The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 1) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

A year ago my life had collapsed around me. I'd worked myself into exhaustion. My father died suddenly and my relationships were in turmoil. Little did I know at the time, out of my greatest despair was to come the greatest gift. I'd been given a glimpse of a great Secret. I began tracing the secret back through history.

Một năm trước, cuộc sống của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã gần như bị kiệt sức. Cha tôi mất quá đột ngột, còn các mối quan hệ của tôi trở nên rối loạn. Một điều mà tôi biết ở thời điểm đó, đằng sau nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, là nhận được một món quà tuyệt vời. Tôi đã được cho biệt một Bí Mật vĩ đại. Tôi bắt đầu tìm kiếm Bí Mật đó ngược dòng lịch sử.

 

The secret was buried. The secret was coveted. The secret was suppressed

Bí mật đã bị chôn giấu. Bí mật được rất nhiều người thèm muốn. Bí mật đã bị giữ kín.

 

I couldn't believe all the people who knew this. They were the greatest people in history: Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Why doesn't any one know this?

Tôi đã không thể tin được rằng, tất cả những người biết đến Bí Mật này, họ đều là những vĩ nhân trong lịch sử: Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Vậy tại sao không ai biết đến Bí Mật này?


All I wanted to do was share The Secret with the World. I began searching for people alive today who know The Secret. One by one they began to emerge.

Tất cả những điều tôi muốn làm là chia sẻ Bí mật này cho cả thế giới. Tôi bắt đầu tìm hiểu những người còn sống biết về Bí mật này. Từng người, từng người một, họ dần dần xuất hiện.

 

You know this secret gives you everything you want: Happiness, Health and Wealth.

Nếu bạn biết về Bí mật này, nó có thể cho bạn mọi thứ bạn muốn: Hạnh phúc, sức khỏe và sự giàu có.


You can have, do or be anything you want.

Bạn có thể có, có thể làm hoặc trở thành bất cứ những gì bạn muốn.


We can have whatever it is that we choose. I don't care how how big it is.

Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà chúng ta lựa chọn, không cần biết điều đó to lớn đến mức nào.


What kind of the house do you want to live in?

Bạn muốn sống trong ngôi nhà như thế nào?


Do you wanna be a millionaire?

Bạn có muốn trở thành triệu phú không?


What kind of the business do you want to have?

Bạn muốn sống công việc kinh doanh của mình ra sao?


Do you want more success?

Bạn có muốn thành công hơn nữa?


What do you really want?

Điều bạn thật sự muốn là gì?


I've seen many miracle miracles take place in people's lives, financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships.

Bản thân tôi đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống rất nhiều người, những điều kì diệu trong lĩnh vực tài chính, trong sự hồi phục thể chất, hàn gắn tinh thần, hàn gắn những mối quan hệ.


All of this happened because of knowing how to apply the secret.

Tất cả những điều đó xảy ra là do biết cách áp dụng Bí mật này.

 

This is the great secret of life.

Đây là bí mật vĩ đại của cuộc sống.


The secret is the answer to all that has been, all that is, and all that will ever be. - Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)

Bí mật là câu trả lời cho mọi chuyện đã, đang và sẽ diễn ra trong tương lai.Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)

 

You've probably been sitting there wondering, what is this secret? I'll tell you how I've come to understand it. We all work with one infinite power. We all guide ourselves by exactly the same laws. The natural laws of the universe are so precise that we don't even have any difficulty building space ships, we can send people to the moon and we can time the landing with the precision of a fraction of a second.

Có lẽ lúc này bạn đang ngồi đây và tự hỏi rằng: Bí mật này là gì? Tôi sẽ cho bạn biết cách làm sao tôi hiểu ra Bí mật này. Chúng ta đều cùng làm việc với một nguồn năng lượng vô tận. Chúng ta dẫn dắt chính mình bằng những quy luật giống hệt nhau. Những quy luật tự nhiên của Vũ Trụ hiển nhiên đến mức, chúng ta không hề gặp khó khăn khi tạo ra những con tàu Vũ Trụ, thậm chí đến việc đưa con người lên mặt trăng, và có thể tính được thời gian hạ cánh chính xác đến phần ngàn của giây.


I don't care if you're in India, if you're in Australia, New Zealand, Stockholm or London or Toronto or Montreal or New York... We're all working with one power. One law. It's attraction. 

Tôi không quan tâm bạn là người ở Ấn Độ. Bạn ở Úc, hay ở New Zealand, Stockholm hay London, hoặc Toronto, Montral, New York,... chúng ta đều làm việc với cùng một nguồn năng lượng. Chịu tác động chung bởi một quy luật, đó chính là sự hấp dẫn. 

 

The Secret is the Law of Attraction. Everything that's coming into your life you are attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking. You see whatever is going on in your mind you are attracting to you. Now wise people have always known that, you can go right back to the ancient Babylonians, they've always known this, it's a small select group of people. Why do you think that one percent of the population earns around 96% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's no accident. It's designed that way. They understand something. They understand the Secret. And you are being introduced to The Secret.

Bí mật chính là Luật hấp dẫn. Tất cả mọi thứ đến với bạn trong cuộc sống, là do chính bạn là người đang cuốn hút chúng đến. Và chúng bị hấp dẫn tới bạn bằng những hình ảnh tưởng tượng mà bạn đang lưu giữ trong tâm trí mình. Đó chính là những gì bạn đang nghĩ. Tất cả những gì bạn nhìn thấy đều đang diễn ra trong tâm trí của bạn, chính bạn đang hấp dẫn chúng đến với mình. Tất cả những người thông thái đã luôn biết Bí Mật này. Bạn có thể quay ngược trở lại để đến với những người Babylon cổ đại, họ đã biết đến Bí mật này, đó là một nhóm nhỏ những người được chọn. Bạn có thắc mắc rằng tại sao chỉ 1% dân số kiếm được 96% tổng thu nhập của toàn dân số thế giới. Bạn nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không đâu, ở đây không hề có sự trùng hợp. Nó đã được tạo ra theo cách như vậy, vì họ nắm bắt được một điều, họ hiểu được Bí Mật. Và giờ đây bạn đang được giới thiệu để chạm tới Bí Mật đó.

 

The simplest way for me to look at the law of attraction, is if I think of myself as a magnet and I know that a magnet will attract to it.

Cách đơn giản nhất để tôi nhìn về Luật Hấp Dẫn là chúng ta tự nghĩ mình như một thỏi Nam Châm và dĩ nhiên, nam châm này sẽ hút lấy những thứ khác.

 

Very basically put, the law of attraction says that like attracts like. But we're really talking at a level of thought.

Theo cách hiểu đơn giản, Luật Hấp Dẫn chỉ rằng: Những thứ giống nhau, sẽ hút về phía nhau, nhưng ở đây chúng ta đang nói đến mức độ của suy nghĩ.


Our job as humans is to hold on to the thoughts of what we want, make it absolute clear in our minds what we want, from that we start to invoke one of the greatest laws in the universe and that's the law of attraction. You become what you think about most but you also attract what you think about most.

Công việc của chúng ta là nghĩ về những gì chúng ta thật sự muốn, làm cho những hình ảnh đó trở nên thật rõ ràng trong tâm trí của mình, từ giây phút đó chúng ta bắt đầu sử dụng đến một trong những quy luật vĩ đại nhất của Vũ Trụ - đó chính là Luật Hấp Dẫn. Thường bạn sẽ đạt được điều giống với điều bạn hay nghĩ nhất, bên cạnh đó, bạn cũng hấp dẫn điều mà bạn nghĩ về nhiều nhất.


If you see it in here, you're going to hold it in here.

Nếu bạn thấy nó ở tâm trí, thì bạn sẽ giữ chặt nó trong tay bạn.

 

And that principle can be summed up in three simple words: THOUGHTS, BECOME, THINGS.

Và quy luật này có thể tóm gọn lại trong 6 chữ đơn giản: SUY NGHĨ, TRỞ THÀNH, SỰ VIỆC (SỰ VẬT).

 

What most people don't understand is a thought has a frequency. Every thought has a frequency, we can measure a thought. And so if you're thinking that thought over and over and over again, if you're imagining in your mind, having that brand new car, having the money that you need, building that company, finding your soul mate. If you're imagining what that looks like, you're emitting that frequency on a consistent basis.

Điều mà mọi người không hiểu là suy nghĩ hay tư tưởng đều có tần số. Mọi suy nghĩ đều có tần số riêng nên chúng ta có thể đo lường được suy nghĩ. Nếu như bạn đang nghĩ về điều đó, hết lần này đến lần khác, nếu bạn đang tưởng tượng trong đầu mình, bạn đang sở hữu một chiếc xe mới, có thật nhiều tiền, đang xây dựng một công ty, tìm kiếm người bạn đời của mình. Khi bạn đang tưởng tượng những điều đó như thế nào, tức là bạn đang tạo ra một tần số trên một nền tảng nhất quán, không đổi.

  

Thoughts are sending out that magnetic signal that is drawing the parallel back to you. See yourself living in abundance and you will attract it. It always works, it works every time, with every person.

Suy nghĩ đang gửi đi tín hiệu hấp dẫn, những tín hiệu có chung tần số sẽ quay trở lại bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang sống giàu sang và bạn sẽ hấp dẫn điều đó đến với mình. Luật Hấp Dẫn luôn luôn tiếp diễn, bất kì lúc nào, với bất cứ người nào.


Here's the problem, most people are thinking about what they don't want and they're wondering why it shows up over and over and over and over again.

Nhưng vấn đề ở đây là, hầu hết chúng ta lại tập trung về thứ mình không mong muốn, rồi lại tự hỏi tại sao điều này xảy ra, hết lần này đến lần khác.


The law of attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad or whether you don't want it, or whether you do want it. It's responding to your thoughts. So if you're sitting there looking at a mountain of debt, feeling terrible about it, that's the signal you're putting out into the universe, 'wow', I feel really bad because of all this debt I've got, you're just affirming it to yourself you feel it on every level of your being, that's what you're going to get more of.

Luật hấp dẫn không phân biệt đến việc bạn nhận thức một điều gì đó là tốt hay xấu, hay bạn có muốn hay không muốn nó. Nó chỉ hồi đáp lại những suy nghĩ của bạn. Nên nếu bạn ngồi đây nhìn vào đống nợ chồng chất của mình và cảm thấy tồi tệ khủng khiếp, chính lúc đấy bạn đang gửi tín hiệu ra ngoài Vũ Trụ. "Trời ơi, tôi bực mình cái đống nợ này quá." Lúc ấy bạn chỉ đang tự khẳng định điều đó với chính mình, tâm trạng của bạn đang ở mức tệ hại nhất, đó là những gì bạn sẽ nhận được nhiều hơn.

 

So when you're looking at that thing you want and you're saying yes to it, you're activating a thought and law of attraction is responding to that thought and bringing you things that match that. But when you are looking at something that you do not want, and you shout, 'No' at it, you are actually not pushing it away. Instead you are activating the very thought of what you do not want and now law of attraction is lining those things up for you also. This is a universe that is based upon attraction, everything is about attraction.

Vậy khi bạn nhìn vào những thứ bạn muốn và bạn tự nói với mình là bạn muốn có chúng vậy là bạn đang bắt đầu kích hoạt suy nghĩ đó và luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại suy nghĩ đó và mang đến cho bạn những điều giống với suy nghĩ đó. Nhưng khi bạn nhìn vào thứ gì mà bạn không thích và bạn hét lên là bạn không muốn có chúng, bạn thực ra không đẩy chúng ra xa hơn mà thay vào đó, bạn đang kích hoạt suy nghĩ về những thứ mà bạn không muốn và lúc này những thứ bạn không mong muốn sẽ lần lượt đến với bạn. Đây là 1 vũ trụ hoàn toàn dựa trên luật hấp dẫn, mọi thứ đều dính dáng đến luật hấp dẫn.


The law of attraction is always working, whether you believe it or understand it or not. It's always working.

Luật Hấp Dẫn luôn hoạt động, dẫu cho bạn có tin hoặc hiểu nó hay không, nó luôn luôn tiếp diễn.


You might be thinking about the past, or the present or the future, but whether you're remembering or observing or imagining, still in that process you are activating thought and law of attraction, which is the most powerful law of the universe, is responding to your thought.

Bạn có thể đang nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai nhưng cho dù là bạn đang nhớ lại, đang quan sát hay tưởng tượng thì đó vẫn là quá trình kích hoạt suy nghĩ của mình. Và Luật hấp dẫn, cái có sức mạnh tối cao trong vũ trụ sẽ phản hồi lại những suy nghĩ đó của bạn.

 

Creation is always happening. Every time an individual has a thought or a prolonged chronic way of thinking they're in the creation process. Something is going to manifest out of those thoughts.

Sự kiến tạo (sáng tạo) luôn xảy ra. Khi một ai đó có một suy nghĩ, hoặc đang suy nghĩ liên tục, lúc ấy họ đang ở trong quá trình kiến tạo, sẽ có một thứ gì đó nảy sinh từ trong những suy nghĩ ấy.


Law of attraction says we'll give you whatever it is you say and focus on. And so if you're complaining about how bad it is, what you're creating is more of how bad it is.

Chỉ cần bạn yêu cầu và tập trung vào thứ bạn muốn thì Luật Hấp Dẫn sẽ trao cho bạn thứ đó. Cho nên nếu như bạn đang than phiền về điều gì đó, thì bạn chỉ đang làm cho tình hình xấu đi.


I had a student named Robert. Robert was a gay man, and he was taking an online course I have, part of which entails email access to me. And he outlined all of the grim realities of his life. In his job, all the people ganged up on him, and it was constantly stressful because of how nasty they were with him. When he walked down the street, he said every block he was accosted by homophobic people, who wanted to abuse him in some way. He was wanting to become a stand-up comedian, and when he went out and did a stand-up comedy job, everybody heckled him about being gay. And his whole life was one of a lot of unhappiness and misery, and it all focused around this idea of being attacked because he was gay. I began to teach him that he was focusing on what he did not want.

Tôi có một học trò, tên là Robert. Robert là người đồng tính và tham gia một khóa học trực tuyến của tôi. Một phần trong bức email gửi đến cho tôi, anh ấy kể ra tất cả những sự thật nghiệt ngã trong cuộc đời của mình. Trong công việc, anh ấy bị mọi người bắt nạt, và họ trêu chọc đến mức lúc nào anh cũng cảm thấy bị stress. Anh ta bảo rằng, khi đi ngoài đường, ở đâu anh ấy cũng bị những kẻ kì thị đồng tính lăng mạ, sỉ nhục bằng đủ mọi cách. Anh ấy muốn trở thành một diễn viên tấu hài nhưng khi anh ấy đứng trên sàn diễn, mọi người đều châm chọc anh ấy là người đồng tính. Tất cả cuộc sống của anh ấy là một chuỗi bất hành và đau khổ, tất cả chỉ tập trung xung quanh việc anh ta là người đồng tính. Tôi bắt đầu chỉ ra cho anh ấy rằng: "Anh ấy đang tập trung vào thức mình không muốn."

 

Bình luận

Dr. Know - 12/08/2011 00:48
  
Thank you very much. I like this video. It's very helpful.
Dr. Know - 12/08/2011 00:48
   
Thank you very much. I like this video. It's very helpful.
Dr. Know - 12/08/2011 00:49
   
Thank you very much. I like this video. It's very helpful.
HUYNH THI NGOC THANH - 25/08/2011 20:32
   

It is heplful for  me. I like it very much. Can you put the next video enclose scrip

http://caonguabachonline.blogspot.com/

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.