Trả tiền cho ai đó để lo cho hình ảnh trên mạng của bạn. (có script A-V)

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish A reputation -- what people thin...

Nội dung video

A reputation - what people think of you, good or bad - is built one message at a time.

Danh tiếng - mọi người nghĩ về bạn thế nào, tốt hay xấu - được tạo thành thông điệp liên tiếp.

 

The difference today is that people can get their messages out to lots of other people at lightning speed through websites and social media.

Hiện nay điều khác biệt là mọi người có thể cố gắng làm cho thông điệp của mình đến nhiều người khác cực nhanh qua các trang web và phương tiện truyền thông xã hội.

 

So, not surprisingly, an industry is fast developing around managing online reputations for individuals and businesses.

Vì thế, không đáng ngạc nhiên, một nền công nghiệp đang phát triển nhanh chóng quanh việc kiểm soát tiếng tăm trực tiếp đối với các cá nhân và doanh nghiệp.

 

Ken Wisnefski is chief executive of Webimax, a company he started in two thousand eight.

Ken Wisnefski là giám đốc điều hành của Webimax, một công ty mà ông khởi sáng vào năm 2008.

 

He says, "Up to eighty percent of people have been influenced in a purchasing decision by what they've read or seen online".

Ông cho biết: "Đến 80% người dân bị ảnh hưởng trong quyết định mua sắm bởi những điều họ đọc được hoặc xem thấy trực tiếp".

 

Webimax is a search engine optimization, or SEO company.

Webimax là một công cụ tìm kiếm tối ưu hóa, hoặc công ty SEO.

 

Search engine optimization involves different ways to improve the results of online searches.

Việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm liên quan đến các cách khác nhau nhằm cải thiện các kết quả tìm kiếm trực tuyến.

 

Webimax offers several different services, but Ken Wisnefski says reputation management is growing the fastest.

Webimax cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng Ken Wisnefski nói việc quản lý danh tiếng đang gia tăng nhanh nhất.

 

Some of his customers need help with urgent publicity problems.

Một số người trong các khách hàng của ông cần giúp đỡ các vấn đề công khai khẩn cấp.

 

Others are seeking long-term management of their online image.

Những người khác đang tìm cách quản lý lâu dài hình ảnh trực tuyến của họ.

 

Mr. Wisnefski says about one-fifth of his business is with companies and individuals outside the United States.

Ông Wisnefski nói khoảng 1/5 việc kinh doanh của ông với các công ty và các cá nhân bên ngoài nước Mỹ.

 

How does reputation management work?

Việc quản lý danh tiếng hoạt động như thế nào?

 

Webimax has two sides to its business.

Webimax có hai mặt đối với việc kinh doanh của mình.

 

The company can organize online publicity campaigns to try to limit the harm done by negative comments or bad news.

Công ty này có thể tổ chức các chiến dịch công khai trực tuyến nhằm cố gắng hạn chế những thiệt hại gây ra bởi các ý kiến ​​tiêu cực hoặc tin tức xấu.

 

Mr. Wisnefski says when a client gets in the news for the wrong reasons, his company does not try to hide what happened.

Ông Wisnefski nói khi một khách hàng nhận được tin tức vì những lý do không xác thực, công ty của ông không cố gắng giấu những gì đã xảy ra.

 

Instead, it develops a campaign to show that the client is dealing with the problem in a productive and positive way, he says.

Ông nói, thay vào đó, phát triển một chiến dịch nhằm chứng tỏ rằng khách hàng sẽ xử lý vấn đề hiệu quả và tích cực.

 

In that way the work seems a lot like old-fashioned public relations, but in cyberspace.

Bằng cách đó, hoạt động này dường như nhận được rất nhiều quan hệ công chúng kiểu cũ, nhưng trong thế giới ảo.

 

But what if clients are the target of lies or maybe an organized effort to harm their reputation?

Nhưng liệu khách hàng có là mục tiêu của những dối trá hay nỗ lực chuẩn bị nhằm gây hại đến danh tiếng của họ hay không?

 

Then Webimax would use its legal team to try to have the comments removed.

Sau đó Webimax sẽ dùng nhóm nghiên cứu pháp lý của mình nhằm cố gắng loại bỏ các ý kiến này.

 

Ken Wisnefski thinks the legal side of reputation management is only going to grow.

Ken Wisnefski nghĩ rằng hành lang pháp lý quản lý danh tiếng chỉ sẽ phát triển.

 

In the United States, not all speech is protected by the Constitution.

ở Mỹ, không phải tất cả ngôn luận đều được Hiến pháp bảo vệ.

 

And even if the comments are true, the threat of a costly legal fight may be enough to get them removed.

Và ngay cả khi những ý kiến ​này đúng sự thật, mối đe dọa của cuộc chiến pháp lý tốn kém này có thể đủ để làm chúng bị loại bỏ.

 

Clients of companies that manage reputations can pay thousands of dollars a month or as little as a hundred a year.

Khách hàng của các công ty quản lý danh tiếng có thể chi trả hàng ngàn đô la một tháng hoặc ít nhất là một trăm đô-la một năm.

 

But here is some free advice from Ken Wisnefski: "If you're not paying attention or at least monitoring what's being said about you online, you're making a mistake because other people are paying attention to that".

Nhưng đây là vài lời khuyên miễn phí từ Ken Wisnefski: "Nếu các bạn không chú ý hay ít ra giám sát cái gì sẽ nói về các bạn trực tuyến thì các bạn đang phạm lỗi vì những người khác đang chú ý đến điều đó".

 

 

For VOA Special English, I'm Carolyn Presutti.

Bình luận

april.le789 - 28/12/2013 16:50
   

tại sao ko thể xem hết bản dịch?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.