Vài người cho rằng rệp là sâu hại những người khác thì thấy nó mang lại lợi nhuận. (Có script A-V)

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish They are not ev...

Nội dung video

They are not even five millimeters long and cannot fly or jump.

Chúng thậm chí không dài đến năm mi-li-mét và không thể bay hoặc nhảy.

 

Yet bedbugs strike fear in homeowners and business owners.

Tuy nhiên, rệp gây sợ hãi các chủ nhà và chủ doanh nghiệp.

 

Well, not all business owners.

Vâng, không phải tất cả các chủ doanh nghiệp.

 

Some see money in these little bloodsuckers.

Một số người thấy những món tiền trong những con vật hút máu nhỏ xíu này.

 

Missy Henriksen speaks for the National Pest Management Association.

Cô Henriksen phát ngôn cho Hiệp hội Quản lý dịch hại quốc gia.

 

She says they are now seeing bedbugs in unusual places: schools and hospitals, store and movie theaters.

Cô ấy nói họ đang nhìn thấy rệp ở những nơi khác thường: các trường học và bệnh viện, cửa hàng và rạp chiếu phim.

 

So, as the numbers have grown, those bed bugs are spreading out and traveling along with people.

Vì vậy, khi số lượng tăng lên, những con rệp ở giường ngủ đang lan tràn và ở cùng với mọi người.

 

New York and other cities have outbreaks.

New York và các thành phố khác bùng nổ dịch rệp.

 

But the United States is not the only country affected.

Nhưng Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất bị ảnh hưởng.

 

Jeff White is an insect expert who hosts Bed Bug TV on the website BedBug Central.

Jeff White là một chuyên gia về côn trùng, người dẫn chương trình truyền hình Bed Bug trên trang web BedBug Trung ương.

 

He says the lack of public awareness has caused this rapid expansion of bedbug infestations.

Ông ấy nói việc thiếu nhận thức của cộng đồng đã làm cho những phá hoại của rệp nhanh chóng lan rộng.

 

Mr. White says bedbugs nearly disappeared from the United States for fifty or sixty years.

Ông White cho biết rệp gần như biến mất khỏi Hoa Kỳ được năm mươi hay sáu mươi năm rồi.

 

Now researchers are looking for faster, safer ways to control them without the kinds of poisons used in the past.

Hiện nay các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những cách nhanh hơn, an toàn hơn để hạn chế chúng mà không cần các loại chất độc đã được dùng hồi đó.

 

The name is misleading.

Cái tên này dễ gây nhầm lẫn.

 

Bedbugs do not just live in beds.

Rệp không chỉ sống trong giường ngủ.

 

Mr. White says they can survive for a year without food that is, blood.

Ông White cho biết chúng có thể tồn tại trong một năm mà không cần thức ăn - đó là, máu.

 

In September, an industry event called BedBug University's North American Summit 2010 took place near Chicago, Illinois.

Hồi tháng Chín, một sự kiện công nghiệp gọi là Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ của Đại học BedBug 2010 diễn ra ở gần Chicago, Illinois.

 

More than three hundred sixty people attended the two-day meeting.

Hơn 360 người tham dự cuộc họp hai ngày này.

 

The industry says bedbugs are the most difficult pest to control.

Ngành kinh doanh này cho biết rệp là loài gây hại khó kiểm soát nhất.

 

Treatments can cost from several hundred dollars to thousands of dollars in a hotel or apartment building.

Các biện pháp tiêu diệt có thể tốn từ vài trăm đô la đến hàng ngàn đô la trong một  khách sạn hoặc chung cư.

 

Missy Henriksen says Americans spent almost two hundred sixty million dollars on bedbug treatments last year.

Missy Henriksen cho biết năm ngoái người Mỹ đã tốn gần hai trăm sáu mươi triệu đô la về những biện pháp diệt rệp.

 

That was only five percent of total spending on pest control but that number does not include other costs.

Đó là chỉ có năm phần trăm tổng chi tiêu về quản lý dịch hại, nhưng con số này chưa bao gồm các chi phí khác.

 

She says the total economic effect is much greater.

Bà ấy cho biết tổng hiệu quả kinh tế lớn hơn nhiều.

 

Businesses that have bedbugs often must close to solve the problem.

Các doanh nghiệp có rệp thường phải đóng cửa để giải quyết vấn đề.

 

Bedbugs have not been shown to spread disease.

Rệp không được chứng minh là làm lây lan dịch bệnh.

 

But they can leave itchy bite marks and cause allergic reactions in some people.

Nhưng chúng có thể để lại những vết cắn gây ngứa và gây ra các phản ứng dị ứng ở một số người.

 

Lately, however, another bug has caught America's attention.

Tuy nhiên gần đây, con bọ lại gây chú ý của Mỹ.

 

The National Pest Management Association is now getting the most questions about stink bugs.

Hiệp hội quản lý dịch hại quốc gia đang nhận được nhiều câu hỏi nhất về những con bọ khó ưa này.

 

Outbreaks have invaded homes and offices in many states.

Các ổ dịch đã tràn lan nhà cửa và văn phòng ở nhiều tiểu bang.

 

Stink bugs are harmless except to farms and gardens.

Những con bọ khó ưa này vô hại ngoại trừ trang trại và vườn tược.

 

And they smell bad only if you smash them.

Và chúng có mùi khó chịu chỉ khi bạn đạp vào chúng.

 

 

For VOA Special English I'm Alex Villarreal. You can get transcripts, MP3s and podcasts of our shows at voaspecialenglish.com. And follow us on Facebook, Twitter and iTunes at VOA Learning English.

Bình luận

vupro219 - 27/12/2011 02:12
   

Thanks Hellochao very much! 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.