Learn English 58 - Office Gossip

Learn the difference between direct speech and indirect speech in English. In this intermediate English lesson you will see two people gossiping at work abou...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.