The secret - Bí mật Luật hấp dẫn (Phần cuối) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

Some of you may be thinking, "Well that's very nice, but I can't do that," or "She won't let me do that!" or "He'll never let me do that," or "I haven't got enough money to do that!" or "I'm not strong enough to do that," or "I'm not rich enough to do that," or "I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not!". Every single "I'm not", is a creation.

Có thể một ai đó sẽ nghĩ: "Nếu được vậy thì rất tốt. Nhưng tôi không làm được", hoặc là "Cô ta sẽ không để tôi làm thế!", hoặc là "Anh ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi làm thế", hoặc là "Tôi chẳng có đủ tiền để làm điều đó", hoặc là "Tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó", hoặc là "tôi không đủ giàu có để làm điều đó." hoặc là "tôi không thể, không thể và không thể...!" Mỗi một lần "tôi không thể" là một sự kiến tạo.


Whether you think you can or can't, either you're right. - Henry Ford (1863-1947)

Dù bạn nghĩa mình có thể hay không thể, bạn luôn luôn đúng.Henry Ford (1863-1947)


Are there any limits to this? Absolutely not. We are unlimited beings. We have no ceiling. The capabilities and the talents and the gifts and the power that is within every single individual that is on this planet, is unlimited.

Có giới hạn nào cho chuyện này không? Hoàn toàn không. Chúng ta là những cơ thể vô hạn. Chúng ta không có giới hạn tối đa. Những khả năng, tài năng và năng lực, và năng lượng ở bên trong mỗi cá nhân trên hành tinh này là vô hạn.


THE SECRET IN LIFE

BÍ MẬT TRONG CUỘC SỐNG

 

 

There is no blackboard in the sky on which God has written your purpose; your mission in life. There's no blackboard in the sky that says, "Neale Donald Walsch... a handsome guy... who lived in the first part of the twenty-first century who, colon. And then there's a blank, you know. And all I have to do to really understand what I'm doing here, why I'm here, is to find that blackboard and find out what God really has in mind for me. But the blackboard doesn't exist. So your purpose is what you say it is, your mission is the mission you give yourself. Your life will be what you create it as, and no-one will stand in judgment of it, now or ever.

Trên bầu trời, không có một bảng đen nào mà Thượng Đế viết lên mục đích của bạn, sứ mệnh của bạn trong cuộc sống. Không có một tấm bảng nào trên bầu trời ghi rằng "Neil Donald Walsch là một gã đẹp trai đã sống trong nửa đầu thế kỉ 21:... và tiếp sau dấu hai chấm đó là những dòng mô tả. Và tất cả những gì tôi làm để thực sự hiểu được tôi đang làm gì ở hiện tại, tại sao tôi tồn tại, chính là tìm thấy tấm bảng đen đó và tìm ra điều gì Thượng đế thực sự muốn ở tôi. Nhưng tấm bảng đen đó không tồn tại. Vì thế mục đích của bạn chính là những gì bạn nói, sứ mệnh của bạn là những gì bạn trao cho bản thân bạn. Cuộc sống của bạn sẽ do bạn tạo nên. Và không ai sẽ đứng ra phán xét nó, không bao giờ.


It took a lot of years for me to get this, because I grew up very much with this idea that, you know, there was something I was supposed to do, and if I wasn't doing it I was like, God wouldn't be happy with me, you know. And when I really got that my primary aim was to feel and experience joy, then I began to do only those things which brought me joy. We have a saying, you know, "If it 'aint fun, don't do it", you know.

Phải tốn rất nhiều năm tôi mới hiểu ra điều này. Bởi vì tôi lớn lên với ý nghĩ rằng tôi sẽ phải làm theo những gì đã được định sẵn, rằng nếu tôi không làm đúng như vậy, Thượng Đế sẽ không vui với tôi. Khi tôi thực sự hiểu ra mục đích hàng đầu tôi phải hướng tới là việc cảm nhận và trải nghiệm niềm vui, thì sau đó tôi bắt đầu làm những việc đem cho tôi niềm vui. Người ta thường nói rằng: "Đừng làm những điều bạn không cảm thấy vui."


Joy, love, freedom, happiness, laughter. That's what it is. And if you just experience joy sitting there and meditating for an hour, by golly, do that. If you experience joy eating a salami sandwich, then do that. When I pet my cat I'm in a state of joy, when I walk in nature I'm in a state of joy. So I want to constantly put myself in that state.

Niềm vui, tình yêu, tự do, hạnh phúc, tiếng cười. Đó là những điều có ý nghĩa. Và nếu bạn muốn tận hưởng niềm vui khi ngồi một mình và trầm tư mặc tưởng hàng giờ, thì bạn cứ việc thực hiện điều đó. Nếu bạn muốn tận hưởng niềm vui ăn bánh mì kẹp xúc xích, hãy làm ngay. Khi tôi âu yếm con mèo nhà tôi, tôi rất vui. Khi tôi đi bộ ngoài trời tận hưởng thiên nhiên, tôi cũng thấy vui. Vì thế tôi muốn liên tục đặt mình trong trạng thái ấy.


And when I do that, then all I have to do is have the intention of what I want, and what I want manifests.

Vì thế tôi muốn liên tục đặt mình trong trạng thái ấy. Và khi tôi làm những việc ấy thì tất cả những gì tôi phải làm là đặt ra ý định có được điều mình mong muốn, và những việc tôi mong muốn sẽ nảy sinh.


So inner happiness actually is the fuel of success.

Vì thế hạnh phúc trong tâm hồn thật sự là năng lượng cho thành công.


Anything that makes you feel good is always going to be drawing in more. You are listening to this program right now. It's you that drew this into your life, and it's your choice whether you want to take it and utilise it. If it feels good, if it doesn't feel good, then you know, let it go. Find something that feels good, that resonates with your heart.

Bất kì thứ gì làm bạn cảm thấy tốt đẹp luôn luôn đem lại những điều tốt đẹp hơn. Nếu bạn đang nghe chương trình này, chính bạn là người vẽ ra những điều mình muốn trong cuộc đời. Bạn tự do lựa chọn điều mình thấy vui, thấy muốn. Nếu điều gì đó mà bạn không thấy vui, không thoải mái, hãy bỏ qua nó. Tìm một thứ gì đó mà bạn cảm thấy hòa hợp với nhịp đập của trái tim mình.


Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls. - Joseph Campbell (1904-1987)

Hãy theo đuổi hạnh phúc của bạn rồi vũ trụ sẽ mở cửa ở nơi từng chỉ có những bức tường.Joseph Campbell (1904-1987)


Joseph Campbell said: "follow your bliss". We think those are the best words we have ever heard spoken from a human tongue... and if one could follow one's bliss, you would follow the trail to abundance and well-being on all subjects.

Joseph Campbell nói, "làm theo niềm đam mê của bạn". Chúng tôi nghĩ rằng đấy là những từ hay  nhất mà được nói ra từ miệng của một người... và nếu một người có thể làm theo đam mê của họ, bạn sẽ  đi theo sự no đủ và khỏe mạnh dù trong lĩnh vực nào.


Enjoy life with us. Because life is phenomenal. It's a magnificent trip.

Hãy tận hưởng cuộc sống với chúng tôi, bởi vì cuộc sống thật diệu kì, là một hành trình tuyệt diệu.


You will live in a different reality, a different life. And people will look at you and say, "What do you do different from me?" Well the only thing that is different is that you work with the Secret.

Bạn sẽ sống trong một hiện tại khác, một cuộc sống khác. Mọi người sẽ nhìn bạn và hỏi: "Điều gì làm bạn khác biệt với tôi?". Vâng điều duy nhất khác biệt là bạn biết cách áp dụng Bí mật vào cuộc sống của mình.


And then you can do and have and be things that people once said that's impossible for you for you to do and have and be.

Khi đó bạn có thể làm được và có được những điều mà người ta từng nghĩ là bạn không tài nào có thể làm được hay đạt được.


We're really now moving into a new era. It's the era where the last frontier is not space, as Star Trek would say, but it's going to be mind.

Lúc này đây, chúng ta đang thực sự tiến vào một kỉ nguyên mới. Đó là kỉ nguyên mà biên giới cuối cùng không phải là không gian, như trong phim Star Trek đã nói, mà đó là tâm trí.


I see a future of unbounded potential. Unbounded possibilities. Remember we're using at most 5% of the potential of the human mind. 100% human potential, is the result of proper education, so imagine a world where people were using their full mental and emotional potential. We could go anywhere. We could do anything. Achieve anything.

Tôi thấy một tương lai của những tiềm năng vô hạn, những khả năng vô hạn. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sử dụng tối đa 5% tiềm năng của não bộ. 100% năng lực con người, là kết quả của việc giáo dục đúng cách. Hãy tưởng tượng một thế giới con người tận dụng toàn bộ tiềm năng về sức mạnh tinh thần và cảm xúc của họ. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, đạt được bất kì thành tựu nào.


See yourself with the good that you desire. Every religious book tells us that. Every great book on Philosophy. Every great leader. All the avatars who have ever lived. Go back and study the wise ones. Many of them have been presented to you in this program. You know what? They all understood one thing. They understood the Secret. Now you understand it. And the more you use it, the more you'll understand it.

Hãy nhìn bản thân bạn với những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Mọi cuốn sách về tôn giáo đều nói với chúng ta điều đó, mọi cuốn sách triết học, mọi nhà lãnh đạo vĩ đại, mọi hiện thân của các Đấng tối cao đã từng tồn tại. Hãy trở lại và học hỏi những nhà thông thái. Bạn đã thấy được nhiều người trong số họ trong chương trình này. Bạn biết không? Họ đều hiểu một thứ. Họ nắm bắt được điều Bí mật. Bây giờ bạn cũng đã hiểu về nó, và bạn càng áp dụng nhiều, bạn càng hiểu rõ hơn.


You may be feeling that it would be easier to be hearing these words if they had come to you the first day of your experience upon this earth. And if we were talking to you on your first day of physical life experience, we would say to you, Welcome to planet Earth. There is nothing that you cannot be or do or have. You are magnificent creator, and you are here by your powerful and deliberate wanting to be here. Go forth, giving thought to what you are wanting, attracting life experience to help you decide what you want, and once you have decided, giving thought only unto that. Most of your time will be spent collecting data, data that will help you decide what it is you want. But your real work is to decide what you want and then to focus upon it. For it is through focusing upon what you want you will attract it. That is the process of creating.

Bạn có thể cảm nhận rằng việc nghe những điều này dễ hiểu hơn nếu bạn được nghe nó ngay ngày đầu tiên bạn đến với thế giới này. Và nếu chúng nói với bạn trong ngày đầu tiên bạn sinh ra, chúng tôi sẽ nói rằng: "Chào mừng bạn đến với Trái Đất". Không có một thứ gì mà bạn không thể trở thành, không thể làm hoặc không thể có. Bạn là đấng tạo hóa vĩ đại và bạn ở đây bơi vì mong muốn mạnh mẽ và có chủ đích về việc xuất hiện ở đây. Hãy tiến lên tập trung suy nghĩ về những điều bạn muốn, hấp dẫn việc cảm nhận cuộc sống để giúp bạn quyết định cái bạn muốn và một khi bạn quyết định tập trung suy nghĩ vào những thứ đó phần lớn thời gian của bạn sẽ được bỏ ra để thu thập thông tin. Thông tin sẽ giúp bạn quyết định cái bạn thật sự muốn. Nhưng công việc thật sự của bạn là quyết định cái mình muốn và rồi tập trung vào nó, và thông qua việc tập trung vào cái bạn muốn, bạn sẽ hấp dẫn nó. Đó là quá trình kiến tạo.


I believe that you're great. That there's something magnificent about you. Regardless of what has happened to you in your life. Regardless of how young or how old, you think you might be. The moment you began to think properly, there's something that is within you, there's power within you that's greater than the world. It will begin to emerge. It will take over your life. It will feed you, it will clothe you. It will guide you, protect you. Direct you. Sustain your very existence, if you let it. Now that is what I know for sure.

Tôi tin rằng bạn thật tuyệt vời, rằng bạn sở hữu những điều kì diệu. Bất kể có chuyện gì xảy ra trong đời bạn, bất kể bạn nghĩ mình trẻ, hay già hay bạn là người như thế nào. Giây phút mà bạn bắt đầu hiểu rằng có điều gì đó thật kì diệu bên trong bạn, một sức mạnh tiềm tàng còn to lớn hơn cả thế giới này. Đó là lúc sức mạnh ấy bắt đầu lan tỏa, thay đổi cuộc đời bạn. Sức mạnh ấy sẽ đem lại cho bạn sự ấm no, hướng dẫn bạn, bảo vệ bạn, soi đường cho bạn và duy trì sự tồn tại của bạn, nếu bạn cho phép nó làm điều đó. Đó là những điều tôi biết chắc chắn!

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.