Bài 5 - màu sắc.

Vocabulary for the advanced English language learner. Lesson 5 topic: Idioms and sayings related to colors.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.