Ai sẽ làm tổng giám đốc sắp tới của IMF? (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish On May eighteenth, Dominique Str...

Nội dung video

On May eighteenth, Dominique Strauss-Kahn resigned as managing director of the International Monetary Fund.

Ngày mười tám tháng Năm, Dominique Strauss - Kahn từ chức giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

 

Mr. Strauss-Kahn was charged with a sexual attack on a cleaning woman at a New York hotel.

Ông Strauss -Kahn bị buộc tội vụ tấn công tình dục một nữ lao công tại một khách sạn New York.

 

He said in a resignation letter that he denies the charges "with the greatest possible firmness".

Ông nói trong bức thư từ chức rằng ông từ chối những chi phí "với sự kiên quyết nhất nhất có thể".

 

His fall has especially shocked Europe.

Việc mất chức của ông đặc biệt gây sốc châu Âu.

 

The IMF is currently playing a major part in rescue loans to Greece, Ireland and Portugal.

IMF hiện đang vận hành một phần quan trọng trong các khoản vay cứu nguy đối với  Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha.

 

European nations have increasingly depended on the fund to help them in their recent struggles with debt.

Các quốc gia châu Âu ngày càng phụ thuộc vào quỹ này nhằm giúp họ trong những cuộc vật lộn với nợ nần gần đây của họ.

 

The IMF and the World Bank grew out of an international conference held in the United States in nineteen forty-four.

IMF và Ngân hàng Thế giới mở rộng một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1944.

 

They were created as ways to support economic cooperation and development.

Chúng được tạo ra như những phương pháp hỗ trợ hợp tác và phát triển kinh tế.

 

Both are both based in Washington.

Cả hai đều có trụ sở tại Washington.

 

The World Bank has traditionally been led by an American and the IMF by a European.

Ngân hàng Thế giới theo truyền thống được lãnh đạo bởi một người Mỹ và IMF bởi một người  Âu châu.

 

But fast-growing economies in the developing world say it is time for a change.

Tuy nhiên, các nền kinh tế phát triển nhanh chóng trong thế giới đang phát triển nói đã đến lúc thay đổi.

 

Officials from Brazil, China and India say Mr. Strauss-Kahn's replacement should come from outside Europe.

Các quan chức từ Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ nói rằng việc thay thế ông Strauss -Kahn phải không ở châu Âu.

 

German Chancellor Angela Merkel, leader of Europe's biggest economy, disagreed.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel, lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu, không đồng ý.

 

She said: "In the present situation, when we have significant problems with the euro and the IMF is very much involved there, there should be a European candidate with support from the international community".

Bà nói: "Trong tình hình hiện nay, khi chúng ta có vấn đề rất quan trọng với đồng euro và IMF có liên quan rất nhiều thì đó phải là một ứng cử viên của châu Âu với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế".

 

The main job of the IMF is to help make sure payments flow smoothly between nations.

Các công việc chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giúp đảm bảo lưu lượng thanh toán thông suốt giữa các quốc gia.

 

Sometimes this means providing loans so governments can meet debt payments.

Đôi khi điều này có nghĩa là cho vay để các cơ quan chính phủ có thể trả được nợ.

 

The money it lends comes mostly from quotas - financial promises made by its members.

Số tiền cho vay chủ yếu là từ hạn ngạch – những cam kết tài chính được các thành viên của tổ chức này lập.

 

One hundred eighty-seven nations belong to the IMF.

187 quốc gia thuộc IMF.

 

The lender currently has about two hundred fifty billion dollars in approved loans.

Bên cho vay hiện có khoảng 250 tỷ đô-la tiền cho vay đã được phê duyệt.

 

Most have not yet been used, or drawn down.

Hầu hết chưa được sử dụng hoặc lâu hơn dự tính.

 

What effect the resignation of Dominique Strauss-Kahn will have is unclear.

Điều ảnh hưởng việc từ chức của Dominique Strauss -Kahn sẽ có không rõ ràng.

 

He was praised as a skillful negotiator in dealing with Europe and the global financial crisis.

Ông được ca ngợi như một nhà đàm phán khéo léo trong việc điều đình với châu Âu và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

 

But Stephanie Rickard at the London School of Economics says IMF staff members do the actual negotiation of loan conditions.

Tuy nhiên, Stephanie Rickard tại Trường Kinh tế London nói rằng các thành viên nhân viên IMF thực hiện cuộc đàm phán thực tế của những điều kiện vay nợ.

 

And they're going to continue to do their job.

Và họ sẽ tiếp tục làm công việc của họ.

 

Dominique Strauss-Kahn became managing director in two thousand seven.

Dominique Strauss-Kahn trở thành giám đốc điều hành vào năm 2007.

 

The Frenchman widely known as DSK is a member of France's Socialist party.

Người Pháp nổi tiếng là DSK là một thành viên của Đảng Xã hội Pháp.

 

Before his arrest, he was considered a leading candidate for France's presidential election next year.

Trước khi bị bắt, ông được coi là một ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống của Pháp năm tới.

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.