Giá hàng hoá đạt ngưỡng cao nhất hai năm. (có script A-V)

Nội dung video

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish

 

Commodities are basic materials that are used and traded worldwide.

Hàng hóa là những nguyên liệu cơ bản được sử dụng và mua bán trên toàn thế giới.

 

The price of commodities helps determine how much a business can charge for a product and the profit it can make.
Giá hàng hóa giúp xác định một doanh nghiệp có thể phụ trách phí cho một sản phẩm và lợi nhuận mà nó có thể làm ra được bao nhiêu.

 

Commodity prices have reached a two-year high since falling sharply during the world financial crisis.

Giá hàng hóa đạt đến mức cao nhất trong hai năm kể từ vụ giảm giá mạnh trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.

 

Hard commodities are materials like iron ore, oil and gold.

Hàng hóa rắn là các nguyên liệu như quặng sắt, dầu và vàng.

 

Agricultural products are soft commodities.

Các sản phẩm nông nghiệp là những hàng hóa mềm.

 

These include wheat, cotton and rice.

Chúng bao gồm lúa mì, bông và gạo.

 

Economic measures show the world economy is recovering unevenly.

Các biện pháp kinh tế cho thấy nền kinh tế thế giới đang khôi phục không đồng đều.

 

China and India, for example, have reported strong growth in manufacturing.

Ví dụ như Trung Quốc và Ấn Độ đã báo cáo phát triển vững mạnh trong sản xuất.

 

Developed nations have had slower growth.

Các nước phát triển có tốc độ tăng trưởng chậm hơn.

 

John James is a business professor at Pace University in New York State.

John James là một giáo sư thương mại tại Đại học Pace ở bang New York.

 

He says demand in developing economies can push up prices for commodities like oil and iron ore used for making steel.

Ông ấy cho biết nhu cầu trong các nền kinh tế đang phát triển có thể đẩy giá các mặt hàng như dầu mỏ và quặng sắt được dùng cho việc sản xuất thép.

 

But, he says, changing currency values can also influence prices.

Tuy nhiên, ông ấy nói, việc thay đổi giá trị tiền tệ cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.

 

He says the increase in the price of commodities is a reflection of the instability of both the euro and the dollar.

Ông ấy nói rằng việc tăng giá hàng hóa là sự phản ánh về mối bất ổn của đồng euro và đồng đô la.

 

The best example of that is gold.

Ví dụ điển hình của điều đó là vàng.

 

Gold prices have reached record levels in recent months.

Giá vàng đã đạt đến mức kỷ lục trong những tháng gần đây.

 

That means gold dealers must pay more for the commodity now than they did only a year ago.

Điều đó có nghĩa là những thương nhân kinh doanh vàng bây giờ phải trả hàng hóa nhiều hơn so với chỉ cách đây một năm.

 

That affects current prices.

Điều đó ảnh hưởng đến giá cả hiện hành.

 

Not surprisingly, manufacturers want some control over the prices they pay for commodities.

Không có gì đáng ngạc nhiên, các nhà sản xuất muốn kiểm soát giá cả mà họ phải trả cho hàng hóa.

 

Futures contracts are agreements between a buyer and a seller to exchange something at a set price at some time in the future.

Những hợp đồng hàng hóa kỳ hạn là thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi một cái gì đó ở một mức giá quy định ở thời điểm nào đó trong tương lai.

 

These contracts let buyers lock in a price for basic materials.

Các hợp đồng này cho phép người mua chốt lại một mức giá đối với những nguyên liệu cơ bản.

 

But some traders in futures markets only want to make a profit.

Tuy nhiên một số thương nhân ở các thị trường hàng hóa kỳ hạn chỉ muốn tạo ra lợi nhuận.

 

They buy or sell contracts depending on the direction they believe prices will go.

Họ mua hoặc bán các hợp đồng tùy thuộc vào cách mà họ tin rằng giá cả sẽ tiến triển.

 

These speculators get blamed when prices rise, or fall, too quickly.

Những nhà đầu cơ chịu trách nhiệm khi giá cả tăng lên hoặc giảm xuống quá nhanh.

 

The United States, Germany and France are looking into ways to limit this kind of trading.

Hoa Kỳ, Đức và Pháp đang tìm cách hạn chế hình thức kinh doanh này.

 

Some experts say exporting commodities is not a good path to long-term economic growth.

Một số chuyên gia cho biết hàng hóa xuất khẩu không phải là một cách tốt đối với việc tăng trưởng kinh tế dài hạn.

 

The United Nations recently reported that the least developed countries must change their economies to provide good incomes for their citizens.

Liên Hợp Quốc gần đây đã thông báo rằng các nước kém phát triển nhất phải thay đổi nền kinh tế của họ để cung cấp thu nhập cho công dân của họ.

 

Supachai Panitchpakdi leads the UN development group UNCTAD.

Supachai Panitchpakdi lãnh đạo nhóm phát triển UNCTAD của Liên Hợp Quốc.

 

He says the least developed countries need to cut dependence on commodities and manufacture products for export.

Ông ấy nói rằng các nước kém phát triển nhất cần phải giảm bớt lệ thuộc vào hàng hoá và các sản phẩm sản xuất dành cho xuất khẩu.

 

He says only this will let them gain from world trade.

Ông ấy cho biết chỉ có vậy mới cho phép họ giành được nền thương mại thế giới.

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.