Khóa tiếng Anh dành cho người bắt đầu - sử dụng "speak, say and tell" (có script A-V)

Nội dung video

 

English for everybody  - Tiếng Anh cho mọi người.

 

Exercise 3: Speak, Say and Tell

Bài tập 3: Speak, Say, Tell

 

Do you know the right way to use them?

Bạn có biết cách đúng đắn để sử dụng chúng không?

 

You speak when you  make words into sounds.

Bạn nói chuyện khi bạn tạo ra những từ thành âm thanh.

 

You say particular words or sentences.

Bạn nói những từ hoặc câu cụ thể.

 

You tell these words or sentences to someone.

Bạn nói các từ hoặc câu này với người khác.

 

So I speak but yesterday I spoke and now I have spoken.

Vì vậy, tôi nói chuyện nhưng hôm qua tôi đã nói chuyện và bây giờ tôi đã nói.

 

We also have I say, I said and I have said.

Chúng ta cũng có tôi nói, tôi đã nói, và tôi đã nói.

 

And finally, I tell, I told and I have told.

Và cuối cùng, tôi nói, tôi đã nói với và tôi đã cho biết.

 

And now we will watch and see how these words are used.

Và bây giờ chúng ta sẽ xem những từ này được sử dụng như thế nào.

 

Part 1:

 

Let's watch Tara.

Chúng ta hãy quan sát Tara.

 

What is she doing?

Cô ấy đang làm gì?

 

She starts speaking.

Cô ấy bắt đầu nói chuyện.

 

Yes we can see Tara start speaking.

ừ, chúng ta có thể thấy Tara bắt đầu nói chuyện.

 

Can we hear what Tara is saying?

Chúng ta có thể nghe thấy Tara nói những gì không?

 

No, we cannot hear what Tara is saying.

Không, chúng ta không thể nghe thấy Tara nói những gì.

 

We can see she is speaking but we cannot hear what she is saying.

Chúng tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang nói, nhưng chúng tôi không thể nghe thấy cô nói những gì.

 

Hello everyone

Xin chào tất cả mọi người

 

What is she saying?

Cô ấy đang nói gì thế?

 

Did Tara speak?

Có phải Tara nói chuyện không?

 

Yes she did.

Vâng phải.

 

What did she say?

Cô ấy nói gì thế?

 

She said hello everyone.

Cô nói Xin chào tất cả mọi người.

 

Now what is Tara doing?

Bây giờ Tara đang nói gì?

 

Tara is speaking.

Tara đang nói chuyện.

 

She is speaking to someone.

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

 

Yes, she is speaking to Math.

ừ, cô ấy đang nói chuyện với Math.

 

What is she saying?

Cô ấy đang nói gì đó?

 

It's nice to see you again Math.

Thật tuyệt khi gặp lại cậu Math à.

 

She said it's nice to see you again Math.

Cô ấy nói thật tuyệt khi gặp lại cậu Math.

 

So Tara spoke to Math.

Vì thế Tara nói chuyện với Math.

 

She said words it is nice to see you again she told me it is nice to see him again.

Cô ấy nói những từ thật tuyệt khi gặp lại cậu, cô ấy đã nói tôi thật tuyệt khi gặp lại cậu.

 

Remember you speak when you make words into sounds.

Hãy ghi nhớ bạn nói chuyện khi bạn tạo từ thành âm thanh.

 

You say particular words and sentences.

Bạn nói những từ và câu đặc biệt.

 

You tell words or sentences to someone.

Bạn nói những từ hoặc câu với ai đó.

 

Part 2 – phần 2

 

Tara is in the room.

Tara ở trong phòng.

 

What is she doing?

Cô ấy đang làm gì?

 

She is speaking on the telephone.

Cô ấy đang nói chuyện điện thoại.

 

She is telling her friend about her day.

Cô ấy đang kể cho bạn cô ấy nghe về ngày của mình.

 

I have been worked in the garden.

Tôi đã làm việc trong vườn.

 

She sais I have been worked in the garden.

Cô ấy nói cô ấy đã làm việc trong vườn.

 

She is telling him about the shot.

Cô ấy đang kể cho anh ấy nghe về phiếu tính tiền.

 

She said let's look in the shop.

Cô ấy nói chúng ta cùng nhìn vào cửa hàng.

 

Tara knows noone in the house, noone can hear she is speaking.

Tara biết không ai có trong nhà, không ai có thể nghe cô ấy đang nói gì.

 

She is telling herself to remember to buy groceries.

Cô ấy đang tự nói mình nhớ mua đồ tạp hóa.

 

I must remmember to do shopping tomorrow.

Tôi phải nhớ mua sắm ngày mai.

 

She said I must remember to do shopping tomorrow.

Cô ấy nói tôi phải nhớ mua sắm ngày mai.

 

If you want to do some exercise to practise speak say and tell, you can find them at www.englishonline.org.uk/beginners

Nếu các bạn muốn làm vài bài tập để thực hành nói SPEAK, SAY và TELL, các bạn có thể tìm tại www.englishonline.org.uk/beginners

Bình luận

BÙI THỊ NHUNG - 02/11/2011 21:49
   

khó nghe quá............

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.