Một thoả thuận nợ ở Mỹ, nhưng cổ phiếu vẫn trượt dốc. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish On August second, President Obama...

Nội dung video

On August second, President Obama signed a bill raising the nation's borrowing limit.

Vào ngày hai tháng Tám, Tổng thống Obama ký một dự luật tăng hạn cho vay của nước này.

 

That debt deal, however, failed to keep stock markets from dropping on economic concerns about the United States and the world.

Tuy nhiên, cuộc thương lượng về nợ đó không tiếp tục làm cho thị trường chứng khoán khỏi trượt dốc đối với những quan ngại kinh tế về nước Mỹ và thế giới.

 

The legislation followed months of arguing that only added to those concerns.

Pháp luật theo đuổi hàng tháng tranh luận rằng chỉ thêm vào những quan ngại đó.

 

Congress sent the bill to the president on the last day that the government said it had enough money to make all of its payments.

Quốc hội đã gửi dự luật đến tổng thống vào ngày cuối cùng rằng chính phủ cho biết họ đã đủ tiền để thanh toán.

 

The Budget Control Act of 2011 lets the government seek financing to pay its bills until twenty-thirteen.

Đạo luật về Kiểm soát ngân sách năm 2011 cho phép chính phủ tìm ra nguồn tài chính để thanh toán các hóa đơn của mình cho đến 2013.

 

Congress agreed to lift the debt ceiling by over two trillion dollars, but also to make spending cuts.

Quốc hội đã đồng ý nâng mức trần nợ lên trên hai nghìn tỷ đô la, mà còn để thực hiện cắt giảm chi tiêu.

 

President Obama said: this compromise guarantees more than two trillion dollars in deficit reduction.

Tổng thống Obama nói: thỏa hiệp này đảm bảo hơn hai nghìn tỷ USD trong việc giảm thâm hụt ngân sách.

 

It's an important first step to ensuring that as a nation, we live within our means.

Đó là biện pháp đầu tiên quan trọng để đảm bảo việc đó như một quốc gia mà chúng ta sống trong phạm vi cách thức của chúng ta.

 

Yet it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs.

Tuy nhiên điều đó cũng cho phép chúng ta tiếp tục những vốn đầu tư chủ chốt trong những việc như giáo dục nghiên cứu dẫn đến nhiều việc làm mới.

 

And assures that we're not cutting too abruptly while the economy is still fragile.

Và đảm bảo rằng chúng ta sẽ không cắt giảm quá bất ngờ trong khi nền kinh tế vẫn còn mong manh.

 

Richard Gordon formerly worked with the International Monetary Fund.

Richard Gordon trước đây đã làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

 

He says there is a risk in cutting the federal budget too much when unemployment is high.

Ông nói gặp nguy cơ trong việc cắt giảm ngân sách liên bang quá nhiều khi tỷ lệ thất nghiệp cao.

 

If the federal government does not put money into the economy, the economy will stall.

Nếu chính phủ liên bang không đầu tư tiền vào nền kinh tế thì nền kinh tế sẽ bị ngừng trệ.

 

And that will result in another recession, and that cannot help anybody.

Và điều đó sẽ dẫn đến kết quả là một cuộc suy thoái nữa, và điều đó không thể giúp được bất cứ ai.

 

The national debt is more than fourteen trillion dollars.

Nợ quốc gia là hơn mười bốn nghìn tỷ đô la.

 

At the end of last year, private investors in the United States held the largest share – thirty six percent of that government debt.

Vào cuối năm, những nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ nắm giữ cổ phần lớn nhất – 36 phần trăm nợ chính phủ.

 

China was the single largest foreign holder of Treasury securities, followed by Japan and Britain.

Trung Quốc là cổ đông trái phiếu kho bạc ngoại quốc lớn nhất, tiếp theo là Nhật Bản và Anh.

 

The Budget Control Act calls for almost one trillion dollars in spending cuts over ten years.

Đạo luật Kiểm soát ngân sách kêu gọi gần một nghìn tỷ đô-la khi cắt giảm chi tiêu trong hơn mười năm.

 

A committee of six Democrats and six Republicans will have to identify another trillion and a half dollars in deficit reductions.

Một ủy ban sáu đảng viên Đảng Dân chủ và sáu đảng viên đảng Cộng hòa sẽ phải xác định một nghìn tỷ rưỡi nữa trong những cắt giảm thâm hụt.

 

Congress has to get proposals by November twenty-third and vote within a month.

Đại hội đã nhận được đề nghị vào ngày 23 tháng Mười Một và bầu cử trong vòng một tháng.

 

What happens if the committee cannot agree?

Chuyện gì xảy ra nếu hội đồng không thể đồng ý?

 

Then an enforcement measure known as a trigger would go into effect.

Sau đó một biện pháp cưỡng chế được gọi là khởi phát sẽ có hiệu lực.

 

It would cut money from domestic and defense programs, but not in popular social programs for retirees and the poor.

Việc đó sẽ cắt giảm tiền bạc khỏi các chương trình nội địa và quốc phòng, tuy nhiên không phải nằm trong các chương trình xã hội chung đối với cán bộ về hưu và người nghèo.

 

The budget deal contained no tax increases, but that issue has not gone away.

Hợp đồng ngân sách này hạn chế việc không tăng thuế, nhưng vấn đề đó không biến mất.

 

Richard Gordon - now a law professor at Case Western University in Ohio - says the deal leaves a big question.

Richard Gordon – hiện là một giáo sư luật tại Đại học Case Western ở Ohio - nói thỏa thuận này để lại một câu hỏi lớn.

 

What is going to be the economic policy of the federal government in the next two years?

Chính sách kinh tế của chính phủ liên bang sẽ là gì trong hai năm tiếp theo?

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal.

Bình luận

Duong van hung - 11/11/2011 20:07
   
Chương trình có thể dịch những bài kinh tế này ra tiếng viet duoc ko.như vậy se Thuận lơi hơn.i hope
Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 12/11/2011 01:11
   

cái này mình sưu tập thôi không phải chương trình. bạn cũng có thể sưu tập ` bộ video cho riêng bạn để bạn học. còn phần script thì bạn có thể nhờ các bạn trên này hỗ trợ 

chúc bạn vui!

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 12/11/2011 01:12
   

mình đang soạn để tự học bạn có thể xem lại mấy video đầu có script A-V đó bạn. 

Nguyễn Thị Phương - 16/10/2012 10:00
   

chào bạn, cho mình hỏi xíu là làm sao thì xem đc script hả bạn? mình click vào chỗ "xem thêm" thì script mất tiêu luôn :(

cảm ơn bạn!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.