Hy Lạp "vỡ" nợ và tương lai của châu Âu. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Finance ministers from the euro ...

Nội dung video

Finance ministers from the euro area met in Poland in the middle of September to discuss the Greek debt crisis.

Các Bộ trưởng Tài chính từ khu vực dùng đồng euro đã họp mặt tại Ba Lan hồi giữa tháng Chín để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp.

 

American Treasury Secretary Tim Geithner joined them.

Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Tim Geithner đã tham gia với họ.

 

Fabian Zuleeg, chief economist at the European Policy Center in Brussels, said the United States was right to get involved.

Fabian Zuleeg, nhà kinh tế chủ tọa tại Trung tâm chính sách châu Âu tại Brussels, nói rằng Hoa Kỳ được quyền tham gia.

 

"The intervention from the US has also shown at least a risk that the stability of the financial system as a whole - the global financial system - might be under threat again".

"Sự can thiệp của Mỹ cũng đã thể hiện nguy cơ rằng ít nhất thì sự ổn định của hệ thống tài chính nói chung - hệ thống tài chính toàn cầu - có thể bị đe dọa một lần nữa".

 

Earlier, the leaders of France, Germany and Greece held a conference call to discuss how to contain Europe's deepening financial crisis.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Hy Lạp đã tổ chức một cuộc hội nghị kêu gọi thảo luận cách kìm lại cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng hơn của châu Âu.

 

Germany and France are Europe's two largest economies.

Đức và Pháp là hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

 

Seventeen European Union countries use the euro as their currency.

Mười bảy nước Liên minh châu Âu lấy đồng euro làm đồng tiền của họ.

 

On September fifteenth, five major central banks agreed to lend additional dollars to European banks in the euro zone.

Ngày 15 tháng Chín, năm ngân hàng trung ương lớn đồng ý cho các ngân hàng châu Âu trong khu vực đồng euro mượn thêm đô-la.

 

The European Central Bank says the three-month loans will provide as many dollars as the banks need.

Ngân hàng trung ương Châu Âu cho biết các khoản cho vay 3 tháng sẽ cung cấp càng nhiều đô-la càng tốt khi các ngân hàng cần đến.

 

The operations will end in December.

Các hoạt động sẽ kết thúc vào tháng Mười Hai.

 

The European Central Bank is acting with the United States Federal Reserve, the Bank of England, the Bank of Japan and the Swiss National Bank.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đang hành động với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ.

 

The announcement helped lift European bank shares and major European stock lists.

Tuyên bố đã giúp làm hồi phục cổ phiếu ngân hàng châu Âu và các danh sách chứng khoán lớn của châu Âu.

 

The Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development has lowered its growth estimates for the euro area.

Paris - Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển đã giảm bớt những ước lượng tăng trưởng đối với khu vực dùng đồng Euro.

 

In Greece the economy has shrunk this year.

Năm nay ở Hy Lạp, nền kinh tế bị thu hẹp.

 

German Chancellor Angela Merkel urged eurozone nations to do everything possible to avoid an "uncontrolled insolvency" by Greece.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các quốc gia khu vực châu Âu làm tất cả mọi thứ có thể để tránh "mất khả năng thanh toán không kiểm soát được" của Hy Lạp.

 

On September thirteenth, she warned that problems would quickly spread if Greece failed to pay its international rescue loans.

Vào ngày 13 tháng Chín, bà cảnh báo rằng các vấn đề sẽ nhanh chóng lan rộng nếu Hy Lạp mất khả năng thanh toán nợ cứu nguy quốc tế của mình.

 

And, she said, "If the euro fails, Europe fails".

Và bà còn nói: "Nếu đồng euro rớt giá thì Châu Âu phá sản".

 

The next day, European Commission President Jose Manuel Barroso spoke to the European Parliament.

Ngày hôm sau, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã nói chuyện với Nghị viện châu Âu.

 

He announced that the commission would propose creating "eurobonds".

Ông tuyên bố rằng ủy ban này sẽ đề xuất lập ra "trái phiếu ở Châu Âu".

 

The idea is for euro zone governments to jointly guarantee their debts.

Ý tưởng này dành cho các chính phủ khu vực đồng euro cùng nhau đảm bảo các khoản nợ của họ.

 

Germany and France have opposed such bonds.

Đức và Pháp đã phản đối những trái phiếu như vậy.

 

Mr. Barroso also said the current system that lets individual countries easily block policy is not working.

Ông Barroso cũng cho biết hệ thống hiện tại này cho phép từng quốc gia dễ dàng ngăn chặn chính sách khỏi việc không hoạt động.

 

"I am convinced we need a deeper and more results-driven integration. ... A system based purely on intergovernment cooperation has not worked in the past and will not work in the future".

"Tôi tin chúng ta cần một sự hội nhập sâu sắc hơn và mang lại nhiều kết quả hơn nữa. ... Một hệ thống hoàn toàn dựa trên hợp tác liên chính phủ không hoạt động trong quá khứ và sẽ không hoạt động trong tương lai".

 

 

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal.

Bình luận

Nguyễn Thị Hương - 06/03/2012 10:50
   

There are many new words that l don't know.

tudungsj - 03/10/2012 08:35
   

chi ay dep ma doc nghe hay that 

tudungsj - 03/10/2012 08:35
   

chi ay dep ma doc nghe hay that 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.