Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến thể thao

Get ahead of the pack with these common English idioms, then attempt the free quiz at http://www.engvid.com/english-idioms-sports/ to ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.