American Accent Training E09 - Vowel sound /ɔ/ - Accent training | British accent | ESL lesson

/ɔ/ AS IN SAW Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all the others. Winston Churchill Lips: Apart, very slightly...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.