American Accent Training E07 - Vowel sound /a/ - Accent training | British accent | ESL lesson

Vowel Sound no 06 :/a/ as in Father Lips: Apart, as if you are yawning. Not rounded. Tongue: Relaxed, flat at the floor of the mouth. Common Spelling Pattern...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.