Đầu tư mùa xuân ở Ả Rập. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The Arab Spring in the Middle ...

Nội dung video

The "Arab Spring" in the Middle East and North Africa has raised hopes and dreams.

"Mùa xuân Ả Rập" ở Trung Đông và Bắc Phi đã nuôi dưỡng hy vọng và ước mơ.

 

But can it raise money to invest in a better future?

Nhưng liệu rằng nó có thể kiếm tiền đầu tư vào một tương lai tốt đẹp hơn không?

 

How to respond to the Arab uprisings was a major question for world leaders at the Group of 8 meeting in France in late May.

Làm sao để đối phó với những vụ nổi dậy ở Ả Rập là một câu hỏi lớn cho các nhà lãnh đạo thế giới tại cuộc họp G8 ở Pháp vào cuối tháng Năm.

 

Earlier, the head of the World Bank said international support can speed progress - "but only if coupled with real reform".

Trước đó, người đứng đầu Ngân hàng Thế giới nói hỗ trợ quốc tế có thể tăng tốc tiến bộ - "nhưng chỉ khi đi đôi với cải cách thực tế".

 

President Obama discussed American development plans in his Middle East policy speech on May nineteenth.

Tổng thống Obama thảo luận về những kế hoạch phát triển của Mỹ trong bài phát biểu về chính sách Trung Đông của ông vào ngày 19 tháng Năm.

 

He said: "The goal must be a model in which protectionism gives way to openness, the reins of commerce pass from the few to the many and the economy generates jobs for the young. America's support for democracy will therefore be based on ensuring financial stability, promoting reform and integrating competitive markets with each other and the global economy. And we are going to start with Tunisia and Egypt".

Ông phát biểu rằng: "Mục tiêu phải có một mô hình trong đó bảo hộ mậu dịch mang đến những phương thức với việc mở cửa, chi phối liên minh thương mại chuyển từ  ít sang nhiều và nền kinh tế này tạo ra công ăn việc làm cho giới trẻ. Hỗ trợ đối với nền dân chủ của Mỹ sẽ do đó mà căn cứ vào ổn định tài chính đảm bảo, đẩy mạnh cải cách và hội nhập thị trường cạnh tranh lẫn nhau và với nền kinh tế toàn cầu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Tunisia và Ai Cập".

 

Democracy protests in those two countries forced out their presidents early this year.

Các cuộc biểu tình dân chủ ở hai nước đó đã gây sức ép lên các tổng thống của họ từ đầu năm nay.

 

The World Bank will offer Egypt four and a half billion dollars in loans over the next two years.

Ngân hàng Thế giới sẽ cho Ai Cập vay 4,5 tỉ đô-la trong hai năm tiếp theo.

 

The money would be part of a plan with the International Monetary Fund to help control Egypt's budget deficit.

Khoản tiền này là một phần trong kế hoạch cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giúp kiểm soát mức thâm hụt ngân sách của Ai Cập.

 

The goal is to improve the country's credit rating in order to ease the concerns of investors and reduce borrowing costs.

Mục đích là để cải tiến việc đánh giá tín dụng của nước này nhằm giảm bớt những quan ngại của các nhà đầu tư và giảm chi phí vay vốn.

 

About two billion dollars in loans would be linked to progress in government reforms.

Khoảng hai tỷ đô la trong tiền vay sẽ liên quan đến tiến trình cải cách chính phủ.

 

The World Bank also promised at least one billion dollars for Tunisia.

Ngân hàng Thế giới cũng cam kết dành ít nhất một tỷ đô-la cho Tunisia.

 

Twenty years ago, the European Bank of Reconstruction and Development was created to help former communist countries after the fall of the Soviet Union.

Hai mươi năm trước, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu được lập ra để giúp các nước cựu cộng sản sau sự sụp đổ của Liên Xô.

 

Now, that bank could invest up to three and a half billion dollars in the Middle East and North Africa.

Hiện nay, ngân hàng đó có thể đầu tư đến 3,5 tỷ USD ở Trung Đông và Bắc Phi.

 

About four hundred million people live in those two areas.

Khoảng bốn trăm triệu người sống ở hai khu vực đó.

 

A majority are under the age of thirty.

Phần lớn là dưới ba mươi tuổi.

 

The anger of the many educated but unemployed young people has been a driving force in the Arab Spring movement.

Sự tức giận của giới trẻ có học vấn nhưng thất nghiệp là một động lực trong phong trào Mùa xuân Ả Rập.

 

Oil is the main export for many of the countries.

Dầu là nguồn xuất khẩu chính đối với nhiều quốc gia.

 

Yet a recent World Bank study showed that oil has not done much to raise wages.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng dầu đã chẳng làm gì nhiều để nâng cao tiền lương.

 

Income growth continues to fall behind East Asia and South America.

Tăng trưởng thu nhập tiếp tục bị tụt hậu sau khu vực Đông Á và Nam Mỹ.

 

Private investment has been limited largely to the oil industry.

Đầu tư tư nhân bị hạn chế phần lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí.

 

There are some efforts to change that.

Có vài nỗ lực nhằm thay đổi điều đó.

 

In March, Secretary of State Hillary Clinton promised two billion dollars through a government agency known as OPIC, the Overseas Private Investment Corporation.

Vào tháng Ba, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã cam kết hai tỷ đô-la qua một cơ quan chính phủ gọi là OPIC, Tổng công ty Đầu tư tư nhân ở nước ngoài.

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.