Danh từ đếm được và không đếm được

This is a grammar lesson on countable and uncountable nouns. I describe the difference between nouns that we can count and those that ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.