Bài 4: Ở nông trại - Phần 1 - Từ vựng; Trợ động từ Can, Should