Cách viết Mở bài cho một bài viết mang tính học thuật.