Nợ nần, những lo ngại suy thoái gây biến động cho thị trường thế giới. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A rollercoaster ride is one de...

Nội dung video

A "rollercoaster ride" is one description for the days of historic ups and downs in stock markets recently.

"Hoàn cảnh thăng trầm" là mô tả cho những ngày thăng trầm của lịch sử trong thị trường chứng khoán thời gian gần đây.

 

If you want to use a more technical term, the markets have experienced volatility - in a big way.

Nếu bạn muốn dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật hơn thì những thị trường này đã trải qua biến động - theo một phương thức rất lớn.

 

Major measures of United States markets closed with their biggest one-day losses since the financial crisis of two thousand eight.

Những giải pháp chính của thị trường Hoa Kỳ kết thúc với những tổn thất trong vòng một ngày lớn nhất của mình vì cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

 

Asia and Europe also had sharp declines.

Châu Á và Châu Âu cũng có sụt giảm mạnh.

 

Volatile markets can react suddenly in wild and unpredictable ways.

Những thị trường biến động có thể phản ứng bất ngờ theo cách tự nhiên và không thể đoán trước được.

 

Usually some kind of shock, or more than one, is involved.

Thông thường, một số loại hình gây sốc, hoặc nhiều hơn một là có liên quan.

 

For example, on August fifth, one of the three major credit rating agencies downgraded long-term United States government debt.

Ví dụ, vào ngày năm tháng Tám, một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn suy thoái nợ nhà nước Hoa Kỳ dài hạn.

 

Standard & Poor's lowered its opinion of Treasury securities one step from the highest rating, triple-A, to AA-plus.

Standard & Poor's làm suy giảm ý tưởng của các chứng khoán kho bạc một biện pháp từ việc xếp hạng cao nhất, gấp 3 lần A, đến việc thêm vào AA.

 

But shocks like a hopeful jobs report or good earnings results can stop a fall and send prices higher.

Nhưng những cú sốc như một báo cáo việc làm đầy hy vọng hoặc những kết quả thu nhập tốt có thể ngăn việc sụt giảm và đẩy mức giá lên cao hơn.

 

Also, when prices fall, investors may find good deals and start buying.

Ngoài ra, khi giá giảm xuống thì các nhà đầu tư có thể tìm được thỏa thuận tốt và bắt đầu mua.

 

The United States held S&P's top rating for seventy years and never had a downgrade.

Hoa Kỳ tổ chức đánh giá hàng đầu của S&P bảy mươi năm và chưa bao giờ bị suy thoái.

 

But many investors were expecting that to happen even after the budget deal in Washington.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang trông đợi điều đó xảy ra ngay sau thỏa thuận ngân sách ở Washington.

 

In early August, Congress agreed to increase the government's borrowing limit in return for steps to cut spending and reduce the deficit.

Vào đầu tháng Tám, Quốc hội đã đồng ý tăng hạn mức vay của chính phủ bù lại các giải pháp cắt giảm chi tiêu và giảm thiểu thâm hụt.

 

S&P says it thinks America's debt will only increase in the future.

S&P cho biết họ nghĩ rằng nợ của Mỹ trong tương lai chỉ có nước tăng lên.

 

President Obama disagreed, saying: "The fact is, we didn't need a rating agency to tell us that we need a balanced, long-term approach to deficit reduction".

Tổng thống Obama không đồng ý, nói: "Thực tế là, chúng tôi không cần cơ quan đánh giá cho chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phương thức tiếp cận dài hạn, cân bằng nhằm giảm thiểu thâm hụt".

 

He said markets still consider United States credit "as among the world's safest".

Ông cho biết thị trường vẫn coi tín dụng Hoa Kỳ "như một trong tủ sắt an toàn nhất của thế giới".

 

Still, there have been growing worries of another recession - a double dip.

Mặc dù vậy, vẫn còn những quan ngại đang tăng lên về một cuộc suy thoái khác nữa – càng thêm trì trệ.

 

On August ninth, policy makers at the central bank said economic growth so far this year has been "considerably slower" than they had expected.

Vào ngày chín tháng Tám, các nhà hoạch định chính sách tại các ngân hàng trung ương cho biết tăng trưởng kinh tế năm nay chậm lại một cách đáng kể so với họ mong đợi.

 

The Federal Reserve said it would likely keep short-term interest rates near zero for at least two more years.

Cục Dự trữ Liên bang nói rằng có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ngắn hạn gần như bằng không với ít nhất hơn hai năm.

 

Borrowing costs for the United States remain very low.

Chi phí vay đối với Hoa Kỳ vẫn còn rất thấp.

 

But debt worries in two of Europe's biggest economies have increased costs for their governments in recent weeks.

Nhưng những lo ngại về nợ nần của hai nền kinh tế lớn nhất Châu âu tăng phí tăng chi phí cho chính phủ của họ mấy tuần gần đây.

 

On August eighth, the European Central Bank began buying debt securities from Spain and Italy.

Vào ngày 8 tháng Tám, Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu mua trái khoán nợ từ Tây Ban Nha và Ý.

 

These efforts helped push down interest rates for those countries.

Những nỗ lực này đã giúp đẩy lãi suất thấp xuống cho các quốc gia đó.

 

But Europe must still deal with the rescues of Greece, Ireland and Portugal.

Nhưng Châu âu vẫn phải giải quyết việc giải nguy của Hy Lạp, Ai-len và Bồ Đào Nha.

 

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti. For more business news and to learn American English, go to voaspecialenglish.com.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.