Sử dụng internet và truyền thông xã hội để tìm việc làm. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The job market is more competiti...

Nội dung video

The job market is more competitive than ever for millions of workers around the world.

Thị trường việc làm cạnh tranh hơn bao giờ hết dành cho hàng triệu người lao động trên toàn thế giới.

 

In America, one reason for that right now is high unemployment after the worst recession since the nineteen thirties.

Ở Mỹ, một trong những lý do cho rằng quyền bây giờ là tỷ lệ thất nghiệp cao sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất từ những năm 1930.

 

But other reasons involve changes in the needs of the American and global economies.

Nhưng lý do khác liên quan đến thay đổi trong những nhu cầu của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

 

In big developing economies like India and China, high turnover rates mean workers often move from job to job.

Trong nền kinh tế đang phát triển lớn mạnh như Ấn Độ và Trung Quốc, tỷ lệ doanh thu cao có nghĩa là công nhân thường xuyên chuyển hết việc này đến việc kia.

 

These days, many job seekers go online to connect with employers.

Những ngày này, nhiều ứng viên tìm việc truy cập trực tuyến để kết nối với các nhà tuyển dụng.

 

Job candidates want to show they have a lot to offer.

Ứng viên muốn thể hiện họ có rất nhiều thứ để giới thiệu.

 

But in many cases they simply apply for a job title and list their work experience.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp họ chỉ đơn giản ứng tuyển một vị trí công việc và liệt kê kinh nghiệm làm việc của họ.

 

Instead, they should describe the talents and abilities they could bring to an organization.

Thay vào đó, họ cần miêu tả những tài năng và khả năng họ có thể mang lại cho một tổ chức.

 

That's the advice of Steve Langerud, director of professional opportunities at DePauw University in Indiana.

Đó là lời khuyên của Steve Langerud, giám đốc cơ hội việc làm tại trường Đại học DePauw ở Indiana.

 

He advises students on career planning and often talks about workplace issues in the media.

Ông tư vấn cho các sinh viên về việc lên kế hoạch sự nghiệp và thường xuyên nói chuyện về những vấn đề về nơi làm việc trên các phương tiện truyền thông.

 

He says social media sites are valuable when they show the abilities of job candidates and not just their job title and experience.

Ông nói rằng các trang web phương tiện truyền thông xã hội có giá trị khi họ cho thấy khả năng làm việc của ứng viên và không phải chỉ cần chức danh công việc và kinh nghiệm của họ.

 

He says: "This really is a talent economy, and we're stuck with most job seekers presenting themselves in a job title mode. And I don't think it matches very well".

Ông nói: "Đây thực sự là một nền kinh tế tài năng, và chúng ta bị mắc kẹt với hầu hết người tìm việc giới thiệu về bản thân chỉ trong một lối chức vị việc làm. Và tôi không nghĩ điều đó phù hợp lắm".

 

Steve Langerud also says employers should think harder about the skills they really need to help their organization reach its goals.

Steve Langerud cũng nói rằng các nhà tuyển dụng phải nghĩ khó hơn với những kỹ năng họ thực sự cần để giúp công ty mình đạt được mục tiêu.

 

Because at the end of the day, it's still about getting the right people in the right place at the right time and then keeping them.

Bởi vì vào cuối ngày, vẫn còn tìm được đúng người vào đúng chỗ đúng thời điểm và sau đó giữ lại họ.

 

Ben Kirshner is the founder and chief executive of a media marketing company in New York called Elite SEM.

Ben Kirshner là người sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty tiếp thị truyền thông ở New York gọi là Elite SEM.

 

SEM is search engine marketing.

SEM là tiếp thị công cụ tìm kiếm.

 

His company's job is to help businesses improve their websites and search engine results.

Công việc của công ty của ông là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cấp trang web của họ và các kết quả của công cụ tìm kiếm.

 

Ben Kirshner says when his company is searching for candidates for new positions, it first looks within; it considers existing employees.

Ben Kirshner nói rằng khi công ty của ông đang tìm kiếm ứng viên cho các vị trí mới, đầu tiên chỉ chiếu cố các nhân viên hiện có.

 

After that, he says, social sites can be valuable.

Sau đó, ông nói, các trang web xã hội có thể rất có giá trị.

 

Twenty-five percent of new hires come from social media.

Hai mươi lăm phần trăm của những người làm thuê mới đến từ phương tiện truyền thông xã hội.

 

Seventy-five percent "typically come from word of mouth" - in other words, recommendations from other people.

Bảy mươi lăm phần trăm "thường là truyền miệng" - nói cách khác, các khuyến nghị từ những người khác.

 

Elite SEM uses sites like Facebook, Twitter and LinkedIn to learn about job candidates.

Elite SEM sử dụng các trang web như Facebook, Twitter và LinkedIn để tìm hiểu về ứng viên xin việc.

 

LinkedIn is a networking site for professionals, so users might be more careful about what they say.

LinkedIn là một trang web kết nối mạng việc làm, vì vậy người dùng có lẽ phải thận trọng về điều mà họ nói.

 

But Mr. Kirshner says a site like Facebook can also provide a lot of information - good or bad - about a person.

Tuy nhiên, ông Kirshner cho biết một trang web như Facebook cũng có thể cung cấp rất nhiều thông tin tốt hay xấu về một người.

 

So pay attention to what you put on the Internet and what others put online about you.

Vì vậy, hãy chú ý đến điều bạn đưa vào Internet và những gì người khác đưa lên mạng về bạn.

 

For VOA Special English, I'm Carol Presutti.

Bình luận

phan thanh hai - 17/10/2012 16:43
   

thanks so much!

Nguyễn Vũ Anh Thy - 18/10/2012 18:44
   

ko có nội dung nguyên bài report ah?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.