The Secret - Bí mật Luật hấp dẫn (Phần 8) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

Learn to become still, and to take your attention away from what you don't want, and all the emotional charge around it, and place the attention on what you wish to experience.

Hãy học cách trấn tĩnh bản thân, đừng bận tâm với điều bạn không muốn, đừng dồn cảm xúc vào nó. Hãy hướng tâm trí về điều bạn muốn xảy đến cho mình.


I always say when the voice and the vision on the inside, become more profound, and more clear and loud, than the opinions on the outside, you've mastered your life.

Tôi thường nói rằng khi giọng nói và tầm nhìn ở bên trong bạn trở nên sâu sắc hơn, rõ ràng hơn và to hơn, hơn là những ý kiến từ bên ngoài thì bạn đã làm chủ được cuộc sống của mình.


You're not here to try to get the world to be just like you want it to be. You are here to create the world around you that you choose, while you allow the world as others choose it to be to exist also.

Bạn không phải tồn tại để biến thế giới thành thứ mà bạn muốn nó trở thành. Bạn tồn tại để tạo ra thế giới mà bạn chọn xung quanh bạn, và bạn cho phép thế giới và những người khác chọn lựa nó phải như thế nào.


One of the questions I get asked all the time and its probably on somebody's mind right now if its not on yours, and that's the idea that if well, "If everyone uses The Secret, and they all treat the universe like a catalogue, aren't we going to run out of stuff? Won't everyone just make a run for it and bust the bank?"

Có một câu hỏi tôi được hỏi rất nhiều lần và có thể ngay lúc này có người đang nghĩ tới rồi, nếu đó không phải là bạn, đó chính là: "Nếu mọi người đều sử dụng Bí mật, và tất cả mọi người đều xem Vũ trụ này như một cuốn Catalogue, thì có khi nào chúng ta sẽ bị cạn kiệt mọi thứ? Có khi nào mọi người sẽ lấy hết mọi thứ và rồi ngân hàng sẽ không còn gì nữa?"


What's so beautiful about the teaching of the great secret is that there's more than enough to go around for everyone. There is a lie that acts like a virus within the mind of humanity. And that lie is, there's not enough good to go around. There's lack and there's limitation and there's just not enough. That lie, has people living in fear, greed, stinginess, and those thoughts of fear, greed, stinginess and lack, become their experience. So the world has taken a nightmare pill. Now the truth is, there's more than enough good to go around.  There's more than enough creative ideas, there's more than enough power, there's more than enough love, there's more than enough joy. All of this begins to come through a mind that is aware of its own infinite nature.

Điều tuyệt diệu của Bí mật là ở chỗ đó là luôn có đủ cho tất cả mọi người. Có một lời nói dối lan truyền như virus trong đầu của con người và lời nói dối đó là: Không có đủ những "mọi thứ" cho tất cả mọi người. Luôn thiếu thốn, luôn có giới hạn và đơn giản là không bao giờ đủ. Lời dối trá ấy đã khiến con người sống trong sợ hãi, tham lam và keo kiệt và những suy nghĩ về sự sợ hãi, tham lam, keo kiệt và thiếu thốn ấy đã thấm vào bên trong họ. Và thế giới đã uống một viên thuốc đắng kinh hoàng. Và sự thật là có dư dả những điều tốt đẹp, dành cho tất cả mọi người. Luôn có dư thừa những ý tưởng sáng tạo, luôn có dư thừa năng lượng, luôn có dư thừa tình yêu thương, luôn có dư thừa niềm hạnh phúc. Tất cả những thứ ấy chỉ được cảm nhận một khi chúng ta nhận thức rõ về sức mạnh vô tận của tư duy.


Every great teacher who has ever walked the planet has told us that life was meant to be abundant.

Mọi người thầy vĩ đại từng sống trên trái đất này đã chỉ cho chúng ta rằng cuộc sống rất phong phú và dồi dào.

 

And so, just when we think that resources are dwindling, we find new resources to achieve the same things.

Và vì thế, chỉ khi chúng ta nghĩ rằng tài nguyên đang trở nên thiếu hụt chúng ta tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới thay thế cái cũ.


So even though we say we have lack, it's because we don't open up our vision and see all of what is around us.

Mặc dù như thế chúng ta vẫn nói rằng chúng ta thiếu thốn, đó là do chúng ta không mở rộng tầm nhìn và thấy những gì xung quanh chúng ta.


You know when everyone starts to live from their heart, and go for what they want. They don't go for the same things. That's the beauty of this... We don't want BMWs. We don't all want the same person. We don't all want the same experiences. We don't all want the same clothing. We don't all want the... fill in the blank.

Bạn biết đấy, khi mọi người bắt đầu sống bằng cả trái tim mình thì phải thấy là không phải ai cũng ước muốn những điều tương tự như nhau. Đó chính là nét đẹp của Bí mật. Chúng ta đều không muốn cùng 1 chiếc BMW. Chúng ta đều không muốn cùng một người. Chúng ta đều không muốn có cùng một trải nghiệm. Chúng ta đều không muốn mặc cùng một loại quần áo. Chúng ta đều không muốn ... Bạn hãy tự điền vào chỗ trống ấy.


There's enough for everyone. If you believe it, if you can see it, if you act from it. It'll show up for you. That's the truth.

Luôn có đủ cho tất cả mọi người. nếu bạn tin vào điều đó, nếu bạn có thể thấy được nó, nếu bạn hành động theo nó, nó sẽ đến với bạn. Đó là sự thật.


So let the variety of your reality thrill you, as you get to choose from among it, those things that you're wanting. And when you see something that you want in your experience, think about it. Find the feeling place of it. Get inside of it. Talk about it and write it down. Write a script about it. Make it your reality by becoming a match to it. And when you see those things that you are not wanting in your experience, do not talk about them. Do not write about them. Don't join groups that worry about them. Don't push against them. Do your best to ignore them. Remove your attention from the things that you do not want, while you give your undivided attention to the things that you do want.

Hãy để những trạng thái khác nhau của thực tại làm bạn rung động khi bạn có thể chọn trong những thứ mà bạn muốn. Và khi bạn thấy điều gì đó mà bạn muốn trong cảm nhận của mình hãy nghĩ về nó, tìm cảm giác mà nó diễn tả và viết nó xuống, viết kịch bản cho nó và biến nó thành sự thật bằng cách làm theo nó. Và khi bạn thấy những việc mà bạn không muốn trong sự trải nghiệm đừng nói về chúng, đừng viết về chúng, đừng lo lắng, đừng chống lại chúng. Hãy cố phớt lờ chúng. Đừng chú ý vào những thứ bạn không muốn trong khi bạn đang tập trung cao độ vào những điều bạn muốn.


Most of the leaders in the past missed the great part of the Secret, which is empowering and sharing with others. This is the best time to have ever been alive in history. It's the first time we've ever had the power to gain knowledge at our fingertips.

Hầu hết những nhà lãnh đạo trong quá khứ đều đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất của Bí mật đó chính là việc chia sẻ và giúp người khác khám phá ra được sức mạnh của mình. Đây là thời điểm thích hợp và sống động nhất trong lịch sử, là lần đầu tiên chúng ta có được sức mạnh để đạt đến sự hiểu biết thấu đáo về những điều quanh chúng ta.


THE SECRET TO YOU.

BÍ MẬT ĐỐI VỚI BẠN.

 

 

When we look around us, even at our own bodies, what we see is the tip of the iceberg.

Khi chúng ta nhìn xung quanh, ngay cả ở cơ thể ta, những gì chúng ta thấy chỉ là bề mặt nổi


Think of this for a moment. Take your hand and look at it. Now your hand looks solid, but it's really not. If you put it under a proper microscope, you'd see a mass of energy vibrating.

Hãy dành một chút thời gian để nghĩ về nó. Hãy nắm lấy bàn tay và quan sát nó. Bây giờ bàn tay của bạn nhìn có vẻ đặc rắn nhưng thực sự nó không phải như vậy. Nếu bạn đặt nó dưới một kính hiển vi bạn sẽ thấy một lượng lớn năng lượng đang rung động.


Everything is made up of the exact same thing, whether it's your hand, whether it's the ocean, or whether it's a star.

Mọi vật đều được tạo thành bởi chính xác cùng một thứ, cho dù đó là bàn tay của bạn, cho dù đó là đại dương, hoặc cho dù đó là một vì sao.


Everything is energy, and let me help you understand that just a little bit. There's the Universe, of course, and our galaxy and our planet and then individuals, and then inside of this body are organ systems and then there' s cells and then there' s molecules and then there' s atoms, and then there is energy. So there are a lot of levels to talk about something on. But EVERYTHING IN THE UNIVERSE IS ENERGY.

Mọi thứ đều là Năng Lượng. Hãy để tôi giúp bạn hiểu rõ hơn một chút. Tất nhiên là có một Vũ trụ và dải ngân hà của chúng ta, và hành tinh của chúng ta, và sau đó là những cá thể, và bên trong mỗi cá thể là hệ thống những cơ quan chức năng và sau đó là những tế bào, và sau đó là những phân tử, và sau đó là những hạt nhân, và cuối cùng là Năng Lượng. Vậy nên có rất nhiều những mức độ để nói về một việc gì đó đang diễn ra. TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG VŨ TRỤ NÀY ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ NĂNG LƯỢNG.


I don't care what city you're living in, you've got enough power in your body, potential power, to illuminate the whole city for nearly a week.

Tôi chẳng cần quan tâm bạn đang sống ở thành phố nào, bạn có đủ năng lượng trong cơ thể mình, những năng lượng tiềm tàng, để thắp sáng cả một thành phố trong gần một tuần lễ.


Most people define themselves by this finite body, but you're not a finite body. I mean, even under a microscope you're an energy field. What we know about energy is this. You go to a quantum physicist and you say "What creates the world?" And he or she will say, "Energy." Well describe energy. Okay, it can never be created or destroyed, it always was, always has been, everything that ever existed always exists, it's moving into form, through form and out of form. Okay great. You go to a theologian and you ask the question, "What created the Universe?" And he or she will say, "God". Okay, describe God. Always was and always has been, never can be created or destroyed, all that ever was, always will be, always moving into form, through form and out of form. You see, it's the same description, just different terminology. And so, if you think you're this meat suit running around, think again. You're a spiritual being, you're an energy field, operating in a larger energy field.

Đa số mọi người định nghĩa bản thân họ là một cơ thể có giới hạn, nhưng bạn không phải là một cơ thể có giới hạn. Ý tôi là ngay cả dưới kính hiển vi, bạn là một trường năng lượng. Điều chúng ta biết về năng lượng là như thế. Bạn đến gặp một nhà vật lý lượng tử và hỏi rằng "Điều gì tạo ra thế giới?" Và ông ta hay bà ta sẽ nói rằng: "năng lượng." Vậy hãy mô tả về năng lượng. Năng lượng không bao giờ được tạo ra hay bị phá hủy, nó đã là thế và luôn luôn là thế, mọi thứ đã từng tồn tại, luôn luôn tồn tại, nó chuyển thành những hình dạng, từ dạng này sang dạng khác. Tốt lắm. Bạn đến một nhà thần học và hỏi rằng, "Điều gì tạo ra Vũ Trụ?" Và ông ta hoặc bà ta sẽ trả lời: "Chúa trời." Vậy hãy mô tả Chúa trời. Đã là thế và luôn luôn là thế, không bao giờ được tạo ra hay bị phá hủy. Tất cả mọi thứ đã là thế và sẽ luôn luôn là thế, luôn luôn chuyển thành những hình dạng, từ dạng này sang dạng khác. Bạn thấy đấy, cùng một mô tả, chỉ khác nhau về tên gọi. Và vì thế, nếu bạn nghĩ rằng tất cả những gì bạn có là thể xác, hãy nghĩ lại.Bạn là một cơ thể tâm linh, bạn là một trường năng lượng, hoạt động trong một trường năng lượng lớn hơn.


We're all connected. We just don't see it. There isn't an out there and an in here. Everything in the universe is connected; it is just one energy field.

Chúng ta đều được kết nối với nhau. Chúng ta không nhận ra điều đó. Không có thứ bên ngoài cũng như bên trong. Mọi thứ trong Vũ trụ đều được kết nối; tạo thành một trường năng lượng.


You are extensions of Source energy. You are here in these magnificent bodies, but your bodies have distracted you for the most part from who you really are. You are Source energy... You are eternal beings, you are God force. You are that which you call God.

Bạn là sự mở rộng của nguồn năng lượng. Bạn đang ở trong cơ thể tuyệt vời này, nhưng cơ thể của bạn làm bạn xao lãng đi, quên đi việc mình là ai. Bạn là nguồn năng lượng... Bạn là vật thể bất diệt, bạn là sức mạnh của Chúa. Bạn là những gì bạn gọi là Chúa.


Scripturally we could say that we are the image and the likeness of God. We could say we are another way that the Universe is becoming conscious of itself. We could say that we are the infinite field of unfolding possibility. All of that would be true.

Theo Kinh Thánh, có thể nói rằng chúng ta là hình ảnh và hiện thân của Chúa Trời. Chúng ta có thể nói chúng ta là một ai khác rằng Vũ trụ đang tự nhận thức về chính nó. Có thể nói được rằng, chúng ta thuộc vào một dạng sinh vật có tiềm năng vô biên chưa được khai thông. Tất cả những điều nói trên đều là sự thực.


Every great tradition has told you, that you were created in the image and the likeness of the creative source. That means that you have God potential and power to create your world, and you are, you are. And maybe you've  created things to this point that are wonderful and worthy of you, and maybe you haven't. The question I'd ask you to consider is, do the results you have in your life, are they what you really want, and are they worthy of you? If they're not worthy or you, then when would now, be the right time to change those, because you have the power to do that.

Mọi truyền thông tín ngưỡng lớn đều cho bạn biết rằng: Bạn được tạo ra trong hình ảnh và hiện thân của một nguồn năng lượng sáng tạo. Điều này có nghĩa rằng bạn có quyền năng và sức mạnh của Thượng Đế. Như thế, bạn đủ khả năng tạo nên thế giới và chính con người bạn. Và cho đến lúc này đây, có thể bạn đã tạo nên được những điều kì diệu nào đó, xứng tầm với con người bạn, và cũng có thể bạn chưa sáng tạo được điều gì. Câu hỏi tôi muốn bạn suy nghĩ là: "Những gì bạn có được trong đời, những thứ bạn thực sự mong muốn, đã xứng tầm với con người bạn hay chưa?" Nếu câu trả lời của bạn là "Chưa" thì thử hỏi bạn định đợi đến lúc nào mới bắt đầu thay đổi? Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để tạo nên điều bạn muốn.


All power is from within and is therefore under our own control. – Robert Collien (1885-1950)

Chúng ta hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh tiềm tàng của riêng mình.Robert Collien (1885-1950)


You know, a lot of people feel like they're victims in life, and they'll often point to past events, perhaps growing up with an abusive parent or in a dysfunctional family. And I would add as a parenthesis here, that most psychologists believe that about 85% of families are dysfunctional, so it's like, all of a sudden you're not so unique. My parents were alcoholics. My dad abused me, my mother divorced him when I was six.

Bạn biết không, có rất nhiều người cảm thấy rằng họ là nạn nhân của cuộc sống, họ thường xuyên dẫn những chuyện đã thuộc về quá khứ. Chẳng hạn như việc họ bị cha hay mẹ ngược đãi từ lúc nhỏ, hoặc phải lớn lên trong một gia đình bất ổn. Tôi muốn nói thêm rằng "Hầu hết những nhà tâm lý học tin rằng 85% những gia đình đều có mâu thuẫn, cho nên không chỉ mình bạn gặp vấn đề." Cha mẹ tôi là những người nghiện rượu. Cha tôi hay đánh đập tôi, mẹ tôi đã ly di ông ta khi tôi 6 tuổi.


From the age of thirteen to eighteen I was involved in street gangs.

Trong khoảng thời gian từ 13 đến 18 tuổi, tôi tham gia vào những bang nhóm đường phố.


I had a, severe motorcycle accident.

Tôi đã bị một tai nạn xe máy nghiêm trọng.


I was homeless at one point in Dallas. I lived in poverty for fifteen years in Houston.

Tôi sống vô gia cư trong một thời gian ở Dallas. Tôi chịu đói nghèo khoảng 15 năm ở Houston.


When I was a child I had learning difficulties and I was considered learning disabled and I was told I would never read write or communicate, never amount to anything, not go very far in life.

Khi tôi còn bé, tôi gặp khó khan trong học tập và tôi bị xem là thiểu năng học tập và người ta nói rằng tôi không thể đọc viết hay giao tiếp, chẳng bao giờ đạt được điều gì, không thể tiến xa trong cuộc sống.


I mean, that's almost everybody's story in some form or not. So that's just called, "so what". The real "what" is, what are you going to do now? What do you choose now? Because you can either keep focusing on that, or you can focus on what you want. And when people start focusing on what they want, what they don't want falls away. And that part expands, and the other part disappears.

Ai cũng có chuyện tương tự như vậy. Nhưng như thế thì đã sao nào? Bởi vì điều thực sự đáng quan tâm nhất chính là việc bạn quyết định sẽ làm gì cho cuộc đời mình, từ lúc này? Bạn chọn lựa điều gì ngay lúc này? Nhìn về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, hay nhìn vào những gì tốt đẹp bạn muốn trong lúc này đây. Đó là quyền lựa chọn của bạn. Và khi người ta bắt đầu dồn tâm trí mình vào những điều họ muốn, thì những điều họ không muốn sẽ tự động biến mất. Khi cánh cửa tích cực mở ra, cánh cửa tiêu cực sẽ đóng lại.


We are wanting you to come to the place where you are beginning to offer your thought deliberately, where you're guiding your thoughts on purpose, where you are the creator of your own experience because you are the manager of your own thoughts.

Chúng tôi muốn bạn đến nơi mà bạn có thể bắt đầu đưa ra những ý nghĩ thận trọng, nơi bạn có thể chủ động hướng dẫn ý nghĩ của bạn, nơi bạn là người tạo ra những kinh nghiệm của bạn, bởi vì bạn là người quản lý ý nghĩ của bản thân bạn.


The beautiful thing about the law of attraction is that you can begin where you are, and you can begin to think, real thinking, and you can begin to generate within yourself a feeling tone of harmony and happiness. The law will begin to respond to that.

Điều tuyệt vời của Luật hấp dẫn đó là bạn có thể bắt đầu ngay tại nơi mà bạn đang đứng, và bạn có thể bắt đầu suy nghĩ, thật sự suy nghĩ và bạn có thể bắt đầu tạo ra ở bên trong bạn một cảm xúc của sự hòa hợp và hạnh phúc. Luật hấp dẫn sẽ bắt đầu phản ứng lại điều đó.


So now you start to have different beliefs, like there is more than enough in the Universe. Or you have the belief that everything goes right for me. Or you have the belief that, I'm not getting older, I'm getting younger. We can create it the way we want it, by using the law of attraction.

Như thế giờ đây bạn phải khởi sự, tạo lấy cho mình những kiểu suy nghĩ mới, chẳng hạn như việc luôn có dư thừa trong Vũ Trụ. Hoặc bạn có thể tin rằng: "Mọi thứ đều tốt đẹp đối với tôi." Hoặc bạn có thể tin rằng, "Tôi không già đi mà tôi đang trẻ lại." Chúng ta có thể tạo ra nó theo cách mà chúng ta muốn bằng cách sử dụng Luật hấp dẫn.


You can break yourself free from your hereditary patterns, cultural codes, social beliefs, and prove once and for all that the power within you is greater than the power that's in the world.

Bạn có đủ sức để giải phóng mình, khỏi những niềm tin cũ kĩ xuất phát từ gia đình, từ những chuẩn mực văn hóa, hay từ những quan niệm xã hội, để rồi tự chứng minh dứt khoát một lần, rằng năng lực tiềm tàng bên trong bạn còn lớn hơn cả sức mạnh của những gì tồn tại ở thế giới bên ngoài.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.