Xem xét kỹ giao dịch cao tần. (Có script A-V)

Nội dung video

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish.

 

 

Once, stocks were traded through the open outcry system.  

Trước kia, cổ phiếu được giao dịch thông qua hệ thống bán đấu giá công khai.  

 

Today fast, interconnected computers have mostly replaced the traders shouting prices on the floors of stock exchanges.  

Ngày nay nhanh chóng, các máy tính kết nối với nhau chủ yếu thay thế các thương nhân rao giá trên các sàn giao dịch chứng khoán.

 

Joe Saluzzi is a head of equity trading at Themis Trading in New Jersey.  

Joe Saluzzi là một người đứng đầu kinh doanh có vốn sở hữu tại Themis Trading ở New Jersey.  

 

The equity market has changed.  

Thị trường chứng khoán đã thay đổi.  

 

It's no longer what you see on TV, it's no longer guys with colored jackets running around the floor anymore.  

Nó không còn là những thứ các bạn thấy trên ti-vi, không còn mấy anh chàng mặc áo khoác lòe loẹt chạy quanh sàn nữa.  

 

The equity market is a bunch of co-located computers strung together by a bunch of wires, everyone trying to race to zero.  

Thị trường vốn cổ phần là một loạt các máy tính được cùng kết hợp với nhau bằng  các dây thép, tất cả mọi người cố gắng đua đến số không.  

 

The speed of light is the goal.

Tốc độ ánh sáng là mục tiêu.  

 

Computers can process stock trades in thousandths of a second.  

Các máy tính có thể xử lý các giao dịch chứng khoán trong một phần nghìn giây.  

 

Andrew Haines of Gain Capital is an online broker.  

Andrew Haines của Gain Capital là một nhà môi giới trực tuyến.  

 

A millisecond can mean millions of dollars to the success of your strategy.  

Một phần nghìn giây có thể có nghĩa đến hàng triệu đô-la đối với thành công chiến lược của bạn.  

 

Having a one, two, three millisecond advantage over other traders may mean that you get into a trade at a preferable price.

Có lợi thế một, hai, ba phần nghìn giây vượt trên các thương nhân khác có thể có nghĩa là bạn được tham gia giao dịch ở mức giá thích hợp hơn.  

 

Andrew Haines says an estimated seventy percent of all stock trades are high-frequency trades made with complex computer models.

Ông Andrew Haines cho biết ước tính có khoảng bảy mươi phần trăm của tất cả các giao dịch chứng khoán được giao dịch tần số cao được thực hiện với những mô hình máy tính phức tạp.  

 

Stocks may be held for only seconds.  

Cổ phiếu có thể được kéo dài chỉ trong vài giây.  

 

But fast trades are also blamed for big moves in stock prices.

Tuy nhiên, các giao dịch nhanh bị cho là nguyên nhân gây ra các phiên giao dịch lớn trong giá cổ phiếu.  

 

On May sixth, two thousand ten, a leading measure of American stocks briefly fell about nine percent.  

Vào ngày sáu tháng Năm năm 2010, một giải pháp hàng đầu của cổ phiếu Mỹ giảm khoảng chín phần trăm một thời gian ngắn.  

 

The Dow Jones Industrial Average then recovered much of those losses by the end of trading that day.  

Chỉ số Dow Jones về trung bình công nghiệp sau đó được hồi phục nhiều thiệt hại vào cuối giao dịch ngày hôm đó.  

 

The Securities and Exchange Commission ordered steps to prevent future "flash crashes" like that one.  

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái đã ra các giải pháp nhằm tránh "các vụ đụng độ bất ngờ" trong tương lai như vụ đó.  

 

Joel Hasbrouck of New York University says those steps are working.  

Joel Hasbrouck của Đại học New York cho biết các giải pháp đó đang hoạt động.  

 

They're called circuit-breakers, and basically what they mean is that when a stock has moved by a large amount in a short period of time, there's a trading halt.

Chúng được gọi là bộ phận ngắt tự động, và về cơ bản chúng có nghĩa là khi một cổ phiếu chuyển một lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn thì giao dịch tạm ngừng.  

 

Joe Saluzzi of Themis Trading says the main problem with high-speed trading is an unbalanced market.  

Joe Saluzzi của Themis Trading cho biết vấn đề chính với giao dịch với tốc độ cao chính là một thị trường không cân bằng.  

 

The stock market used to be a predictor of the future economy.  

Thị trường chứng khoán được dùng là một yếu tố dự báo của nền kinh tế trong tương lai.  

 

Now I think the stock market is a backwards predictor.  

Bây giờ tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán là một dự báo ngược trở lại.  

 

It's forecasting the next microsecond move.  

Đó là dự báo lượt một phần triệu của giây kế tiếp.  

 

It's not forecasting the next six months, because most of the volume is being dominated by guys who could care less what goes on in six months.  

Đó không phải là dự báo trong sáu tháng tới, bởi vì hầu hết số lượng lớn đang bị chi phối bởi những người có thể ít cần hơn những cái diễn ra trong sáu tháng.  

 

So, how could you think the price is being set correctly?

Thế nên, các bạn nghĩ giá cả có thể được lập ra một cách chính xác bằng cách nào?  

 

But Joel Hasbrouck says high-speed trading can reduce sharp rises or drops in stock prices.  

Tuy nhiên, Joel Hasbrouck cho biết giao dịch tốc độ cao có thể làm giảm việc tăng hoặc giảm mạnh giá cổ phiếu.  

 

In normal circumstances, high-frequency traders act as market-makers.  

Trong trường hợp bình thường, những người giao dịch tần số cao làm việc như các nhà hoạch định thị trường.  

 

That means they stand by passively waiting to buy or sell from whoever comes into the market needing to trade.  

Điều đó có nghĩa là họ chờ đợi thụ động để mua hoặc bán từ bất cứ ai tham gia vào thị trường có nhu cầu giao dịch.  

 

In that capacity, they actually help stabilize the market.

Ở khả năng đó, họ thực sự giúp cho việc ổn định thị trường.  

 

For VOA Special English, I'm Alex Villarreal. (Adapted from a radio program broadcast 30 Sep 2011)

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.