Bạn là thương hiệu của mình: Sử dụng truyền thông để tìm việc. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Today we share some ideas for jo...

Nội dung video

Today we share some ideas for job hunters about presenting yourself online.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài ý tưởng cho những người săn việc về giới thiệu bản thân trên mạng.

 

Ben Kirshner is chief executive of a New York company he started in two thousand four.

Ben Kirshner là giám đốc điều hành của một công ty tại New York mà ông đã sáng lập vào năm 2004.

 

Elite SEM, or search engine marketing, has about twenty-five employees.

Elite SEM, hay tiếp thị công cụ tìm kiếm, có khoảng 25 nhân viên.

 

Many companies use headhunters - recruiting services that find workers for high-paying positions.

Nhiều công ty sử dụng dịch vụ săn đầu người – những dịch vụ tuyển dụng nhân viên cho các vị trí được trả lương cao.

 

But Mr. Kirshner says that would cost him probably ten to fifteen thousand dollars to find a one hundred fifty thousand dollar a year employee.

Tuy nhiên, ông Kirshner cho biết ông có thể sẽ tốn 10-15.000 USD để tìm được 150.000 đô-la một năm trên một nhân viên.

 

He saves money by advertising jobs online and using social media.

Ông tiết kiệm tiền bằng cách đăng quảng cáo tuyển dụng trực tuyến và sử dụng  phương tiện truyền thông xã hội.

 

Sometimes finding the right person this way can take time.

Đôi khi việc tìm thấy đúng người theo cách này có thể mất thời gian.

 

But recently Mr. Kirshner posted a job on the advertising site Craigslist.

Nhưng gần đây ông Kirshner đăng một công việc trên trang web quảng cáo Craigslist.

 

He says he had one hundred fifty good candidates within four hours.

Ông nói rằng ông đã có được 150 ứng cử viên trong vòng bốn giờ.

 

He says his company does not use sites that offer to search the Web for information about job candidates.

Ông cho biết công ty của ông không sử dụng các trang web cung cấp tìm kiếm thông tin về ứng viên.

 

His company does that itself.

Công ty của ông tự làm việc đó.

 

Social networks and other websites can provide a lot of details about people's lives.

Mạng xã hội và các trang web khác có thể cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về cuộc sống của mọi người.

 

As Ben Kirshner points out, that may even include personal information that employment laws prevent employers from asking.

Ben Kirshner chỉ ra, rằng thậm chí có thể bao gồm thông tin cá nhân mà luật lao động ngăn không cho nhà tuyển dụng hỏi.

 

He says: "Things we are not legally allowed to ask in an interview, we can find because they're publicly displaying it on the social networks".

Ông nói rằng: "Những điều chúng tôi không được cho phép hỏi một cách hợp pháp trong lúc phỏng vấn vì họ công khai đăng nó lên các mạng xã hội".

 

Leslie Stevenson directs the Career Development Center at the University of Richmond in Virginia.

Leslie Stevenson quản lý Trung tâm Phát triển nghề nghiệp tại Đại học Richmond ở Virginia.

 

For young job-seekers, she says, the barrier between public and private is changing.

Bà cho biết, đối với những người tìm việc trẻ tuổi, rào cản giữa công và tư đang thay đổi.

 

She says: "In the past two years, candidates are not seeing social media as a place that we have to keep private from prospective employers but as a tool that will assist in my search".

Bà cho rằng: "Trong hai năm qua, các ứng viên không thấy được phương tiện truyền thông xã hội là nơi chúng tôi phải giữ bí mật từ các nhà tuyển dụng tiềm năng nhưng như một công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm của tôi".

 

To do that, job-seekers need to carefully develop their online image.

Để làm điều đó, những người tìm việc làm cần phải cẩn thận đăng hình ảnh trực tuyến của mình.

 

Ben Kirshner says an important part of that is managing public and private details on social media.

Bến Kirshner nói rằng một phần quan trọng của điều đó là quản lý chi tiết công cộng và tư nhân trên các phương tiện thông tin xã hội.

 

He says: "You are your brand. So everything you do online reflects who you are personally and professionally".

Ông nói: "Bạn là thương hiệu của mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ bạn làm trực tuyến phản ánh con người bạn có nhân cách và chuyên nghiệp".

 

He thinks a willingness to share experiences and skills will lead to a more open workplace.

Ông cho rằng việc sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ năng sẽ mang đến môi trường làm việc cởi mở hơn.

 

Even the kinds of links you share with other people on Facebook or other sites are part of your image.

Ngay cả những loại hình kết nối bạn chia sẻ với những người khác trên Facebook hoặc các trang web khác là một phần hình ảnh của bạn.

 

Image is one thing.

Hình ảnh là một chuyện.

 

But you also need skills.

Nhưng bạn cũng cần những kỹ năng.

 

And career specialist Leslie Stevenson says that includes the "soft skills" that help communicate in the workplace and with potential clients.

Và chuyên gia về nghề nghiệp Leslie Stevenson nói điều đó bao gồm các "kỹ năng mềm" giúp giao tiếp nơi công sở và với khách hàng tiềm năng.

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. You can find last week's report about finding a job online at voaspecialenglish.com.

Bình luận

lethaonguyen2302 - 03/10/2012 12:45
   

hay tuyệt 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.