The Secret - Bí mật của Luật hấp dẫn (Phần 7) - có script

Bộ phim The Secret tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên - Luật hấp dẫn, quy luật tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Nội dung video

There is only a stream of well being that flows, you know. It is a stream of pure positive energy. And the Universe, all that we know, is abundant with only that. This is a world that is based upon wellbeing and wellbeing dramatically abounds. And when you are allowing that stream to flow, in its fullness, you feel very, very good. And when you are pinching it off a bit, you feel not so good. There is only a stream of goodness or wellbeing which you are allowing or not. And your magnificent emotions are telling you what the mix is. How you're doing in your allowing or your resisting of this connection.

Chỉ có một dòng chảy của khỏe mạnh đang chảy, bạn biết đấy. Đấy là dòng chảy của năng lượng tuyệt đối tích cực. Và vũ trụ, mà chúng ta biết thì, có thừa với những điều đó. Đây là thế giới dựa trên sự khỏe mạnh, một sức sống tràn trề. Và khi bạn cho phép cái dòng chảy này chảy với sự tràn đầy của nó, bạn sẽ cảm thấy rất rât tốt. Còn khi bạn ngăn nó lại một chút, bạn cảm thấy không tốt lắm. Chỉ có một dòng chạy của những điều tốt đẹp hay khỏe mạnh mà bạn có cho phép hay không và cảm xúc vĩ đại của bạn đang nói với bạn rằng sự pha trộn là gì. Bạn đang làm thế nào trong việc cho phép hoặc ngăn cản sự kết nối này.


You know people who have had terminal disease. Stop and think of the word "dis-ease'. Hyphenate the word. That's a body that's not at ease.

Bạn nghe nói về những người mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Hãy dừng lại và nghĩ về chữ căn-bệnh (dis-ease). Hãy chia nhỏ từ này ra. Nó có nghĩa là một cơ thể cảm thấy không thoải mái.


We've got a thousand different diagnosis and disease out there. They're just the weak link. They're all the result of one thing: Stress. And you put enough stress on the chain and you put enough stress on the system and one of the links breaks.

Chúng ta có hàng ngàn chẩn đoán và căn bệnh khác nhau. Chúng chỉ là những liên kết lỏng lẻo và là kết quả của một điều duy nhất: Sự căng thẳng. Lúc bạn kéo quá căng một sợi dây xích, hoặc làm cho cơ thể phải chịu căng thẳng quá mức, thì sợi xích sẽ đứt lìa, cơ thể sẽ gánh chịu tổn hại.


Our physiology creates disease to give us feedback, to let us know we have an imbalanced perspective and we're not loving, and we're not grateful. So the body signs and symptoms are not something terrible.

Một khi gây ra bệnh tật, guồng máy vận hành của cơ thể chúng ta muốn tạo ra một phản hồi, để chúng ta biết rằng, chúng ta đang rơi vào tình trạng mất cân bằng, và rằng chúng ta không yêu thương và chúng ta không biết ơn. Vì thế những dấu hiệu và triệu chứng của cơ thể không phải là một thứ gì đó quá kinh khủng.


The question is frequently asked is when a person has manifested a disease in the body temple, or some kind of discomfort in their life, through the power of right thinking can it be turned around?  And the answer is absolutely yes.

Câu hỏi thường đặt ra khi một người bắt đầu biểu hiện rõ căn bệnh trong cơ thể mình hoặc có cảm giác khó chịu trong cuộc sống, vậy liệu những suy nghĩ tích cực có thể xoay chuyển tình thế hay không? Và câu trả lời là hoàn toàn có thể!


On November 23rd I was diagnosed with breast cancer. I truly believed in my heart, with my strong faith, that I was already healed. During the day, all day long, I would just say, "Thank you for my healing." On and on and on I went. "Thank you for my healing." I believed in my heart I was healed. I saw myself as if cancer was never in my body. One of the things I did to heal myself was to watch very funny movies. That's all we would do is just laugh, laugh, laugh. We couldn't afford to put any stress in my life, because we knew stress was one of the worst things you can do while you're trying to heal yourself. From the time I was diagnosed, which was November 23rd, to the time I was healed, totally was approximately three months. And that's without radiation or chemotherapy.

Vào ngày 23 tháng 11, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú. Tôi thực sự tin từ tận đáy lòng, với niềm tin mãnh liệt rằng căn bệnh ung thư đó của tôi đã được chữa lành rồi. Liên tục, liên tục tôi cứ nói rằng: "Cảm ơn vì tôi đã lành bệnh." và tôi liên tục lặp lại câu đó. "Cảm ơn vì tôi đã lành bệnh." Tôi thực sự tin từ tận đáy lòng rằng tôi đã được chữa khỏi. Tôi cảm thấy căn bệnh ung thư như chưa bao giờ hiện hữu trong cơ thể tôi. Một trong những cách tôi chữa bệnh cho bản thân là xem phim hài. Tất cả những gì chúng tôi làm là cười, cười và cười. Chúng tôi không cho phép bất kì sự căng thẳng nào len vào trong cuộc sống, vì biết rằng stress là một trong những thứ chướng ngại tồi tệ nhất tôi có thể vấp phải trong khi đang ra sức tự chữa lành cho chính mình. Từ lúc tôi được chẩn đoán – ngày 23 tháng 11 cho đến lúc tôi hoàn toàn khỏi bệnh là khoảng chừng 3 tháng. Và tôi không cần phải sử dụng liệu pháp xạ trị hay hóa trị.


We come with a basic program. It's called self-healing. You get a wound, it grows back together. You get a bacterial infection, the immune system comes and takes care of those bacteria and heals it up. The immune system is made to heal itself.

Chúng ta được cài đặt một chương trình căn bản: chương trình "Tự lành bệnh". Bạn bị một vết thương da sẽ tự liền lại với nhau. Bạn bị nhiễm khuẩn hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ giải quyết những vi khuẩn ấy và chữa lạnh bệnh cho bạn. Hệ miễn dịch được tạo ra để chữa lành chính nó.

 

Disease cannot live in a body that's in a healthy emotional state. Your body is casting off millions of cells every second, and it's creating millions of new cells.

Bệnh tật không thể tồn tại trong một cơ thể đang tràn trề những cảm xúc khỏe mạnh. Cơ thể bạn đang loại bỏ hàng ngàn tế bào trong mỗi giây, và nó cũng đang tạo ra hàng ngàn tế bào.


In fact literally, parts of our body are replaced every day. Other parts take a few months, other parts a couple of years. But within a few years we have a brand new physical body.

Một sự thật là, những thành phần trong cơ thể chúng ta được thay thế mỗi ngày. Một số phần mất vài tháng, một số phần mất vài năm. Nhưng trong vòng vài năm, chúng ta có một cơ thể hoàn toàn mới.


If you have a dis-ease, and you're focusing on it and you're talking to people about it, you're going to create more dis-eased cells. See yourself living in a perfectly healthy body. Let the doctor look after the dis-ease.

Nếu bạn có một căn bệnh, và bạn cứ tập trung vào nó và bạn kể với mọi người về nó thì bạn đang tạo ra thêm nhiều tế bào bệnh tật. Hãy nhìn bản thân mình như đang sống trong một cơ thể cực kì khỏe mạnh, hãy để bác sĩ lo phần chữa bệnh.


Can you feel the difference between having painful arthritis in your hips and feeling fearful about it, or having painful arthritis in your hips and feeling hopeful about it? The difference between fearful and hopeful, is the difference between recovery or not.

Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt giữa có một nỗi đau ở khớp của hông bạn và một cảm giác sợ hãi về nó, hoặc có một nội đâu khớp của hông bạn và một cảm giác hy vọng về nó. Sự khác biệt giữa sợ hãi và hi vọng là sự khác biệt giữa hồi phục hay không.


Happier thoughts lead to essentially a happier biochemistry. A happier, healthier body. Negative thoughts, stress, have been shown to seriously degrade the body and the functioning of the brain, because it's our thoughts and emotions that are continuously reassembling, reorganising, recreating, our body.

Những suy nghĩ hạnh phúc sẽ làm nảy sinh những chất xúc tác hạnh phúc. Một cơ thể hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Những suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng sẽ khiến cơ thể và hoạt động của trí óc bị giảm sút nghiêm trọng, bởi vì những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta liên tục được kết nối lại, sắp xếp lại và tái tạo lại cơ thể chúng ta.


Remove physiological stress from the body, and the body does what it was designed to do. It heals itself.

Hãy loại bỏ những căng thẳng khỏi cơ thể và cơ thể sẽ làm những việc nó được thiết kế để làm. Nó sẽ tự chữa lành chính nó.

 

I've seen kidneys regenerated, I've seen cancer dissolved, I've seen eyesight improve and come back.

Tôi đã thấy thận tự tái tạo lại, tôi đã thấy tế bào ung tự tự phân hủy, tôi đã thấy thị lực được cải thiện và phục hồi.


I always say that incurable means curable from within.

Tôi luôn luôn nói rằng: "không thể chưa được" có nghĩa là "có thể chữa được ở bên trong." (chơi chữ: Incurable = Inside Curable (chữa từ bên trong)).


You can change your life and you can heal yourself.

Bạn có thể thay đổi cuộc sống và bạn cũng có thể tự chữa lành cho mình.


Well, my story begins on March the 10th 1981. It really changed my whole life. It was a day I'll never forget. I crashed an airplane. I ended up in the hospital completely paralysed. My spinal chord was crushed, I broke the first and second cervical vertebrae, my swallowing reflex was destroyed, I couldn't eat or drink, my diaphragm was destroyed, I couldn't breathe. All I could do was blink my eyes. The doctors, of course, said all my life I'd be a vegetable. All I'd do is blink my eyes the rest of my life. That's the picture they saw of me, but it didn't matter what they thought. The main thing was what I thought, I pictured myself being a normal person again, walking out of that hospital. The only thing I had to work with in the hospital was my mind, and once you have your mind, you can put things back together again. I was hooked to a respirator and they said I'd never breathe on my own again because my diaphragm was destroyed. But this little voice kept saying to me, "Breathe deep, breathe deep." And finally I was weaned from it. They were at a loss for an explanation. See I could not afford to allow anything to come into my mind that would distract me from my goal and from my vision. Well I'd set the goal to walk out of the hospital on Christmas. That was my goal. Eight months later I walked out of the hospital on my own two feet. They said it couldn't be done. That's a day I will never forget. For people that are sitting out there right now watching this program, that are hurting if I wanted to sum up my life and sum up for people what they can do in life, I would sum it up this way in six words; "Man becomes what he thinks about."

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 1981. Nó thực sự đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Đó là một ngày tôi không bao giờ quên. Tôi bị rớt máy bay. Tôi được chuyển vào bệnh viện và hoàn toàn bị tê liệt. Xương sống tôi bị dập nát, tôi bị gãy đốt xương cổ thứ nhất và thứ hai, chức năng nuốt của tôi bị phá hủy, tôi không thể ăn hay uống gì, cơ hoành thị bị dập nát, tôi không thể thở được. Tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt. Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ sống một đời sống thực vật. Và tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt trong suốt quãng đời còn lại. Đó là viễn cảnh họ nhìn thấy ở tôi, nhưng suy nghĩ của họ không là vấn đề gì. Điều quan trọng ở đây là tôi đã nghĩ gì. Tôi thấy bản thân mình khỏe mạnh trở lại và đang bước ra khỏi bệnh viện. Việc duy nhất tôi phải thực hiện trong bệnh viện là làm chủ tâm trí của tôi. Và một khi bạn điều khiển được tâm trí của mình, bạn có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đó một lần nữa. Tôi được gắn một máy thở nhân tạo và họ nói tôi không bao giờ có thể tự thở lại bởi vì cơ hoành của tôi đã bị phá hủy. Nhưng có một giọng thì thầm liên tục vang lên trong đầu tôi: "Hãy thở sâu, hãy thở sâu." Và cuối cùng tôi đã không cần đến máy thở nhân tạo nữa. Họ không thể giải thích cho việc này. Bạn thấy chứ, tôi không thể cho phép bất kì thứ gì ảnh hưởng tâm trí tôi để làm tôi xao lãng khỏi mục tiêu và viễn cảnh mà tôi đã vẽ ra. Tôi đã đặt mục tiêu bước ra khỏi bệnh viện vào dịp Giáng Sinh. Đó là mục tiêu của tôi. Tám tháng sau, tôi đã bước ra khỏi bệnh viện bằng chính đôi chân của mình. Họ nói chuyện đó không thể thực hiện được. Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên. Đối với những ai đang ngồi xem chương trình này, và đang cảm thấy đau khổ, rằng nếu tôi muốn tổng kết cuộc đời tôi và tổng kết cho mọi người về những việc họ có thể làm trong cuộc sống, tôi sẽ tóm gọn nó lại trong câu sau: "CON NGƯỜI CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẤT KÌ ĐIỀU GÌ HỌ NGHĨ ĐẾN."


THE SECRET TO THE WORLD

BÍ MẬT ĐỐI VỚI THẾ GIỚI


We notice there are so many people who are living life in a very conditional way. They look out and they see things that are wonderful, and they say, "Yes, we want more of those, we would vote for that, we would support that with our time and energy and money". But then they look out and they see things that they do not want. Terrible things, that they do not want to live. And that they do not want to see others live, and they say, "We've got to do something about getting rid of those things". But they don't realize that as they push against the unwanted, they add power to them. In this world there is a war against poverty, and a war against cancer, and a war against teenage pregnancy, and a war against terrorism, and a war against violence and a war against terrorism. Did we mention that there' s a war against terrorism? And all of this pushing against is only adding to, because you can't say, "no" and make it go away, when you shout, "no!".  Law of Attraction is lining that up.

Chúng tôi chú ý rằng có rất nhiều người sống cuộc sống theo một cách rất điều kiện. Họ quan sát và họ thấy những điều tuyệt vời và họ nói, "Vâng tôi muốn cái đấy nhiều hơn, chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho cái đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng tiềng bạc, sức lực và thời gian." Nhưng khi họ quan sát và thấy những thứ họ không muốn, những thứ tệ hại mà họ không muốn có và họ không muốn một ai đó sống như vậy và họ nói: Chúng ta phải làm gì để vứt những thứ đó đi." Nhưng họ không nhận ra rằng trong khi họ đẩy những thứ không muốn đấy đi, họ đang tiếp thêm sức mạnh cho nó. Trên thế giới ta có một cuộc chiến chống đói nghèo, một cuộc chiến chống ung thư, một cuộc chiến chống mang thai ở tuổi vị thành niên, một cuộc chiến chống khủng bố, một cuộc chiến chống bạo lực và một cuộc chiến chống khủng bố. Chúng ta đã đề cập đến việc có một cuộc chiến chống khủng bố chưa? Và tất cả những sự chống lại này chỉ làm tăng thêm việc đó vì bạn không thể hét lên "Không" và rồi nó biết mất. Luật Hấp dẫn đang ghép nó lại.


The reason that what you resist persists is because if you're resisting something.

Lý do điều bạn chống lại vẫn còn dai dẳng, là vì bạn chống lại điều đó.


You're saying, "no I don't want this thing, because it makes me feel this way, the way I'm feeling right now", so you're just putting out this really strong emotion of, "Wow I really don't like this feeling," and it's there, it just comes racing towards you.

Bạn nói rằng: "tôi không muốn cái này, bởi vì tôi cảm thấy khó chịu như thế này đây." Vì thế nên bạn thể hiện ra ngoài cảm xúc mạnh mẽ ấy. "Tôi thật sự không thích cảm giác này", nhưng nó vẫn tồn tại, và nó đang "đua" tới bạn.


You know the anti-war movement creates more war. The anti-drug movement has actually created more drugs. Because we're focusing on what we don't want; drugs.

Bạn có biết cuộc vận động chống lại chiến tranh tạo ra nhiều cuộc chiến hơn. Cuộc vận động chống thuốc phiện tạo ra nhiều thuốc phiện hơn. Bởi vì chúng ta cứ tập trung vào điều chúng ta không muốn: Thuốc phiện.


People will say, "Well shouldn't I focus upon that? That is true," and we say, that is like saying, because someone gave their attention to something they did not want, long enough that now it is manifested, I should do it too. And we say, we don't really understand that reasoning.

Mọi người nói: "Chẳng phải tôi nên tập trung vào đó, đấy mới là đúng." Và chúng tôi nói, 'Đây là giống như nói bởi vì một ai đó để sự chú ý tới những điều họ không muốn đủ lâu và khiến nó trở thành sự thật. Tôi cũng nên làm thế." Và chúng ta nói, "chúng tôi không hiểu được lý do đó."


Mother Theresa was brilliant; she said, "I will never attend an anti-war rally. If you have a peace rally, invite me." You know, she knew. She understood the secret. I mean look what she manifested in the world.

Đức mẹ Theresa thật sự sáng suốt. Mẹ nói: "Tôi không bao giờ tham gia vào những cuộc biểu tình chống lại chiến tranh. Hãy mời tôi tham gia nếu có cuộc vận động vì hòa bình." Bạn biết đấy, bà ta biết. Bà ta hiểu được Bí mật. Ý tôi là hãy nhìn cách bà ta chứng minh với thế giới.


So if you're anti-war, be pro-peace. If you're anti-hunger, be pro-people having more than enough to eat. If you are anti-a particular politician, be pro-his opponent. Often elections are tipped in the favour of the person that the people are really against because he's getting all the energy and all the focus.

Vì thế, thay vì bạn chống lại chiến tranh, hãy ủng hộ hòa bình. Nếu bạn chống lại nạn đói hãy ủng hộ sự ấm no. Nếu bạn chống lại một chính trị gia nào đó, hãy ủng hộ đối thủ của ông ta. Thông thường trong những cuộc bầu cử, phần thắng thường thiên về những người mà mọi người thực sự chống lại. Bởi vì ông ta nhận được tất cả năng lượng và tất cả sự tập trung.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.