuyện riêng của gia đình
 • We're a happy family.
  Gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc.
 • What about his family?
  Thế con về gia đình anh ta thì sao?
 • The family moved here.
  Gia đình dọn đến đây.
 • The eldest son is the family's only provider.
  Người con cả là người chu cấp duy nhất trong gia đình.
 • Thanks to my family.
  Nhờ vào gia đình tôi.
 • They tried to find favour with their family's eyes.
  Họ cố giành được sự đồng ý từ gia đình mình.
 • My family has many people.
  Gia đình tôi có nhiều người.
 • My grandmother is a mine of information about our family's history.
  Bà tôi là một kho thông tin về lịch sử gia tộc chúng tôi.
 • My family has 3 members.
  Gia đình tôi có 3 người.
 • My family all like it.
  Cả gia đình tôi đều thích nó.
 • Is family very important to him?
  Gia đình rất quan trọng đối với anh ấy phải không?
 • I just need my family.
  Tôi chỉ cần gia đình của tôi.
 • I do this in his family's interest.
  Tôi làm việc đó vì quyền lợi gia đình anh ấy.
 • Peter is my family name.
  Peter là họ của tôi.
 • He made a blot on the family's escutcheon.
  Anh ta đã gây ra một vết nhơ cho thanh danh của gia đình.
 • How can we make people forget the family's shame?
  Làm sao chúng ta có thể làm cho mọi người quên đi được nỗi nhục của gia đình?
 • Every one of my family's members is also my darling.
  Mỗi thành viên trong gia đình đều là người thân yêu của tôi.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.