The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 3) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

It's hard to swallow. But when we can begin to open ourselves up to that, the ramifications are awesome. It means that whatever thought has done in your life, it can be undone through a shift in your awareness.

Nghe thì có vẻ khó chấp nhận. Nhưng khi chúng ta bắt đầu mở lòng mình với điều đó, chúng ta sẽ thấy những kết quả tuyệt vời của nó. Điều đó nghĩa là những suy nghĩ đã xảy ra trong cuộc đời bạn, có thể được gỡ bỏ chỉ bằng một sự chuyển đổi trong nhận thức của bạn.


You create your own universe as you go along. – Winston Churchill (1874-1965)

Bạn tạo ra vũ trụ của riêng mình trong cuộc sống của bạn. – Winston Churchill (1874-1965)


It's really important that you feel good, because this feeling good is what goes out as a signal into the Universe, and starts to attract more of itself to you. So the more you can feel good, the more you will attract the things that help you feel good, and are able to keep bringing you up higher and higher.

Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái và dễ chịu, bởi vì chính cảm giác này sẽ là tín hiệu gửi tới cho Vũ trụ và bắt đầu hút vào bạn nhiều hơn những gì nó có, nên nếu bạn càng cảm thấy thoải mái, bạn sẽ càng hấp dẫn những thứ giúp bạn luôn cảm thấy vui vẻ, và nó có thể nâng bạn lên cao hơn nữa với cảm giác tốt đó.


When you're feeling down, did you know that you can change it like that? Put on a beautiful piece of music. Start singing. That'll change your emotion. Or think of something beautiful. Think of a baby. Maybe one you love. And dwell on it. Really keep that thought in your mind, block everything out but that thought. I guarantee you'll start to feel good.

Khi bạn thấy chán nản, bạn có biết rằng mình có thể thay đổi nó trong tức khắc? Hãy bật một bản nhạc hay lên, hát theo nó, nó sẽ thay đổi cảm xúc của bạn. Hãy nghĩ về những điều tươi đẹp, một đứa trẻ chẳng hạn, có thể là đứa bé bạn yêu quý. Hãy tập trung vào nó, giữ ý nghĩ đó trong đầu bạn, đừng để bất cứ suy nghĩ nào khác đi vào tâm trí bạn. Tôi bảo đảm bạn sẽ bắt đầu thấy thoải mái.


This principle applies to your family pet for instance, which I believe are wonderful because they put you in a great emotional state. When you feel love for your pet that's a great state of love that's going to bring goodness into your life. What a gift that is.

Bạn cũng có thể nghĩ về thú cưng trong gia đình mình, chúng có thể giúp bạn đạt được trạng thái cảm xúc tuyệt vời. Khi bạn dành yêu thương cho thú cưng của mình là một trạng thái tuyệt vời của tình yêu, giúp đem lại những điều tốt đẹp đến cuộc sống của bạn. Thật là một món quà tuyệt vời!


And when you begin to get the hang of this, when you begin to guide your thoughts based upon the way they feel and you begin to notice the correlation between what you're feeling and thinking and what's coming back to you, before you know it you will know that you are the creator of your own reality. And those who are watching from a distance will stand in amazement at the perfect life you live.

Và khi bạn hiểu được những vấn đề này, khi bạn bắt đầu định hướng những suy nghĩ của bạn dựa trên cảm xúc của chúng và bạn bắt đầu để ý thấy sự tương quan giữa xúc cảm của bạn và suy nghĩ của bạn và những gì sẽ quay trở lại với bạn trước khi bạn biết chúng bạn sẽ thấy rằng bạn chính là người điều khiển chính hiện tại của mình và những ai đang ngắm nhìn từ xa sẽ cảm thấy kinh ngạc trước cuộc sống hoàn hảo của bạn.


Since I learned the Secret and started applying it to my life, my life has truly become magical, I think the kind of life that everybody dreams of and I live on a day-to-day basis. I live in a four and a half million dollar mansion. I have a wife to die for. I get to vacation in all the fabulous spots of the world, I've climbed mountains, I've explored, I've been on safaris. And all of this happened and continues to happen because of knowing how to apply the Secret.

Từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu và áp dụng nó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ về cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước, và sống hết mình cho mỗi ngày. Tôi ở trong một biệt thự trị giá 4,5 triệu đô, tôi có một người vợ tuyệt vời, tôi đi nghỉ mát ở các điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới, tôi leo lên những ngọn núi, thám hiểm, đi săn bắn. Tất cả những thứ này xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra như thế bởi vì tôi biết cách áp dụng Bí mật.


Life can be absolutely phenomenal and it should be and it will be when you start using the Secret.

Cuộc sống của bạn có thể trở nên kì diệu, nó nên như vậy và sẽ như vậy, nếu bạn bắt đầu biết áp dụng điều Bí mật.

 

HOW TO USE THE SECRET

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG BÍ MẬT

 

 

Well a lot of people ask me what their job is in the creative process, and what the job of the Universe is. So let's look at that for a moment.

Rất nhiều người hỏi tôi rằng họ phải làm gì trong quá trình kiến tạo đó và công việc của Vũ trụ chính xác là gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.


Let's use this metaphor if you think about Aladdin and his lamp. You've probably heard of that one. I mean, Aladdin picks up the lamp and he dusts it off and out pops the genie. The genie always says one thing, "Your wish is my command." If you trace the story back to its origins, you know we now think that there's three wishes, but if you trace the story back to its origins there's absolutely no limit whatsoever to the wishes. Think about that one. Now, let's take this metaphor and blow it out and apply it to you and your life. Remember Aladdin is the one who always asks for what he wants. Then you've got the Universe at large, which is this grand genie, and traditions you know have called it so many different things. Your holy guardian angel, your higher self. I mean we can put any label on it, and you chose the one that works best for you. But every tradition has told us there's something bigger than us. And the genie always says one thing... "Your wish is my command."

Hãy dùng hình ảnh ẩn dụ: "Aladin và cây đèn thần." Có lẽ là bạn từng nghe về câu chuyện này. Aladin cầm cây đèn và phủi bụi cho nó và một thần đèn hiện ra trước mặt. Thần đèn luôn luôn nói đúng một câu: "MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI LÀ MỆNH LỆNH VỚI TÔI." Nếu như chúng ta tìm hiểu nguyên bản của câu chuyện, chúng ta sẽ nghĩ rằng thần đèn chỉ cho 3 điều ước, nhưng trên thực tế thì nguyên bản của câu chuyện không hề có giới hạn về số lượng của điều ước. Hãy thử nghĩ về điều đó. Giờ chúng ta hãy lấy phép ẩn dụ về thần đèn này và áp dụng lên bạn và cuộc đời bạn. hãy nhớ rằng Aladin luôn yêu cầu những gì anh ta muốn. Và Vũ trụ chính là ông thần đèn khổng lồ, và ở những phong tục khác nhau thì ông thần đèn này được gọi bằng những cái tên khác nhau. Thiên thần hộ mệnh, người hùng bên trong bạn. Bạn có thể đặt cho nó bất cứ tên gì, và chọn cái tên mà bạn thích nhất. bất kể nền văn hóa nào cũng nói rằng có một thứ gì đó "lớn" hơn cả chúng ta. Và thần đèn luôn luôn nói một câu "MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI LÀ MỆNH LỆNH VỚI TÔI".


So we like to say to you that the creative process is a three step process. Step one is you must ask for what you want. You do not need to use words to ask, in fact, the universe is not even hearing words from you. The universe is responding completely to your thought.

Thế nên chúng tôi muốn nói với bạn rằng đó là quá trình sáng tạo trong 3 bước. Bước thứ nhất: bạn phải yêu cầu những thứ bạn muốn. Bạn không nhất thiết phải dùng lời để yêu cầu, vì sự thật thì vũ trụ không thể nghe thấy bạn nói gì. Chúng chỉ hoàn toàn phản ứng lại những suy nghĩ của bạn.


What do you really want? Sit down and write it out on a piece of paper. Write it in the present tense. You might begin by writing, "I am so happy and grateful now that...'. And then explain how you want your life to be in every area.

Điều bạn thực sự muốn là gì? Hãy ngồi xuống và viết nó ra giấy. Viết nó ở thì hiện tại. bạn có thể bắt đầu như sau: "Tôi thật hạnh phúc và biết ơn bởi vì..." và rồi định nghĩa cuộc sống bạn mong muốn sẽ như thế nào trong mọi lĩnh vực.


And this is really fun. This is like having the Universe as your catalogue, and you flip through it and you go, "Well, I'd like to have this experience and I'd like to have that product and I'd like to have a person like that.' It is you just placing your order with the Universe. It's really that easy.

Thú vị đó chứ! Nó giống như ta có một quyển catalogue tên là "Vũ Trụ" vậy, bạn lật nó ra và tìm kiếm. "A, tôi muốn có trải nghiệm này và tôi muốn có sản phẩm này và tôi muốn gặp một người như thế này." Chính bạn đang đặt hàng cho Vũ trụ. Chỉ đơn giản thế thôi.


The second step is answer. An answer to what you're asking. And that is not your work in your physical form. The Universe will do that step for you. All of the universal forces are responding to the thoughts that you have set into motion. Genie: "Your wish is my command."

Bước thứ 2 là "câu trả lời". Câu trả lời cho những yêu cầu của bạn. và đây không phải là công việc của bạn. Vũ trụ sẽ làm điều này cho bạn. Tất cả những sức mạnh từ vũ trụ sẽ phản ứng lại với những suy nghĩ trong cuộc sống của bạn. "Mong muốn của người là mệnh lệnh với tôi."


And the Universe will start to rearrange itself to make it happen for you.

Và Vũ trụ sẽ bắt đầu sắp xếp lại để đưa điều đó đến với bạn.


Most of us have never allowed ourselves to want what we truly want, because we can't see how it's going to manifest.

Hầu hết chúng ta chưa bao giờ cho phép bản thân có được những thứ chúng ta khao khát, bởi vì chúng ta không thấy được cách nào để chúng có thể diễn ra.


If you do just a little research it is going to become evident to you that anyone that ever accomplished anything, did not know how they were going to do it. They only knew they were going to do it.

Nếu bạn chịu khó tìm hiểu bạn sẽ thấy được rằng bất kì ai đạt được những thành tựu trong cuộc sống, đã không hề biết mình phải làm gì. Họ chỉ biết họ muốn và có nó.


You don't need to know how it's going to come about. You don't need to know how the universe will rearrange itself.

Bạn không cần biết làm cách nào để chúng xảy ra, bạn không cần biết cách Vũ trụ sắp xếp như thế nào.


You don't know how, it'll be shown to you. You will attract the way.

Tự nó sẽ được bày ra trước mặt bạn. Bạn sẽ hấp dẫn nó đến.


So then our friends say, 'Something must be going terribly wrong, because I know I am asking so where's my stuff?' And we say, you are asking. You are completing step one, you can't help but do that. And the Universe is answering every time, no exception.

Và rồi, những người bạn của chúng ta sẽ nói rằng chắc chắn có điều gì đó không đúng đang diễn ra bởi vì tôi biết là tôi đang mong muốn điều đó vậy thì chúng ở đâu. Vâng bạn đang hỏi bạn đang mong muốn vậy là bạn đã hoàn thành bước một, bạn không thể làm gì khác ngoài điều đó. Và vũ trụ sẽ trả lời tất cả, không có ngoại lệ nào cả.


But there is another step that you must understand, and it is called step three, which is the receiving step. Which means you must bring yourself into alignment with what you're asking for. When you are in alignment with what you want, you feel wonderful. That's what enthusiasm is, that's what joy is, that's what appreciation is, that's what that feeling of passion is.

Nhưng vẫn còn một bước nữa mà bạn cần phải hiểu và đó là bước thứ ba, bước "Chấp nhận" tức là bạn phải liên kết bản thân mình với những điều mình muốn. Khi bạn cảm thấy sự liên kết giữa mình và những điều mình muốn, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời. Và đó là đò lúc xuất hiện sự hang hái, nhiệt tình, đó là khi mà ta cảm thấy niềm vui thật sự. Đó là khi bạn cảm thấy quý trọng mọi thứ hơn, đó là khi bạn cảm thấy cảm xúc thật sự trong mình.

 

But when you are feeling despair or fear or anger, those are strong indicators that you are not right now in alignment with what you're asking for. And so, when you begin to realize that the way you feel is everything, and you begin to direct your thoughts based upon how they feel, little by little you can find the feeling place of it and now you are one with it, and now it must manifest into your experience.

Nhưng khi bạn cảm thấy vô vọng, hay sợ hãi, giận dữ. Những điều đó cho thấy bạn đang không có mối liên kết nào với mong muốn của mình, với những gì bạn đang tìm kiếm. Và khi, bạn bắt đầu nhận ra rằng những gì bạn đang cảm thấy là tất cả bạn bắt đầu hướng suy nghĩ của bạn tới những gì mà bạn đang cảm thấy, dần dần bạn sẽ cảm thấy rõ ràng hơn, và giờ đây bạn với nó là một. Và bay giờ nó phải được chứng tỏ vào trải nghiệm của bạn.


When you turn that fantasy into a fact, you're in the position to build bigger and better fantasies. And that my friend, is the creative process.

Khi bạn chuyển điều tuyệt diệu đó thành sự thật thì bạn có khả năng tạo nên những ước mơ còn to lớn và đẹp đẽ hơn thế nữa. và đó chính là quá trình kiến tạo.


So, the law of attraction, the study and practice of the law of attraction, is just figuring out what will help you generate the feelings of having it now. Go test drive that car, go shop for that home, get in the house. Do whatever you have to do to generate the feelings of having it now, and remember them. Whatever you can do to do that will help you to literally attract it. It could be you wake up and it's just there, it's manifest. Or, you might get some inspired idea of some action to take. You certainly shouldn't be going, "Well, I could do it this way, but man I would hate that.' Because you're not on the right track if that's the case. Action will sometimes be required, but if you're really doing it in line with what the universe is trying to deliver, it's going to feel joyous, you're going to feel so alive, time will just stop, you could do it all day.

Vậy, có thể nói Luật hấp dẫn, nguyên lý và ứng dụng của nó, chính là cách giúp bạn tạo ra cảm xúc với những gì mình muốn có ngay bây giờ. Hãy thử lái chiếc xe đó, đến xem căn nhà đó và vào tận bên trong. Làm bất cứ điều gì có thể khiến bạn tạo ra cảm giác có được thứ bạn muốn, và ghi nhớ chúng. Bất cứ việc gì bạn làm cũng đều giúp bạn hấp dẫn chúng tới mình. Có thể là khi thức dậy, nó đã ở đó. hoặc cũng có thể bạn nảy ra một ý tưởng hành động để đạt được nó. Và bạn tuyệt đối không được nghĩ rằng: "Chà, mình có thể làm theo kiểu này, nhưng mình lại không thích làm." Bởi vì như vậy có nghĩa là bạn đang đi chệch hướng. Đôi lúc, bạn cần phải hành động, nhưng nếu bạn hành động hòa hợp với những gì mà Vũ trụ đang cố gắng chuyển giao bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, đầy sức sống, thời gian như ngừng trôi, và bạn có thể làm như thế cả ngày.

 

The universe likes speed, don't delay don't second guess, don't doubt. When the opportunity's there, when the impulse is there, when the intuitive nudge from within is there, act. That's your job. And that's all you have to do.

Vũ trụ thích những gì diễn ra nhanh chóng. Đừng chần chừ, đừng đoán mò, đừng nghi ngờ. Khi bạn thấy cơ hội, có một cái gì đó thúc đẩy bạn, khi bạn có linh cảm thôi thúc trong bản thân mình, hãy hành động. Đó là nhiệm vụ của bạn. Và đó là tất cả những gì bạn cần làm.


You will attract everything that you require. If it's money you need you will attract it, if it's people you need you'll attract it. If it's a certain book you need you'll attract it. You've gotta pay attention to what you're attracted to, because as you hold images of what you want, you're gonna be attracted to things and they're gonna be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you. And it does that by law.

Bạn sẽ hấp dẫn bất cứ thứ gì bạn yêu cầu. Nếu bạn cần tiền, bạn sẽ hấp dẫn nó, nếu bạn cần một người nào đó, bạn sẽ hấp dẫn họ. Nếu đó là một quyển sách, bạn sẽ hấp dẫn nó. Bạn cần phải chú ý đến thứ bạn đang hấp dẫn bởi vì khi bạn lưu trữ những hình ảnh về thứ bạn muốn, bạn sẽ bị hút tới chúng và chúng sẽ được hút về bạn. Nhưng nó thật sự hiện hữu với bạn và thông qua bạn và nó chịu ảnh hưởng bởi Luật Hấp dẫn.


You can start with nothing, and out of nothing and out of no way, a way will be made.

Bạn có thể bắt đầu từ con số 0, và từ con số 0 ấy, từ không biết gì con đường và cách thức sẽ hiện ra.


Think of this. A car driving through the night, the headlights only go a hundred to two hundred feet forward, and you can make it all the way from California to New York, driving, through the dark, because all you have to see is the next two hundred feet. And that's how life tends to unfold before us. And if we just trust that the next two hundred feet will unfold after that that and the next two hundred feet will unfold after that, your life will keep unfolding. And it will eventually get you to the destination of whatever it is you truly want, because you want it.

Hãy nghĩ về một chiếc xe đang chạy xuyên màn đêm, đèn pha chiếu trước xe khoảng 100-200 mét phía trước và bạn đi thẳng từ California tới New york, bạn phải lái xe trong đêm. Vì bạn chỉ quan sát được mỗi 200 mét phía trước. Cuộc sống mở ra trước mắt bạn như vậy đó. Nếu chúng ta tin rằng đoạn đường 200 mét tiếp theo sẽ hiện ra, cuộc đời bạn sẽ liên tục mở ra như thế. Và cuối cùng thì nó sẽ đưa bạn đến đích mà bạn thật sự mong muốn, vì bạn tin vào nó.

 

Take the first step in faith, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. – Dr. Martin Luther King Jr. (1929-1968).

Bạn phải đặt bước chân đầu tiên lên bậc thang niềm tin. Không cần phải thấy hết cả cầu thang, bạn chỉ cần bắt đầu bước tới. – Dr. Martin Luther King Jr. (1929-1968).

 

Well another thing people wonder about is, how long is this gonna take? How long will it take to manifest the car, the relationship, the money, or whatever it happens to be. Well, I don't have any rule book that says it's gonna take you thirty minutes or three days or thirty days. I think it's more a matter of you being in alignment with the Universe itself.

Có một điều khác mà mọi người thường tự hỏi, điều này sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Sẽ mất bao lâu để chiếc xe ấy, mối quan hệ này, số tiền kia xuất hiện, hay bất cứ điều gì... Không có bất cứ một luật lệ nào bảo rằng phải mất đến 30 phút, 3 ngày hoặc là 30 ngày. Tôi nghĩ rằng vấn đề là ở chỗ bạn hòa hợp với Vũ trụ đến mức nào.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.