American Accent Training E12 - Vowel sound /u/- Accent training | British accent | ESL lesson

/u/ AS IN TOO If you could choose one characteristic that would get you through life, choose a sense of humor. Jennifer Jones Word Pairs for Practice 1. too ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.