Learning English Pronunciation - RURAL - #342 - YouTube

MORE FREE VIDEOS http://www.sozoexchange.com Todays word is rural. This is an adjective which means pertaining to country life. For example, you can say, The...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.