Bài 10: Ở cửa hàng thực phẩm - Phần 2 - Danh từ không đếm được (tt), Dạng phân từ.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.