The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 2) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

I directed him back to his email that he sent me and said, "Read it again. Look at all the things you do not want that you're telling me about. And I can tell you're very passionate about this. When you focus on something with a lot of passion, it makes it happen even faster." And then he really started taking this thing about focusing on what you want to hear. And he began really trying it. What happened within the next 6 to 8 weeks was absolutely a miracle. He said that all the people in his office that had been harassing him either transferred to another department, quit working at the company, or started totally leaving him alone. And he began to love his job. He noticed that when he was walking down the street, that nobody came up to him and harassed him anymore. They just weren't there. When he went and did his stand-up comedy routines he started getting standing ovations and nobody was heckling him. His whole life changed, because he changed from focusing on what he did not want, what he was afraid of, what he wanted to avoid, to focusing on what he did want.

Tôi gửi ngược lại email anh ấy gửi tôi và nói rằng: "Anh đọc lại đi. Những thứ anh đang kể cho tôi nghe đều là những thứ anh không muốn. Tôi rất muốn nói cho anh biết điều này: Khi anh hoàn toàn tập trung vào những thứ không muốn, khi nghĩ về một điều gì đó bằng cả nhiệt huyết của mình như thế, thì điều đó sẽ xảy ra nhanh hơn đấy." Sau đó, anh ta đã thật sự bắt đầu nghĩ về chuyện này, chỉ tập trung vào những thứ mình muốn nghe. Anh ấy đã thực sự cố gắng. Điều xảy ra trong 6-8 tuần tiếp theo quả là một sự kì diệu. Anh ta nói tất cả những người trong văn phòng đã từng quấy rối anh, hoặc là chuyển sang bộ phận khác, hoặc là nghỉ làm ở công ty, hoặc là hoàn toàn không đụng tới anh ấy nữa. Anh ấy bắt đầu yêu thích công việc của mình. Anh ta nhận ra rằng khi đi dạo phố, không còn ai đến và xúc phạm nữa. Họ không còn ở đó. Còn khi đứng trên sàn diễn, anh ấy nhận được sự tung hô thay vì là những lời trêu chọc trước kia. Cả cuộc đời anh ấy đã thay đổi bởi vì anh ấy chuyển sự tập trung từ thứ anh không muốn, thứ anh sợ phải đối mặt, thứ anh luôn muốn né tránh sang tập trung vào những thứ thật sự muốn có.


So we may be very positive in our outlook and orientation and we tend to attract positive people and positive events and circumstances. When we're very negative in our orientation, or very angry, in which case we tend to attract negative angry people and negative angry circumstances.

Vì vậy, chúng ta có thể trở nên tích cực trong cách nhìn và định hướng của mình thì chúng ta có xu hướng thu hút những người tích cực, những sự kiện tích cực, và những hoàn cảnh tích cực. Khi chúng ta tiêu cực trong định hướng của mình, hay giận dữ, những lúc như vậy, chúng ta có xu hướng thu hút những người giận dữ và cả những cơn giận, những hoàn cảnh tiêu cực.


And so you end up attracting to you the predominant thoughts that you're holding in your awareness, whether those thoughts are conscious or whether they're unconscious. That's the rub.

Có nghĩa là bản thân bạn, khi đó tự hấp dẫn đến với mình những suy nghĩ thường trực trong tâm trí của mình, cho dù những suy nghĩ đó là có ý thức, hay vô thức. Mấu chốt là ở đó.


If you look very carefully when it comes to the secret and the power of our mind and the power of our intention in our daily lives, it's all around us. All we gotta do is open our eyes and look.

Nếu như bạn quan sát kỹ hơn khi nói đến Bí mật này và nguồn năng lượng trong tâm trí và sức mạnh của sự tập trung trong cuộc sống hằng ngày, tất cả đều ở quanh chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là quan sát và nhận thức.


You see Law of Attraction evidenced in your society when you see that the one who speaks most of illness has it, when you see that the one who speaks most of prosperity has it. Law of Attraction is evident everywhere around you if you are understanding what it is. It has to do with you being a magnet, attracting thought, attracting people, attracting events, attracting lifestyle. Indeed everything that you bring into your experience you bring because of this powerful Law of Attraction.

Chúng ta sẽ thấy rất nhiều dẫn chứng của Luật hấp dẫn trong xã hội của chúng ta: những người mang bệnh là những người hay nói về bệnh tật và những người thành công là những người hay đề cập đến thành công nhất. Dẫn chứng về Luật hấp dẫn có ở xung quanh bạn nếu bạn hiểu được điều đó. Nó chính là bạn giống như một thỏi nam châm, hấp dẫn suy nghĩ, hấp dẫn con người, hấp dẫn sự kiện, hấp dẫn kiểu sống. Thực vậy, mọi thứ mà bạn đã từng trải nghiệm, bạn có những trải nghiệm đó là do sức mạnh của Luật hấp dẫn.


I mean, I'm not talking to you from the point of view of just wishful thinking, or imaginary craziness. I'm talking to you from a deeper, basic understanding. Quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you can't have a universe without mind entering into it. That the mind is actually shaping the very thing that is being perceived.

Ý tôi là, tôi không nói với bạn từ quan điểm của những mong ước trong đầu bạn, hay là sự điên rồ trong trí tưởng tượng. Tôi đang nói với bạn từ một nền tảng hiểu biết sâu sắc. Vật lý lượng tử thực sự được bắt đầu để đến với khám phá này. Nó nói rằng bạn không thể có được cả Vũ Trụ nếu trí não bạn không tiếp cận nó, và rằng trí não đang định hình những thứ mà nó đang tưởng tượng ra.


Now if you don't understand it doesn't mean that you should reject it. You don't understand electricity properly. First of all no one even knows what electricity is and yet you enjoy the benefits of it. Do you know how it works? I don't know how it works. But I do know this: that you can cook a man's dinner with electricity and you can also cook the man.

Bây giờ, nếu bạn không hiểu nó thì cũng không có nghĩa là bạn nên bác bỏ nó. Có thể bạn không hiểu về điện học, ban đầu chẳng ai thật sự biết điện là gì, và rồi bạn tận hưởng những lợi ích mà nó mang lại. Bạn có biết nó hoạt động ra sao? Tôi thì không biết rồi đó. Nhưng tôi biết điều này, có điện, bạn có thể nấu bữa tối cho ai đó, và thậm chí là "nấu" luôn cả người đó.


People oftentimes when they begin to understand the great secret, become frightened of all these negative thoughts that they have. Two things, they need to be aware of, one; It has been proven now scientifically that an affirmative thought is hundreds of times more powerful than a negative thought, so that eliminates a degree of worry right there.

Thường thì khi con người bắt đầu hiểu về nguyên lý của Bí mật tuyệt diệu đó, họ bắt đầu sợ hãi tất cả những suy nghĩ tiêu cực của mình. Có hai điều họ cần phải biết. Một là, khoa học đã chứng minh rằng một suy nghĩ tích cực mạnh gấp mấy trăm lần một suy nghĩ tiêu cực. Điều này sẽ loại trừ mức độ lo lắng ở ngay đó.


You live in a reality where there is this buffer of time. And truly that serves you. You're really not wanting to be in an environment where your thoughts manifest immediately. The evidence is long in coming and that is really a good thing.

Bạn sống trong một thực tế nơi mà có một khoảng thời gian cần tích lũy và điều đấy thực sự giúp ích cho bạn. Bạn thực sự không muốn được đặt trong một môi trường nơi mà những suy nghĩ của bạn xảy ra ngay lập tức. Bằng chứng là nó cần một thời gian lâu để xuất hiện và điều đấy thật sự là một điều tốt.


So you want to become aware of your thoughts, you want to choose your thoughts carefully and you want to have fun with this because you are the masterpiece of your own life. You are the Michaelangelo of your own life. The David that you are sculpting is you. And you do it with your thoughts.

Vậy nên bạn cần phải hiểu rõ suy nghĩ của mình, bạn phải lựa chọn suy nghĩ một cách cẩn thận, và bạn muốn mình thật sự vui với lựa chọn đó, bởi vì bạn chính là kiệt tác của cuộc đời mình. Bạn chính là kiến trúc sư lừng danh Michelangelo của chính cuộc đời mình. Bức tượng David bạn đang điêu khắc chính là bản thân bạn, và bạn dùng suy nghĩ của mình để làm điều đó.


The leaders in the past who had the secret, wanted to keep the power and not share the power. So they kept people ignorant of The Secret. People went to work, they did their job they came home. They were on a treadmill with no power, because The Secret was kept in the few.

Những nhà lãnh đạo trong quá khứ biết được Bí mật này, muốn giữ quyền lực và không chia sẻ nó với một ai. Vì thế, họ giữ để không ai biết về Bí mật. Con người đi làm, sau khi làm xong việc của mình, họ về nhà. Cứ thế họ phải làm những công việc nhàm chán và họ không có quyền lực, bởi vì Bí mật chỉ được một ít người nắm giữ.


We live in a universe in which there are laws. Just as there is a law of gravity, if you fall off a building, it doesn't matter if you are a good person or a bad person, you're gonna hit the ground.

Chúng ta sống trong một Vũ trụ mà trong đó tồn tại những quy luật, cũng như lực hấp dẫn, nếu như bạn rơi xuống từ một tòa nhà, không cần biết bạn là người tốt hay người xấu, bạn sẽ phải rơi chạm đất.

 

Everything that surrounds you right now in your life, including the things you're complaining about, you've attracted. Now, I know at first blush that's gonna be something that you hate to hear. You're gonna immediately say, I didn't attract the car accident. I didn't attract this particular client. I didn't particularly attract the debt. I didn't attract... whatever it happens to be that you're complaining about. And I'm here to be a little bit in your face and to say, yes you did attract it. And this is one of the hardest concepts to get, but once you've accepted it, it's life transforming. This is part of the overall giant Secret, here.

Mọi thứ xung quanh cuộc sống của bạn, bao gồm cả những thứ bạn hay than phiền, đều là do bạn hấp dẫn tới. Tôi biết ban đầu nó sẽ là những điều mà bạn không muốn nghe, ngay lập tức bạn sẽ đáp lại rằng: "Tôi đâu có hấp dẫn tại nạn xe đó, tôi đâu có thu hút vị khách hàng khó tính này, Tôi đâu có hấp dẫn khoản nợ đó, Tôi đâu có hấp dẫn... bất cứ điều gì xảy ra để khiến tôi than phiền." Và tôi ở đây để làm một phần nhỏ trên gương mặt của bạn và nói rằng: "Có, chính bạn đã hấp dẫn những điều đó đến." Đây là một trong những khái niệm khó hiểu nhất, nhưng một khi chấp nhận rồi, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Đây là một phần nhỏ trong Bí mật to lớn kia.


Most of us attract by default. We just think that we don't have any control over it. Our thoughts are on auto-pilot, our feelings are on auto-pilot, and so, everything is just brought to us by default.

Hầu hết chúng ta hấp dẫn mọi thứ một cách vô thức, chúng ta cứ nghĩ rằng không thể kiểm soát nó. Bạn để cho suy nghĩ hoàn toàn "tự động" và cảm xúc của mình cũng "tự động", và mọi thứ xảy đến với chúng ta một cách vô thức.


Now this is your first time to hear this, it may feel like, oh I have to now monitor my thoughts? This is going to be a lot of work. It will seem like that at first. But that's where the fun begins.

Nếu đây là lần đầu bạn nghe điều này, có lẽ bạn đang cảm thấy như: "Ồ, vậy là giờ tôi phải giám sát suy nghĩ của mình sao? Điều này không dễ dàng chút nào!". Ban đầu thì bạn sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng lúc đó cuộc vui mới thật sự bắt đầu.


We do not encourage that you try to monitor your thoughts. That will sort of make you crazy. There are so many thoughts coming to you, from so many different directions, about so many different subjects. That's where your emotional guidance system comes in. Your emotions - your emotional guidance system - is what helps you to understand what you're thinking.

Chúng tôi không khuyến khích bạn kiểm soát ý nghĩ của mình. Vì điều đó có thể làm bạn điên lên mất. Có rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí chúng ta, chúng đến từ nhiều lúc, nhiều nơi khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau. Đó là lúc hệ thống định vị cảm xúc của chúng ta hoạt động. Cảm xúc của bạn – hệ thống định vị cảm xúc của bạn – là những thứ giúp bạn hiểu những điều bạn đang suy nghĩ.


So your thoughts cause your feelings.

Vậy nên suy nghĩ dẫn đến cảm xúc của bạn.


The emotions are this incredible gift that we have. To let us know what we're attracting.

Cảm xúc chính là một món quà tuyệt vời mà chúng ta đang sở hữu, để chúng ta biết mình đang hấp dẫn điều gì.


There are only two emotions from our perspective. One feels good and one feels bad. You call them all sorts of different things, but essentially all of those negative emotions - whether you call it guilt, or anger or frustration - all feel much the same. They do not feel good. And all of them are guidance saying that which you are thinking about right now is not in line with what you are really wanting.

Chỉ có hai cảm xúc chính trong chúng ta. Một là cảm thấy tốt, một  là cảm thấy xấu. bạn có thể sắp xếp chúng thành nhiều tên khác nhau nhưng về cơ bản, những cảm xúc tiêu cực dù bạn gọi nó là tội lỗi, hay giận dữ, hay chán nản, tất cả chúng đều giống nhau ở một điều. Chúng làm ta cảm thấy không tốt. Và với tất cả những điều đó, hệ thống định vị của chúng ta sẽ nói rằng những gì bạn đang suy nghĩ không phải là những gì bạn muốn.

 

On another level it's called bad frequency or bad vibes or whatever you want to call it.

Ở một mức độ khác, tôi gọi nó là tần số tiêu cực hay là rung cảm (rung động) tiêu cực hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn gọi.


The one that feels good, that feeling of hope, or happiness or love, that good feeling, that positive emotion, is guidance saying that which you are thinking right now is in alignment with what you are wanting.

Thế còn những cảm giác tốt đó là cảm giác hy vọng, hạnh phúc hay yêu thương. Đó là những cảm xúc tốt. Những cảm xúc tích cự này được định vị rằng những điều bạn đang suy nghĩ có sự liên kết với những điều bạn muốn.


So it's really so simple. It's right there, the answer. What am I attracting right now? Well, how do you feel? I feel good. Well good, keep doing that.

Điều này thật sự rất đơn giản. Câu trả lời đã ở ngay đây. Hiện giờ tôi đang hấp dẫn điều gì? Bạn đang cảm thấy như thế nào? Tôi đang thấy thoải mái. Vậy thì tốt, cứ tiếp tục như thế nhé!


Our feelings are a feedback mechanism to us about whether we're on track or not, whether we are on course of or off course.

Cảm xúc là một cơ chế phản hồi thông tin cho chúng ta, biết mình đang đi đúng hướng hay không, liệu chúng ta đã đi đúng đường hay là đang đi chệch khỏi nó.


The better you feel, the more in alignment you are. The worse you feel, the more out of alignment you are. What you are doing as you are moving through the variety of your day to day experience, is you are offering thoughts that are literally formulating your future experience. And you can tell by the way you feel if the things that you are moving toward will please you when you get there.

Bạn càng cảm thấy tốt, khi đó bạn tạo ra tương lai theo hướng mà bạn muốn. Bạn cảm thấy khó chịu, nghĩa là bạn đang tạo ra một tương lai lệch hướng mà bạn muốn. Chúng ta đang đi qua nhiều trạng thái muôn màu muôn vẻ khác nhau trong trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Trải nghiệm đó tạo ra những suy nghĩ của chúng ta và chúng cũng đang tạo nên các trải nghiệm trong tương lai của chúng ta. Và ta có thể nói về những điều mà chúng ta cảm nhận được liệu những điều bạn hướng tới sẽ làm bạn thoải mái khi đạt được hay không.


Whatever it is you are feeling is a perfect reflection of what is in the process of becoming.

Bất cứ điều gì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận ngày hôm nay là tạo ra tương lai của bạn.


And you're getting exactly what you're feeling about not so much what it is you're thinking about. That's why people if they stub their toe out of bed, they tend to spiral. The whole day goes like that you know. They have no clue that a simple shifting of their emotions can change their entire day and life. If you start out having a good day and you're in that particular happy feeling as long as you don't allow something to change your mood, you're going to continue to attract, by the law of attraction more situations, circumstances, people that sustain that happy feeling. Good days bad days, rich get richer, poor get poorer it's all about what these people are predominantly and continually feeling.

Và bạn sẽ có được chính xác những gì bạn đang cảm nhận thấy chứ không phải quá nhiều so với những gì bạn nghĩ. Đó là lý do tại sao khi người ta cảm thấy chút khó chịu ban đầu, họ có xu hướng bị cuốn vào vòng xoáy của những việc khó chịu tương tự. Họ không biết rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cảm xúc của mình, có thể biến đổi cả một ngày hoặc cả cuộc đời của họ. Nếu bạn bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng tốt, bạn cảm thấy vui vì điều đó, chỉ cần đừng để điều gì thay đổi cảm giác đó của mình thì Luật hấp dẫn sẽ giúp bạn hấp dẫn những tình huống, những tình huống, những hoàn cảnh và con người tích cực để duy trì cảm giác vui vẻ của bạn. Dù ngày tốt hay ngày xấu, người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo đi, tất cả là do những gì chúng ta đang phần lớn và liên tục cảm nhận.


You can begin right now to feel healthy. You can begin to feel prosperous. You can begin to feel the love that's surrounding you, even if it's not there. And what will happen is the Universe will correspond to the nature of your song. The universe will correspond to the nature of that inner feeling, and manifest, because that's the way you feel.

Ngay lúc này bạn có thể bắt đầu cảm thấy khỏe mạnh. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy giàu có. Bạn có thể bắt đầu cảm nhận tình yêu thương xung quanh mình, thậm chí nếu nó không có ở đây. Và điều sẽ xảy ra là Vũ trụ sẽ hồi âm lại "bản nhạc" mà bạn đang chơi. Vũ trụ sẽ hồi đáp lại trạng thái của cảm giác bên trong, và sẽ làm cho nó nảy sinh, vì đó là cách bạn cảm nhận nó.


So basically what you focus on with thought and feeling is what you attract into your experience, whether or not it's something you want.

Nói đơn giản là những gì bạn tập trung vào với suy nghĩ và cảm xúc của mình, thì bạn sẽ hấp dẫn chúng đến bạn, cho dù là bạn muốn hay không.


What you think and what you feel and what manifests is always a match, every single time, not exception.

Những gì bạn suy nghĩ, những gì bạn cảm nhận và những gì nảy sinh luôn trùng khớp với nhau, lần nào cũng thế và không có ngoại lệ.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.