Bernanke gặp báo chí lần đầu tiên vì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. (có script A - V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Central bankers have to choose t...

Nội dung video

Central bankers have to choose their words carefully.

Ngân hàng trung ương phải cẩn thận chọn lọc những lời nói của mình.

 

So they often say little in public - or little that makes sense.

Vì vậy, họ thường nói ít ở nơi công cộng - hoặc ít có ý nghĩa.

 

But the United States central bank says it is trying to be more clear and timely in communicating its policies.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ nói cố gắng rõ ràng và kịp thời hơn trong việc truyền đạt các chính sách của mình.

 

The latest example: a press conference by Chairman Ben Bernanke.

Ví dụ mới nhất: một cuộc họp báo do Chủ tịch Ben Bernanke chủ tọa.

 

The April twenty-seventh event was the first of its kind in the ninety-eight-year history of the Federal Reserve.

Sự kiện ngày 27 tháng Tư là sự kiện đầu tiên của hình thức này trong 98 năm lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang.

 

In his opening comments, Mister Bernanke explained a decision by the Federal Open Market Committee to leave its main short-term interest rate near zero.

Trong những lời bình luận mở đầu của mình, ông Bernanke đã giải thích quyết nghị bởi Ủy ban thị trường mở liên bang bỏ mức lãi suất ngắn hạn chính gần bằng không.

 

The committee had just completed a two-day meeting.

Ủy ban đã hoàn thành cuộc họp hai ngày.

 

Mister Bernanke said: "The committee continues to anticipate that the economic conditions - including low rates of resource utilization, subdued inflation trends and stable inflation expectations - are likely to warrant exceptionally low levels for the federal funds rate for an extended period".

Ông Bernake nói: "Ủy ban này tiếp tục dự đoán rằng các điều kiện kinh tế - bao gồm cả tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp, làm dịu lại các xu hướng lạm phát và những kỳ vọng lạm phát ổn định - có khả năng đảm bảo tỷ lệ quỹ liên bang đặc biệt thấp trong một thời gian dài".

 

In other words, the economy is not growing fast enough to worry about inflation.

Nói cách khác, nền kinh tế không phát triển đủ nhanh để lo ngại về lạm phát.

 

A reporter asked what an "extended period" means to the Fed.

Một phóng viên hỏi "thời kỳ gia hạn" có ý nghĩa gì đối với Fed.

 

Mister Bernanke said it suggests "a couple of meetings probably" but it all depends on the economy.

Ông Bernanke nói rằng điều đó cho thấy "một vài cuộc họp chắc chắn" nhưng tất cả phụ thuộc vào nền kinh tế.

 

He said it is very hard to blame the American public for being impatient with the speed of the recovery.

Ông nói rất khó khi trách công chúng Mỹ thiếu kiên nhẫn với tốc độ phục hồi.

 

But he pointed out that unemployment is still high.

Nhưng ông chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao.

 

Oil and gasoline prices are high.

Giá xăng dầu cao.

 

And the housing market remains very weak.

Và thị trường địa ốc vẫn còn rất yếu.

 

The committee said it will complete purchases of six hundred billion dollars in Treasury securities in June.

Ủy ban cho biết sẽ hoàn tất mua 600 tỉ đô la trong Kho bạc chứng khoán vào tháng Sáu.

 

The Fed launched the bond buying program late last year in an effort to keep interest rates low and strengthen the economy.

Fed đưa ra các chương trình mua trái phiếu vào cuối năm ngoái với nỗ lực giữ mức lãi suất thấp và củng cố nền kinh tế.

 

Some economists say this second round of what is known as quantitative easing, or "QE2," has not been effective.

Một số nhà kinh tế nói vòng thứ hai của cái được gọi là nới lỏng tài chính, hay "QE2", vẫn chưa hiệu quả.

 

Mister Bernanke disagreed and pointed to examples like gains in stock prices.

Ông Bernanke không tán thành và đưa ra các ví dụ như các thành tựu trong giá cổ phiếu.

 

The Fed has two main goals for its monetary policy: the highest possible employment rates and stable prices.

Fed có hai mục tiêu chính đối với chính sách tiền tệ: tỷ lệ việc làm cao nhất có thể và giá cả ổn định.

 

The bank faced criticism for intervening either too little to some critics or too much to others in the financial crisis.

Ngân hàng đương đầu chỉ trích với việc can thiệp hoặc quá ít với một số nhà phê bình hoặc quá nhiều với những người khác trong cuộc khủng hoảng tài chính.

 

The press conference produced no surprises.

Cuộc Họp báo này không có bất ngờ nào.

 

Yet, as recently as the middle of the nineteen nineties, the Fed did not even release its decisions or its interest rate targets to the public.

Tuy nhiên, gần đây nhất là giữa những năm 1919, Fed thậm chí không đưa ra các quyết định của mình hoặc các mục tiêu tỷ lệ lãi suất công khai.

 

The Fed announced in March that Mister Bernanke will hold four press briefings a year.

Fed công bố trong tháng Ba rằng ông Bernanke sẽ tổ chức bốn cuộc họp giao ban báo chí một năm.

 

The next of three planned for this year will follow a decision on interest rates in June.

Ba kế hoạch tiếp theo cho năm nay sẽ tuân theo một quyết định về lãi suất vào tháng Sáu.

 

For VOA Special English, I'm Alex Villareal.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.