The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 4) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

Size is nothing to the universe. It is no more difficult to attract on a scientific level something that we consider huge to something that we consider infinitesimally small... The universe does everything it does with zero effort. The grass doesn't strain to grow, it's effortless. It's just this great design. It's all about what's going on up here. It's about what we put in place saying "This is big, it's going to take some time" and "This is small, oh I'll give it an hour." You know, those are our rules that we define. There are no rules according to the Universe. You provide the feelings of having it now. It will respond. Some people have an easier time with little thing and so we sometimes say, "Well, start with something small like a cup of coffee. Make it your intention to attract a cup of coffee today."

Kích cỡ không có nghĩa lý gì với Vũ trụ cả. Về mặt khoa học, không có gì khác biệt giữa việc hấp dẫn, một thứ mà chúng ta cho là to lớn hay với những thứ mà chúng ta xem là nhỏ nhất. Vũ trụ làm tất cả mà không cần dùng bất cứ nỗ lực nào. Cỏ không cần phải cố gắng để mọc lên. Tất cả đều là do chúng ta nghĩ. Đó là điều chúng ta đặt ra, và nói: "Việc này lớn, có lẽ cần phải tốn nhiều thời gian và việc này nhỏ đây, mình sẽ dành ra khoảng 1 tiếng." Tự chúng ta định nghĩa những luật lệ đó. Vũ trụ không hề đặt ra bất cứ luật nào cả. nếu bạn cảm giác có nó ngay, nó sẽ xuất hiện thật. Một số người cảm thấy dễ dàng khi bắt đầu với những việc nhỏ nhặt hơn vì thế đôi khi chúng ta thường nói: "Chà, hãy bắt đầu bằng thứ gì nhỏ trước ví dụ như 1 ly cà phê chẳng hạn. Hãy hướng suy nghĩ của bạn đến việc hấp dẫn một ly cà phê ngày hôm nay."


Hold an image of talking to an old friend that you haven't seen for a long time. Somehow or another somebody's going to start talking to you about that person. That person's going to phone you or you'll get a letter from them.

Nghĩ về cảnh bạn đang nói chuyện với một người bạn cũ, bạn đang nói chuyện với một người bạn cũ mà bạn lâu rồi chưa gặp, có thể sẽ có một người nào đó nhắc bạn về người bạn cũ đó. Hoặc người bạn cũ đó sẽ gọi cho bạn hoặc bạn sẽ nhận được một lá thư từ người đó.


People are amazed at how I line up car parks, and I've done this right from when I first understood the Secret. I would visualise a car space exactly where I wanted it and 95% of the time it would be there for me, and I would just pull straight in. 5% of the time I'd have to wait just a minute or two and the person would pull out and I'd pull in. So I do that all that time.

Mọi người thường ngạc nhiên về việc làm cách nào tôi luôn đỗ được xe, tôi làm được như vậy là do hiểu được Bí mật. Tôi làm được như vậy là do hiểu được Bí mật. Tôi mường tượng ra chỗ trống để xe đúng ngay chỗ tôi muốn và 95% thời gian nó sẽ xuất hiện, và tôi cứ thế mà đỗ vào. Còn 5% còn lại thì tôi cũng chỉ cần đợi từ một đến hai phút thì sẽ có người lấy x era và tôi sẽ đỗ xe vào và tôi luôn thành công.


A lot of people feel stuck or imprisoned or confined by their current circumstances, and I'm trying to point out that whatever your circumstances right now that is only your current reality and current reality will begin to change as a result of watching this and beginning to use The Secret.

Rất nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt hoặc bị cầm tù hoặc bị giới hạn bởi hoàn cảnh hiện tại của mình. Và tôi đang cố gắng chỉ cho bạn thấy rằng bất cứ hoàn cảnh hiện tại của bạn bây giờ nó chỉ là hiện tại của bạn mà thôi. Và hiện tại đó có thể thay đổi bằng cách xem bộ phim này và bắt đầu sử dụng Bí mật.


Sometimes it feels like you're stuck, because you continue to think the same thoughts over and over again. And so you tend to get the same results over and over again. And the reason is because, most people offer the majority of their thought in response to what they are observing. You see if you're just looking at what is, then you're just thinking about what is. And when you think about what is Law of Attraction gives you more of it. And then if you just observe what is then you're just thinking about what is and Law of Attraction gives you more of what is. And then if you just observe what- we've been over this haven't we. You have to find a way that you are approaching what is through a different advantage point.

Đôi khi bạn có cảm giác như mình bị bế tắc, vì bạn vẫn tiếp tục nghĩ đi nghĩ lại cùng một ý nghĩ như vậy. Và do đó, bạn sẽ có được cùng một kết quả lặp đi lặp lại như vậy. Và lý do là vì: hầu hết mọi người dùng phần lớn ý nghĩ của họ để trả lời cho những cái mà họ đã quan sát thấy. Bạn thấy đấy, nếu bạn chỉ nhìn vào cái đang xảy ra thì bạn chỉ suy nghĩ về cái đang xảy ra, và khi bạn nghĩ về cái đang xảy ra thì Luật hấp dẫn sẽ cho bạn thêm cái đang xảy ra. Và sau đó, nếu bạn chỉ quan sát cái đang xảy ra thì bạn lại chỉ nghĩ về cái đang xảy ra và Luật hấp dẫn sẽ cho bạn thêm nữa cái đang xảy ra. Và sau đó, bạn lại chỉ quan sát cái... Hình như chung ta đã nói điều này rồi thì phải. Bạn phải tìm ra cách mà bạn tiếp cận cái đang xảy ra theo một vị trí có lợi thế  khác.


Most people look at their current state of affairs and they say this is who I am. That's not who you are that's who you were. You see if you look at your current state of affairs right now let's say for instance that you don't have a lot of money in your bank account or you don't have the relationship that you want or your health and fitness isn't up to par. That's not who you are that's the residual outcome of your past thoughts and actions. So we're constantly living in this residual if you will of the thoughts and actions we've taken in the past. When you look at your current state of affairs and define yourself by that then you doom yourself to have nothing more than the same in future.

Hầu hết mọi người nhìn vào những vấn đề hiện giờ của mình và nói rằng đây chính là tôi. Đó không phải là bạn trong hiện tại. Đó là bạn TRONG QUÁ KHỨ. Bạn thấy đây, nếu bạn nhìn vào trạng thái thực tại của những sự việc ngay lúc này, giả sử bạn không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc bạn không có mối quan hệ như mong muốn hay sức khỏe và cơ thể bạn không được tốt. Đó đâu phải là bạn hiện giờ. Đó là hệ quả của những việc bạn suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Nên nếu bạn cho phép mình liên tục sống với những suy nghĩ và hành động mà bạn đã thực hiện trong quá khứ, khi bạn nhìn những vấn đề đang xảy ra với mình và chấp nhận như vậy thì bạn đang tự cho phép những điều trong quá khứ lặp lại trong tương lai.


All that we are is the result of what we have thought. – Buddho.

Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta nghĩ.Buddho


Okay, what you can you do right now to begin to turn your life around? I'll tell you two or three things. Start making a list of things to be grateful for. Start with that, because this shifts your energy. It starts to shift your thinking. Where before this exercise you might be focusing on what you don't have, and you might be focusing on your complaint, and you might be focusing on whatever the problems are, when you do this exercise you start to go on a different direction. You start to be grateful for all the things that you feel good about.

Nếu vậy thì bạn có thể làm gì ngay lúc này để bắt đầu quay lại cuộc sống của mình? Tôi sẽ nói cho bạn vài điều. hãy bắt đầu lập ra một danh sách những thứ mà bạn cảm thấy BIẾT ƠN. Bắt đầu với nó, bởi vì điều này sẽ thay đổi năng lượng của bạn. Nó bắt đầu thay đổi suy nghĩ của bạn. Từ chỗ trước khi áp dụng bài tập này, có lẽ bạn đang tập trung vào thứ mình không có, những lời phàn nàn, hoặc bất cứ rắc rối nào mà bạn đang tập trung vào. Khi làm bài tập này, bạn bắt đầu đi theo một hướng khác. Bạn bắt đầu cảm thấy biết ơn với những việc mà bạn cảm thấy tốt.


Gratitude is absolutely the way to bring more into your life.

Sự biết ơn sẽ là cách để mang đến nhiều điều hơn cho cuộc sống của bạn.


Every man knows that when his wife's appreciating him for the little things he does, what does he want to do? He wants to do more. It's always about appreciation. It pulls things in, it attracts support.

Mọi người đàn ông đều biết khi người vợ khen mình, cho từng việc nhỏ mà anh ta đã làm, anh ta sẽ muốn làm gì nào? Anh ta sẽ muốn làm nhiều hơn nữa. Tất cả là nhờ sự trân trọng. Nó kéo sự việc vào và thu hút những ủng hộ.


I've said for many years that whatever we think about and thank about we bring about.

Tôi đã nói điều này nhiều năm liền rằng bất cứ điều gì chúng ta nghĩ và biết ơn thì chúng ta sẽ có được chúng.


Because that's that feeling that you have to have, and so for me it's been such a powerful exercise, every morning to get up and say thank you, every morning when my feet hit the floor, thank you. And then I start running through what I'm grateful for as I'm going to brush my teeth and do the things I do in the morning. And I'm not just thinking about them and doing some rote routine, but I'm putting it out there and I'm feeling the feelings of gratitude.

Đó là một cảm giác mà bạn phải có, và đối với tôi, đó đúng là một bài tập hiệu nghiệm. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy và nói "cảm ơn". Mỗi buổi sáng khi chân tôi chạm đất, tôi nói "cảm ơn". Và tôi bắt đầu nhận thức được những điều đáng trân trọng. Hiển nhiên như khi tôi đánh răng hay làm những việc tôi hay làm vào mỗi buổi sáng. Và tôi không phải chỉ nghĩ đến chúng và làm theo một cách máy móc và cứng nhắc, mà tôi làm bằng cả trái tim mình. Và tôi cảm nhận cảm giác biết ơn.


Because as soon as you start to feel differently about what you already have, you will start to attract more of the good things, more of the things you can be grateful for. Because you could look around and say, "Well, look, I don't have the car I want, I don't have the house I want, I don't have the health I want, I don't have the spouse I want, Whoah, back up, back up. Those are all the things you don't want. Focus on what you already have that you're grateful for. And it might be, you have the eyes to watch this. It might be the clothes that you have. Yes, you might prefer something else and you might get something else pretty soon if you start feeling grateful for what you have.

Bởi vì khi bạn bắt đầu cảm nhận khác đi về những gì bạn có, bạn sẽ thu hút nhiều điều tốt đẹp đến mình hơn, cũng như những điều mà bạn trân trọng. bởi vì bạn có thể nhìn quanh mình và nói, "Tôi không có chiếc xe tôi muốn, tôi không có căn nhà tôi muốn, tôi không có đủ sức khỏe như tôi muốn, tôi không có người bạn đời như tôi muốn...". Khoan, dừng lại, dừng lại. Đó là những điều bạn không hề muốn. Hãy tập trung vào những gì bạn có và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Và những điều đó có thể là việc bạn có được đôi mắt để xem bộ phim này, có thể là những bộ quần áo bạn đang có, bạn có thể thích những thứ khác nữa, và bạn sẽ nhanh chóng có được chúng nếu bạn cảm thấy trân trọng những điều bạn đang có.


I think everybody goes through times when they say, "oh man, things aren't working right or things are going bad, and there are some things going on in my family..." and I found a rock. And I'm just sitting here holding this rock. You might see me carrying it around. I found a rock, I stuck it in my pocket, and I said, "You know what? Every time I touch this rock, I'm going to think of something that I'm grateful for." So every morning when I get up in the morning, I pick it up of the dresser, I put it in my pocket, and I go through the things that I'm grateful for. At night, what do you do? You empty your pocket, and there it is again. And I've had some different experiences with that I've had some amazing experiences. I had a guy from South Africa, he saw me drop it and he said, "What is that?" I explained it to him, so he started calling it a... "Gratitude rock." Two weeks later I got an email from him, from South Africa. And he said, "My son is dying from a rare disease, it's a type of Hepatitis. Would you send me three gratitude rocks?" They were just rocks I found off the street, you know, so I said, "Sure." I had to make sure that the rocks were very special, and so I went out to the stream, looked, picked out the right rocks, and sent them off to him. Four or five months later, I get an email from him. He said, "My son's better, he's doing terrific," and he said, "but you need to know something... We've sold over a thousand rocks at ten dollars a piece as gratitude rocks, and we've raised all this money for charity. Thank you very much." And so it's very important to be in an attitude of gratitude, as I like to call it.

Tôi nghĩ mỗi người đã từng có lần thốt lên rằng, "trời ơi, mọi việc sai hết rồi" hoặc "mọi việc hỏng hết rồi" hoặc "gia đình tôi đang có chuyện..." Có lần tôi nhặt được một viên đá. Tôi giữ viên đá và mang nó đi cùng với tôi. Tôi cho viên đá vào túi và tôi nói: "bạn biết không, mỗi khi tôi chạm tay vào viên đá này, tôi sẽ nghĩ đến những điều mà tôi trân trọng." Vậy nên vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi lấy nó ra khỏi tủ và đặt vào trong túi, và nghĩ về những điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Buổi tối, bạn đi làm về, bạn trút túi ra và nó lại ở đó. Tôi có những kinh nghiệm khác nhau về việc đó. Vài kinh nghiệm làm tôi khá kinh ngạc. Tôi có một người bạn ở Nam Phi, khi thấy tôi làm rơi viên đá, anh ta nói: "cái gì vậy?" Tôi giải thích và anh ta bắt đầu gọi nó là "Viên đá biết ơn". Hai tuần sau, tôi nhận được email của anh ấy, từ Nam Phi. Anh ta nói: "Con trai tôi đang mắc một căn bệnh hiếm, một loại viêm gan và chắc là nó không qua khỏi. Anh có thể gửi cho tôi ba viên đá biết ơn không?". Chúng chỉ là những viên đá tôi nhặt được ngoài đường, nên tôi nói với anh ta: "Được thôi". Tôi phải đảm bảo những viên đá thật đặc biệt, và tôi đi đến dòng suối, tìm kiếm, nhặt những hòn đá mà tôi ưng ý, và gửi chúng đến cho bạn tôi. Bốn hay năm tháng sau đó, tôi nhận được email từ anh ta. Anh ta nói: "con trai tôi đã đỡ hơn nhiều, nó đang dần hồi phục." và anh ta nói thêm "Nhưng anh cũng cần biết điều này chúng tôi đã bán hơn cả ngàn viên đá với giá 10 đô la 1 viên như những viên đá biết ơn và chúng tôi đã dành tất cả số tiền cho công việc từ thiện. Cảm ơn anh rất nhiều." Và vì vậy, điều quan trọng là bạn cần phải luôn có thái độ biết ơn.


Another thing that I would suggest that you do right now to turn your life around and this is so huge that I can't find the words to describe just how powerful this can be for you.

Còn một điều nữa mà tôi muốn bạn làm ngay để có thể thay đổi cuộc sống của mình và điều này vĩ đại đến nỗi tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả sức mạnh mà nó mang đến cho bạn.

 

VISUALIZE 

SỰ HÌNH DUNG

 

 

I took the visualisation process from the Apollo program, and instituted it during the 1980s and 90s into the Olympic program. And it was called visual motor rehearsal.

Tôi đã được trải nghiệm phương pháp hình dung trong chương trình của Apollo, và áp dụng suốt những năm 80 và 90 vào chương trình Olympic. Và nó được gọi là phương pháp hình dung sáng tạo.


When you visualize then you materialize.

Khi bạn hình dung điều gì, bạn đang dần hiện thực hóa nó.


And the interesting thing about the mind is, we took Olympic athletes and then hooked them up to sophisticated bio-feedback equipment, and had them run their event only in their mind.

Điều thú vị trong ý tưởng này là chúng tôi chọn những vận động viên Olympic và cho họ đẹo các thiết bị theo dõi sinh học và cho họ đeo các thiết bị theo dõi sinh học và yêu cầu họ chỉ tưởng tượng trong đầu mình những động tác thi đấu.


Incredibly, the same muscles fired in the same sequence when they were running the race in their mind, as when they were running it on the track. How could this be? Because the mind can't distinguish whether you're really doing it or whether it's just a practice. I think if you've been there in the mind, you'll go there in the body.

Kinh ngạc là ở chỗ các cơ bắp họ sử dụng có những hiệu quả như nhau lúc họ đang tưởng tượng mình thi đấu và lúc họ thi đấu thật. Điều này xảy ra như thế nào? Bởi vì não bộ không thể phân biệt được là bạn đang thực sự hành động hay là bạn chỉ tưởng tượng thôi. Tôi nghĩ rằng một khi bạn đã tưởng tượng được thì bạn cũng có thể làm được.

 

When you're visualizing, when you've got that picture playing out in your mind, always and only dwell upon the end result. Here's an example, look at the back of your hands right now. Really look at the back or your hands, the colour of your skin, the freckles, the blood vessels, the rings the fingernails, the fake fingernails. Take in all those details, right before you close your eyes and then see those hands, your fingers wrapping around the steering wheel of your brand new car.

Khi bạn hình dung, khi bạn đã có những hình ảnh lặp đi lặp lại trong trí não mình, thì chắc chắn chúng sẽ có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Lấy một ví dụ: hãy nhìn vào lưng bàn tay của bạn. Nhìn kỹ vào những chi tiết của lưng bàn tay, sắc da, những chỗ thâm, mạch máu, chiếc nhẫn, móng tay... hãy ghi nhớ tất cả những chi tiết đó. Sau đó hãy nhắm mắt lại và hình dung ra bàn tay của mình, những ngón tay của bạn đang nắm lấy tay lái của chiếc xe mới.


This is such a holographic experience, so real, so real in this moment that you don't even feel like you need the car because it feels like you already have it.

Đây là một trải nghiệm bằng hình ảnh, rất thực, rất thực vào thời điểm này. Đến nỗi bạn có thể cảm thấy như thể bạn không cần phải có chiếc xe đó nữa vì bạn cảm thấy như bạn đã sở hữu nó rồi.


It's the feeling that really creates the attraction, not just the picture or the thought and I think for a lot of people they think, "Well if I think positive thoughts or if I visualize having what I want that will be enough." But if you're doing that and still not feeling abundant or feeling you know, loving or joyful, then it doesn't from my mind really create the power of the attraction.

Đó chính là cảm xúc thật sự tạo ra sự hấp dẫn, chứ không phải chỉ là những hình ảnh trong suy nghĩ và tôi nghĩ rằng với đa số mọi người, họ có thể nghĩ rằng: "Chà, nếu tôi có những suy nghĩ tích cực hay là tôi hình dung ra những gì tôi muốn, như vậy là đủ rồi". Nhưng nếu bạn đã làm vậy và bạn vẫn cảm thấy không thỏa mãn hay là bạn cảm thấy chưa vui, chưa hạnh phúc thì có nghĩa là bạn chưa thật sự tạo nên sức mạnh hấp dẫn.


This is where the Secret actually moves into action.

Đây chính là lúc Luật hấp dẫn thực hiện vai trò của nó.


You put yourself in the feeling place of really being in that car, not, "Oh I wish I could get that car" or, "Some day I'll have that car", because that' s a very definite feeling associated with that. It's not in the now, it's not, you know, it's in the future. If you stay in that feeling it will always be in the future.

Bạn phải đưa mình vào trạng thái như thể bạn đang ngồi trong chiếc xe đó, không phải như kiểu: "Ôi ước gì tôi có chiếc xe đó." hay "ngày nào đó tôi sẽ có chiếc xe đó." Bởi vì cảm giác đó rất rõ ràng. Những cảm giác đó không phải ở hiện tại mà là ở tương lai. Nếu bạn cứ ở trong trạng thái cảm xúc ấy ước mơ của bạn chỉ mãi ở trong tương lai.

 

Feel the joy, feel the happiness. No matter how silly it seems in that dark and quiet room and you're going, "Woo hoo!" Do it!

Hãy cảm nhận sự thành công, niềm hạnh phúc. Cho dù điều đó có vẻ thật ngốc nghếch khi bạn làm vậy, bạn la lên: "Hú Hú!" Hãy làm đi!

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.