Tổng thống Obama tham gia cuộc đua về những tin tốt về việc làm năm 2012. (Có script A-V)

Nội dung video

In early April, President Obama announced his plans to seek re-election in November of next year.

Trong đầu tháng tư, Tổng thống Obama thông báo kế hoạch tìm lại cuộc tái bầu cử của mình vào tháng Mười năm tới.


In an e-mail to supporters, Mr. Obama said "the race may not reach full speed for a year or more."

Trong một e-mail gửi đến những người ủng hộ, ông Obama nói rằng " cuộc đua không thể đạt tốc độ tối đa trong một năm hoặc hơn nữa."

 

But he said the work of building the campaign "must start today." Some of that work will depend on how many jobs are created in the months ahead.

Tuy nhiên, ông cho biết việc xây dựng chiến dịch "phải bắt đầu hôm nay." Một số việc đó sẽ phụ thuộc vào có bao nhiêu việc làm được tạo ra trong những tháng tới.

 

Mr. Obama welcomed a report that the United States economy added two hundred sixteen thousand jobs in March.

Ông Obama đón nhận một báo cáo rằng nền kinh tế Hoa Kỳ tạo thêm thêm 216,000 việc làm vào tháng Ba.

 

The unemployment rate dropped one-tenth of one percent for the second straight month.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm một phần mười của một phần trăm trong tháng thứ hai liên tiếp.

 

The unemployment rate edged down to 8.8 percent, the lowest in two years.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,8 %, mức thấp nhất trong hai năm.

 

And some economists say this spring may be the start of better news to come.

Và một số nhà kinh tế cho rằng mùa xuân này có thể trở thành sự khởi đầu của những tin tức tốt hơn mang tới.

 

Consumer spending has been increasing.

Việc chi tiêu dùng trở nên tăng lên.

 

Stephen Hess is a political scientist who studies the presidency at the Brookings Institution in Washington.

Stephen Hess là một nhà khoa học chính trị, nghiên cứu nhiệm kỳ tổng thống tại Viện Brookings ở Washington.

 

He says, "The next election will, more than anything else, depend on employment in the United States."

Ông nói: "Cuộc bầu cử tiếp theo sẽ nhiều hơn bất cứ cuộc bầu cử nào khác, phụ thuộc vào tình hình việc làm ở Hoa Kỳ".

 

Labor Secretary Hilda Solis pointed out that the economy has added jobs for twelve months in a row.

Thư ký bộ Lao động Hilda Solis chỉ ra rằng nền kinh tế tạo thêm công ăn việc làm mười hai tháng liên tiếp.

 

She says the economy has added a million and a half private sector jobs.

Bà ấy cho biết nền kinh tế tạo thêm một triệu và một nửa bộ phận công việc cho các cá nhân.

 

But, she added, "we need to continue to not lose sight of where we need to go to increase opportunities for people to get employed in new jobs."

Tuy nhiên, bà nói thêm, "chúng ta cần phải tiếp tục không mất dấu nơi chúng ta cần phải đi để tạo thêm cơ hội cho mọi người được tuyển dụng với việc làm mới."

 

President Obama has filled a top job in his party as he prepares to seek a second term.

Tổng thống Obama bổ nhiệm một công việc hàng đầu trong đảng của ông ấy khi ông ấy chuẩn bị tìm một nhiệm kỳ thứ hai.

 

He chose Representative Debbie Wasserman Schultz of Florida to head the Democratic National Committee.

Ông ấy chọn đại biểu Debbie Wasserman Schultz của Florida đứng đầu Uỷ ban đảng Dân chủ Quốc gia.

 

She replaces Tim Kaine who plans to run for the Senate from Virginia next year.

Cô thay thế cho Tim Kaine, người có kế hoạch cai quản Thượng viện Virginia vào năm tới.

 

Among Republicans, former Minnesota governor Tim Pawlenty recently formed a committee to explore a presidential campaign.

Trong số các đảng viên Cộng hòa, cựu thống đốc Minnesota Tim Pawlenty gần đây đã thành lập một ủy ban để thăm dò chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

 

Several other Republicans are also considering races for their party's nomination.

Một số đảng viên Cộng hòa khác cũng đang xem xét cuộc đua đề cử của đảng của họ.

 

The latest jobs report showed that thirteen and a half million Americans remained unemployed in March.

Báo cáo về việc làm mới nhất cho thấy rằng mười ba triệu năm trăm ngàn người Mỹ vẫn thất nghiệp tháng Ba.

 

Another concern is that oil prices remained over one hundred dollars a barrel.

Một vấn đề lo lắng nữa là giá dầu vẫn còn hơn 100 đô la một thùng.

 

High energy prices could threaten the recovery from the recession.

Giá năng lượng cao có thể đe dọa sự hồi phục suy thoái kinh tế.

 

In another development, Portugal became the latest member of the European Union with heavy debts to request emergency loans.

Trong một sự phát triển khác, Bồ Đào Nha trở thành thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu với các khoản nợ chồng chất yêu cầu các khoản vay khẩn cấp.

 

Portugal joined Greece and Ireland which have also received aid.

Bồ Đào Nha tham gia Hy Lạp và Ireland cũng đều được nhận viện trợ.

 

Portuguese opposition parties refused to accept budget cuts proposed by Prime Minister Jose Socrates.

Các đảng đối lập Bồ Đào Nha từ chối chấp nhận cắt giảm ngân sách do Thủ tướng Jose Socrates đề xuất.

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti. For more ways to learn American English and stay informed every day, go to voaspecialenglish.com from your computer or mobile device.

Bình luận

Mai Huong Phan - 26/11/2013 20:56
   

hay

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.