×

Hướng dẫn

Certificate A – Test 1

A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence.

Mỗi câu sau đều có thiếu một từ hay cụm từ. Bốn lựa chọn được cho trong mỗi câu. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn tất câu.

Kết quả của bạn:
0/10

1Is Susan        home?
x

Nghĩa Tiếng Việt

Susan có       nhà không?
x

Gợi ý cách làm

Chọn giới từ dùng với danh từ “home” để đề cập đến sự có mặt ở nhà của ai.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng giới từ này để đề cập đến sự có mặt ở nhà của ai.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: “be at home” là “ở nhà”, “Is Susan at home?”
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng giới từ này để đề cập đến sự có mặt ở nhà của ai.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng giới từ này để đề cập đến sự có mặt ở nhà của ai.
2"Do the children go to school every day?" "                ."
x

Nghĩa Tiếng Việt

“Mấy đứa nhỏ có đi học mỗi ngày không?” “      .”
x

Gợi ý cách làm

Chọn câu đúng để trả lời cho câu hỏi dạng “Yes-No Question” đã cho.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng động từ chính trong câu trả lời ngắn cho câu hỏi “Yes-No question”.
 
Không có nội dung cho mục này
Đúng: đây là dạng câu hỏi “Yes-No Question” vì vậy dùng câu trả lời ngắn đối với dạng câu hỏi này là “Yes + chủ từ + trợ động từ ứng với trợ động từ của câu hỏi”, ở đây trợ động từ của câu hỏi là “do” và chủ từ “the children” được thay bằng đại từ làm chủ từ “they”, do đó câu trả lời là “Yes, they do.”
 
Không có nội dung cho mục này
sai: đây là dạng câu hỏi “Yes-No Question” vì vậy dùng câu trả lời ngắn có “Yes” hoặc “No” đứng đầu.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng động từ chính trong câu trả lời ngắn.
3What                 now?
x

Nghĩa Tiếng Việt

Mấy         rồi?
x

Gợi ý cách làm

Chọn cụm từ đúng để hoàn tất câu dùng để hỏi giờ.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: đây là một trong các cách để hỏi giờ “What is the time (now)? hoặc “What time is it?”, “What time do you have?”, “Do you have the time?”.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng trợ động từ “does” với danh từ không đếm được “the time” để hỏi giờ.
 
Không có nội dung cho mục này
sai cấu trúc câu dùng để hỏi giờ.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: thiếu danh từ “time” sau “what” và trước “is it” để hỏi giờ, “What time is it?”.
4They always go to school        bicycle.
x

Nghĩa Tiếng Việt

Họ luôn đi học          xe đạp.
x

Gợi ý cách làm

Chọn giới từ dùng để chỉ phương tiện đi lại bằng xe cộ.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: giới từ này không dùng để chỉ phương tiện đi lại bằng xe cộ.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: giới từ này không dùng để chỉ phương tiện đi lại bằng xe cộ.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: giới từ này không dùng để chỉ phương tiện đi lại bằng xe cộ.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: “by + loại xe”, ta có “They always go to school by bicycle.”
5What color        his new car?
x

Nghĩa Tiếng Việt

Xe mới của anh ta màu gì?
x

Gợi ý cách làm

Chọn động từ thích hợp với câu hỏi về màu sắc của một vật.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng động từ “have” (có) trong câu hỏi về màu sắc.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: ta có mẫu câu hỏi về màu sắc là “what color + be + noun(s)”, vậy “What color is his new car?” vì chủ từ ở số ít (chỉ có một) “his new car” nên chọn động từ “to be” số ít là “is”.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không dùng trợ động từ “does” trong câu hỏi về màu sắc.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: vì chủ từ ở số ít (chỉ có một) “his new car” (xe mới của anh ta) nên không thể dùng động từ to be số nhiều.
6“Are there many students in Room 12?” "       ,              ."
x

Nghĩa Tiếng Việt

“Có nhiều học sinh trong phòng 12 phải không?” “        ,                    ạ.”
x

Gợi ý cách làm

Chọn câu trả lời thích hợp với câu hỏi có “There” là chủ từ.
 
Không có nội dung cho mục này
Đúng: trường hợp này “there” là chủ từ (chủ từ giả, chủ từ thật là danh từ “many students” đứng sau động từ “to be” là danh từ số nhiều nên động từ phải ở số nhiều là “are”). Do đó khi trả lời cũng dùng “there”, "Yes, there are."
 
Không có nội dung cho mục này
Sai: trường hợp này “there” là chủ từ nên khi trả lời không thể dùng “they”.
 
Không có nội dung cho mục này
Sai: đây là dạng câu hỏi “Yes-No question” nên khi trả lời phải có “Yes” hoặc “No” đầu câu.
 
Không có nội dung cho mục này
Sai: trường hợp này “there” là chủ từ nên khi trả lời không thể dùng “they”.
7You should do your              before going to class.
x

Nghĩa Tiếng Việt

Bạn nên làm                    trước khi đến lớp.
x

Gợi ý cách làm

Chọn danh từ đúng có nghĩa là bài tập về nhà.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: không có nghĩa.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: “homework” (bài tập về nhà) là danh từ không đếm được, “You should do your homework before going to class.”
 
Không có nội dung cho mục này
sai: : “homework” (bài tập về nhà) là danh từ không đếm được nên không thể có “s”.
 
Không có nội dung cho mục này
sai nghĩa: từ này có nghĩa là “công việc nhà” cũng là danh từ không đếm được.
8Mr. Pike             us English.
x

Nghĩa Tiếng Việt

Thầy Pike         chúng tôi môn tiếng Anh.
x

Gợi ý cách làm

Chọn dạng động từ thích hợp để hoàn tất câu.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: chủ từ ở ngôi thứ ba số ít “Mr. Pike” nên động từ phải được chia “s/es” khi ở thì hiện tại đơn.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: chủ từ ở ngôi thứ ba số ít “Mr. Pike” nên động từ phải được chia “s/es” khi ở thì hiện tại đơn (đề cập đến một sự thật ở hiện tại), vì tận cùng của động từ “teach” là “ch” nên phải thêm “es”, vậy “Mr. Pike teaches us English.”
 
Không có nội dung cho mục này
sai: chủ từ ở ngôi thứ ba số ít “Mr. Pike” nên động từ phải được chia “s/es” khi ở thì hiện tại đơn (đề cập đến một sự thật ở hiện tại).
 
Không có nội dung cho mục này
sai: chủ từ ở ngôi thứ ba số ít “Mr. Pike” nên động từ phải được chia “s/es” khi ở thì hiện tại đơn (đề cập đến một sự thật ở hiện tại).
9Tom and       are going to go to the birthday party together.
x

Nghĩa Tiếng Việt

Tom và         sẽ cùng đi đến buổi tiệc sinh nhật.
x

Gợi ý cách làm

Chọn dạng từ có thể đứng sau liên từ “and” (và) đã cho trong câu.
 
Không có nội dung cho mục này
đúng: liên từ “and” chỉ sự liệt kê vì vậy các từ trước và sau nó phải cùng loại từ. Ta chọn “I” vì đây là đại từ làm chủ từ và có thể đứng sau « and » ứng với chủ từ “Tom” (hay “He”) (để tỏ ra lịch sự người Mỹ không bao giờ để “I” (Tôi) đứng đầu, họ luôn kể người kia trước), “Tom and I are going to the birthday party together.”
 
Không có nội dung cho mục này
sai: đây là đại từ làm túc từ luôn đứng sau động từ trong câu.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: đây là tính từ sở hữu luôn đứng trước một danh từ để chỉ sự sở hữu, không thích hợp vì chủ từ đã cho “Tom” (hay “He”) là đại từ làm chủ từ, do đó từ sau “and” cũng phải cùng loại.
 
Không có nội dung cho mục này
sai: đây là đại từ sở hữu, không thích hợp vì chủ từ đã cho “Tom” (hay “He”) là đại từ làm chủ từ, do đó từ sau “and” cũng phải cùng loại.
10Our English lessons are          long.
x

Nghĩa Tiếng Việt

Bài học tiếng Anh của chúng tôi         dài.
x

Gợi ý cách làm

Chọn từ thích hợp để hoàn tất câu.
  nhiều sai: từ hạn định này luôn đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ số nhiều nói lên số lượng lớn/nhiều.
  nhiều sai: từ hạn định này luôn đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ không đếm được nói lên số lượng lớn/nhiều.
  rất nhiều sai: cụm từ hạn định này đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ số nhiều hay một danh từ không đếm được nói lên số lượng lớn/nhiều.
  rất đúng: trạng từ “rất” có thể đứng trước tính từ “long” để bổ nghĩa cho tính từ này “very long” là “rất dài”.

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Văn Bá Đức Kiên - 23/01/2016 21:46
  

10/10 dễ quá mà

Lan duong tam - 24/01/2016 21:05
  

10/10

Phạm KiềuTrang - 11/02/2016 14:24
  

10/10 quá tốt

Le Vu - 01/03/2016 10:52
   

9/10. hix

truong pham nhật - 08/03/2016 19:51
  

10/10

thinh nguyen - 06/04/2016 09:32
  

10/10.Minh gioi nhat do

Nguyen Thi Chi - 14/04/2016 21:08
   

9/10

vu nguyen - 16/05/2016 19:55
   

12

nguyễn thái tuấn - 26/06/2016 10:25
   

4/10

vu nguyen - 08/07/2016 12:35
   

5/10 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.